нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява:

Уведомяват се н-ци на Манчо Манчев, н-ци на Марин Павлов и всички заинтересовани лица, че на 23.10.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Йорданка Рорбек, чрез адв. Красимира Кънчева – заявление вх. № АУ 103616 ВН / 23.10.2020 г. за ПИ с идентификатор 10135.5549.1298  по Кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.