нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

До : Милен  Минков

представляващ Христо Златев

 

Относно вх.№ АУ007641ВН/ 21.01.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с постъпило в Дирекция „АГУП“ в Община Варна заявление от Бисерка Чунгарова, Кметът на Община Варна е издал Заповед № 1709/ 20.05.2020г. за прокарване на временен път до ПИ 10135.3523.20 по КК на гр.Варна, СО»Кочмар» през ПИ 10135.3523.623, ПИ 10135.3523.621, ПИ 10135.3523.622 и ПИ 10135.3523.23. Заповедта е влязла в сила на 05.09.2020г.

С решение 9-3 по Протокол № 9/23.11.2020г. на Комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 0383/30.01.2020г. на Кмета на Община Варна е определен размера на обезщетението, както следва:

- за ПИ 10135.3523.623, 10135.3523.621 и ПИ 10135.3523.622 по КК на гр.Варна, собственост на Антон Георгиев Лазаров с обща площ 162 кв.м. – 860 лв. годишно. Обезщетението е дължимо за всяка една календарна година, през която се ползва временния път.

- за ПИ 10135.3523.23 по КК на гр.Варна, собственост на Христо Златев с обща площ 24 кв.м. – 127 лв. годишно. Обезщетението е дължимо за всяка една календарна година, през която се ползва временния път.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, може да обжалвате оценката по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ пред Административен съд гр. Варна.

 

Обявлението е публикувано на страницата на Община Варна на 03.02.2021г.

Срок за обжалване : до 17.02.2021г. включително

Извършил обявяването: Антоанета Стоянова – 

Гл.специалист „КР”, Дирекция „АГУП”, Община Варна