нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

 О Б Я В Л Е Н И Е

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на СОФИЙКА ПАНЧЕВА : Петранка Сидерова - гр. Варна, Христо Досев – гр. Варна, Радка Недева – гр. Варна, Славейка Стоянова - гр. Варна, Лиляна Костадинова – гр.Варна, н-ци на Георги Станоев – неизвестни и на всички заинтересовани лица, че

         По заявление вх. № АУ 111130 ВН /16.11.2020г. на Община Варна от Лиляна Костадинова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.5549.1379  с  площ  1333 кв. м.  ≡ 549.1379 (по ПНИ на м. “Прибой“) ≡ 549.1379 ( по ПКП към ПНИ на м. “Прибой“ ) ≡ ч.1403 и ч.14031 ( стари имотни граници по ПКП ) по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.