нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Иван Антимов, Антим Антимов, Милен Антимов, Кольо Тодоров и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 087387ВН/10.09.20г. от Антим Антимов за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Иван Георгиев в НПИ №1558, к.р. 501, целия с площ 1897кв.м. по плана на новообразуваните имоти на м.”Ментеше”, з-ще кв.“Вл. Варненчик“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/432/15.12.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №КД-14-03-1105/27.04.2012г. на Началник СГКК-Варна, на 02.10.2020г. от 15,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.