нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Варна осигурява горецитирания достъп. Кладенецът ще черпи вода от първия водоносен хоризонт. Проектната му дълбочина е около 60 m. Чрез него ще се добиват около 8 760 m3 вода годишно, която ще се използва от автомивка. Сондажните работи ще продължат около 15 дни. Ще се използва малогабаритна сондажна апаратура и традиционни строителни материали. Отпадъците и изкопните земни маси ще се третират съобразно приложимата нормативна уредба. Отпадъчните води, генерирани от автомивката, ще се заустват в съществуващата канализация. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура или промени в съществуващата. Не се очакват емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

Документацията е на разположение на адрес бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, ет. 1 (Норвежка къща), до 08.10.2020 г., всеки ден от 9:30 - 16:30 ч.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна до 08.10.2020 г. и/или в РИОСВ-Варна.