нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

  • Златина Генчева, Огнян Генчев от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че:

По заявление вх. № АУ 097987 ВН/08.10.2020г. на Община Варна от Красимир Генчев е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 161 по ПНИ на с.о. „Виница-север”, землище кв. Виница, община Варна.

Като наследник на Иванка Петкова е необходимо в тридневен срок, считано от датата на получаване на настоящото уведомление да се явите в Община Варна, ет.12, стая 1205 или ет.13, стая 1309 /лично или упълномощено от Вас лице/ за полагане на подпис, като носите документ за самоличност.

При неявяване, протокола за въвод във владение ще бъде издаден без Вашия подпис.