нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Варна осигурява горецитирания достъп. ИП ще се реализира в ПИ 10135.2054.51, УПИ LX-20, кв. 207, по плана на местност „Коджа тепе“. Всяка сграда ще e жилищна, еднофамилна и ще разполага с гараж, и/или паркомясто. Ще се използват традиционни строителни материали. Отпадъците и изкопните земни маси ще се третират съобразно приложимата нормативна уредба. Формираните отпадъчни води ще се заустват в новопроектираната улична канализационна мрежа, която ще се включи в съществуващата канализационна мрежа. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура или промени в съществуващата. Не се очаква неблагоприятно повлияване на околната среда.

Документацията е на разположение в сградата на община Варна до 28.09.2020 г., всеки ден от 9:30 - 16:30 ч. стая 411, ет. 4.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна до 28.09.2020 г. и/или в РИОСВ-Варна.

 

За повече информация тел. 052/ 820 159 – Ст. Димитрова