нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№АУ068880ВН/27.07.2020 г. на община Варна от Невена Вълчева Петкова и Петко Вълчев Иванов, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на 281 кв.м. ид.части от поземлен имот с идентификатор №10135.2575.1077 целия с площ 776 кв.м. по КККР, находящ се в гр.Варна, ул.“Стоян Бацов“ №7.