нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, обявява на: н-ци на Денка Купенова, Демир Демирев и на всички заинтересовани лица, че:            

По искане вх. № АУ008950ВН/ 25.01.2021 г. на Община Варна от Красимира Костадинова, е започнало административно производство за заверка на молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.5426.2546 в С.О. „Ракитника“, землище Галата, гр.Варна,.

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.