нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция „ОСИСД“, при Община Варна обявява на: Вихра Желязкова, н-ци на Вангел Карахристов и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ007900ВН/ 21.01.2021 г. от Съби Събев, чрез пълномощник Даниела Хаджиева, като наследник на Анастасия Шидерова, за издаване на протокол за въвод във владение за 93 кв.м. идеални части от НПИ № 6206, к.р. 520 по ПНИ на С.О. „Траката“, землище гр. Варна, общ. Варна, одобрен със Заповед № РД-06-7706-20/ 24.01.2006 г. на Областен управител на Област с административен център- гр. Варна, на 05.02.2021г. от 10.00 часа на място ще се извърши въвод във владение.