нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, обнародван в Д.В бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г., Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, отдел “ОС” при община Варна обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка:

         Уведомява се: Екатерина Атанасова Георгиева, Атанас Стоянов Иванов, Ирина Стоянова Шидерова, Васил Стефанов Москов, Иван Бориславов Митрев, Румяна Тодорова Янкова, Татяна Тодорова Коларова и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Лилия Бориславова Чолакова и Алекси Иванов Алексиев със заявление рег. № АУ098142ВН/08.10.2020г. за ПИ 10135.1026.18 с площ 388 кв.м. по одобрени със Заповед №РД-18-32/26.04.2011г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Одесос“, гр. Варна, ул. “Струга“ №23, ведно с изградената в него жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор  10135.1026.18.1 с площ 91 кв.м.