нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна обявява на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, издадена Заповед № 376/31.07.2020год. на Главния архитект на Община Варна, с която на основание чл. 124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.110. ал.1. т.2 от ЗУТ и представено задание по чл. 125, ал.2 от ЗУТ се разрешава Изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за ПИ №№ 10135.5506.463, 10135.5075.39 и част от ПИ №№ 10135.5506.464, 10135.5075.45 и улична регулация по плана на м-ст „Карантината“, район „Аспарухово“, гр.Варна, при съобразяване с влезлият в сила ПУП-ПРЗ за УПИ І-14692, ІІ-2604, ІІІ-2605, ІV-2606, V-2231, VІ-20001, кв. 1, м-ст „Карантината“ и улична регулация от о.т. 1 до о.т.21, одобрен със Заповед № Г-197/11.07.2005 на Зам. Кмет на Община Варна; ПУП-ПРЗ за УПИ І-461, 462 „за рибарско пристанище“ в кв.4 и Парцеларен план за пристанищната акватория в ПИ № 10135.5506.979, одобрен със Заповед № РД-02-15-60/29.06.20017 г. на МРРБ; ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк“ Община Варна и улична регулация между о.т. 35, о.т.34, о.т. 33, о.т. 32, о.т. 31, о.т. 30, о.т. 25, о.т. 26, о.т. 27, о.т. 28, о.т. 29, о.т. 549, о.т. 24, о.т. 23, о.т.22 и о.т. 1, влязъл в сила с Констативен протокол на 11.05.2020г., одобрен с Решение №1564-2(39)/24.04.2019 г. на ОС-Варна; Заповед № РД-02-14-709/30.08.2017 г. на МРРБ за корекция на очевидна фактическата грешка в Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997г.

Top