нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на изискванията съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба, за следното инвестиционно предложение (ИП):

„Изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида Mytilus galloprovincialis Lam и изграждане на садкова инсталация за отглеждане на ценни морски видове риба в акваторията на Черно море“ с площ 546,758 дка (в това число обща, производствена и експлоатационна площ), воден обект: Черно море, район к.к. „Златни пясъци“, област Варна. Възложител на ИП: „Аква Ресорсез“ ЕООД, град Варна.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 17.11.2020 г. Информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за ИП е налична на електронната страница на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), раздел Превантивна дейност/ОВОС/Обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в 14 (четиринадесет) дневен срок в Община Варна и/или МОСВ, считано от 17.11.2020.

За повече информация тел. 0887/663324 – Веселина Савова.

Публикувано на 17.11.2020 г.