нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Варна осигурява горецитирания достъп. ИП ще се реализира в ПИ 10135.1536.632, УПИ II – 362, кв. 80, по плана на 7 м.р. гр. Варна. Сградата ще се състои от магазин за фитнес консумативи, фитнес и три офиса. Конструкцията на сградата ще бъде безгредова стоманобетонна със стоманобетонни междуетажни и покривни плочи. Същата включва едно подземно ниво и четири надземни етажа. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура или промени в съществуващата. Захранването с вода ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод Чф200, разположен по улица „Охрид”. Отпадъците и изкопните земни маси ще се третират съобразно приложимата нормативна уредба. Формираните при експлоатацията на сградата отпадъчни води ще се отвеждат за пречистване от ГПСОВ-Варна чрез градската канализационна система. Не се очаква реализацията на ИП да повлияе неблагоприятно състоянието на околната среда.

Документацията е на разположение на адрес бул. „ Осми Приморски полк“ № 67А, ет. 1 (Норвежка къща), до 08.10.2020 г., всеки ден от 9:30 - 16:30 ч.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна до 08.10.2020 г. и/или в РИОСВ-Варна.