нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на разпоредбите на чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), при условията и по реда на чл.61, ал.1 и чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Отдел „Градоустройство“ към Дирекция АГУП, при Община Варна, че със Заповед № 426/21.09.2020год. на Главния архитект на Община Варна, с която на основание чл.133, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, се разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) план-извадка План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VІ-2 „за плувен комплекс и парк“, кв.1 и ул. регулация oт о.т. 9 до о.т. 35 по плана на “27 м.р.”, съгласуван с Решение по т.10 от Протокол № 45/15.12.2015 г. на ЕСУТ.

На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по чл. 148 ал. 3 от ЗООС, като при представянето му следва да има официално становище на РИОСВ-Варна, ако попада в Приложение № 1 или Приложение № 2 от ЗООС.