нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Юлия Кожухарова, Павлин Пенев, наследници на Никола Йорданов, наследници на Илия Тодоров и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № 064216ВН/15.07.20г. от наследниците на Донка Лулчева за издаване протокол за въвод във владение в 1кв.м. ид.ч. от НПИ №3038, целия с площ 967кв.м., кр. 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център–Варна, на 22.07.2020г. от 11,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Top