нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

 О Б Я В Л Е Н И Е

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Трендафила Чобанова : Светланка Шипковенска – гр.Варна и на всички заинтересовани лица: 

         По заявление вх. № АУ 110636 ВН /13.11.2020г. на Община Варна от Георги Лазаров, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 498 кв.м. ид.ч. от ПИ ид. № 10135.5401.660  с  площ  1998 кв. м.  ≡ 5401.660 (по ПНИ на м. “Боровец-север“) ≡ 401.660 ( по ПКП към ПНИ на м. “ Боровец-север“ ) ≡ ч.323 и ч.324 ( стари имотни граници по ПКП ) по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София, изменени със заповед № КД-14-03-1897/23.07.2013г. (за интегриране на ПНИ) на Началника на СГКК - Варна.