нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

  Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Юлия Савова Илиева, Гюлшен Ахмед Стоянова, Зюмбюлка Савова Славова, Стамен Савов Атанасов, Роза Савова Иванова, Недживан Ахмед Шабани, както и на всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№АУ044865ВН/29.05.2020 г. на община Варна от Реджеб Ахмед Али, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на жилищна сграда с идентификатор №10135.5503.319.1 с площ 38 кв.м., брой надземни етажи – 2, по КККР, находяща се в гр.Варна, ул.“Пролет“ №8а.

Top