нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 Относно:  Извършване на въвод във владение и издаване на протокол за ПИ № 4184 по плана на новообразуваните имоти на м.“Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, землище Виница, община Варна“, землище Виница, община Варна

 Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, Ви уведомява че:

Във връзка със започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 4184 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, по заявление вх. № АУ 056275 ВН/25.06.2020г. на Община Варна от Фотинка Великова Димитрова, като наследник на Елена Леондиева Жекова е необходимо в тридневен срок от получаване на настоящото уведомление, да се явите в Община Варна, ет.12, стая 1205  или ет.13, стая 1309 /лично или упълномощено от Вас лице/ за полагане на подпис, като носите документ за самоличност.

При неявяване, протокола за въвод във владение ще бъде издаден без Вашия подпис.

Top