нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

В изпълнение на изискванията съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба, за следното инвестиционно предложение (ИП):

„Изграждане на жилищни сгради с подземни и надземни нива“ в поземлен имот № 10135.3513.1777, площ 23407 кв.м, вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване, стар номер 65, квартал 13, парцел 1-65 район „Младост“, ул. „Орех“ № 2, гр. Варна, община Варна, област Варна,  с възложител: „Явор Гардън“ ООД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 29.01.2021 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в 14 (четиринадесет) дневен срок в община Варна и/или РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0887/663324 – Хюсние Халил.

Обявено на 29.01.2021 г.