нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Съобщениe

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Масис Антраник Шакарян, Гаро Левон Шакариян, Нони Киркор Дойчева, Едуард Киркор Шакарян, както и на всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№АУ062476ВН/10.07.2020 г. на община Варна от Антраник Левон Шакариян чрез адв.Людмила Колева, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на ½ идеална част от ПИ №10135.1.173 с площ 283 кв.м. по КККР, находящ се в гр.Варна, ул.“Григорий Цамблак“ №4.

Top