нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Министерство на „Земеделието, храните и горите“ чрез Областна Дирекция „Земеделие“ – Варна и на  всички заинтересовани лица, че: 

       По заявление вх. № АУ 045391 ВН /01.06.2020г. от Женя Попова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.5406.2233 с площ 893 кв.м. кв.м. в м.”Боровец-юг” по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

Top