нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

На основание заповед № 4287/25.11.2020 г. на кмета на община Варна,

О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С

     по документи за избор на независими оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти и
 вещи – общинска собственост

Конкурсът ще се проведе от 16.00 часа на 18.12.2020 г.  

в сградата на община Варна

  1. Участниците в конкурса, следва да отговарят на следните условия:

1.1. Да са физически лица или юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, да са членове на Камарата на независимите оценители в България.;

1.2. Да притежават валиден сертификат за оценителска правоспособност, издаден от   Камарата на независимите оценители в България;

  1. Комплектът документи за участие в конкурса, следва да съдържа:

    2.1.  Заявление за участие;

    2.2. Сертификат за оценителска правоспособност – копие, заверено от оценителя;

    2.3. Автореференция, съдържаща списък на оценки на имоти и вещи, извършени от оценителя;

    2.4. Препоръки;

    2.5. За физически лица – копие от документ за самоличност, заверено за вярност от участника; декларация, че лицето не е осъждано;

    2.6. За юридически лица – копие от удостоверение от Търговския регистър към Агенция по вписванията; деклапрация, че лицето не е обявено в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в ликвидация.

  1. Документите за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, като:

    3.1. Участник в конкурса, подал документи като физическо лице, не може да участва в конкурса като част от юридическо лице, управляващо и представляващо дружеството, което е подало документи.

    3.2.  Участник в конкурса, подал документи като част от юридическо лице, не може да участва в конкурса като физическо лице, което е подало документи.

  1. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на кмета на община Варна. В заповедта се посочва датата, мястото и часа за провеждане на конкурса.
  2. Комплектът документи се подава до 16.30 часа на 11.12.2020 г. (включително) в дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, отдел “Общинска собственост”, стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна.

За информация: тел.: 052/820 – 194 и 052/820 – 277.