нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следното инвестиционно предложение (ИП):

„Изграждане на четири жилищни сгради“ в поземлен имот идентификатор 10135.3506.1678, местност “Пчелина“, район „Младост“, гр. Варна, с възложители: „ГАЛА БИЛД“ ЕООД, Валентин Недев и Дина Недева, гр. Варна.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 01.02.2021 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0887/663324 – Хюсние Халил.