нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

 О Б Я В Л Е Н И Е

   

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: наследници на Афенда Костадинова: Васил Андреев – гр. Варна; Петко Маринов – гр. Варна и на всички заинтересовани лица: 

        По заявление вх. № АУ 095508 ВН /01.10.2020г. на Община Варна от Петя Маркова, чрез пълномощник адв. Галина Цанкова от ВАК, е започнало административно производство за заверка молба – декларация и издаване на удостоверение от Кмета на Община Варна, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка, за имот, представляващ 450 кв.м. ид.ч. от ПИ ид. № 10135.2517.2702 с площ 1050 кв.м. ≡ 517.2702 (по ПНИ на с.о.“Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“) ≡ 2702 (по КП към ПКП на с.о.“Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“) ≡ ч.3905 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ) по КККР на гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.