нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Съобщение

Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Еленка Узунова и всички заинтересовани лица, че по заявление рег.№ АУ 049305ВН/09.06.20г. от наследниците на Никола Йорданов чрез Йосиф Йосифов за издаване протокол за въвод във владение на НПИ №3040, целия с площ 252кв.м., кр. 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център–Варна, на 23.06.2020г. от 10,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Съобщение

Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Димитър Димитров, наследници на Илия Тодоров и всички заинтересовани лица, че по заявление рег.№ АУ 049306ВН/09.06.20г. от наследниците на Никола Йорданов чрез Йосиф Йосифов за издаване протокол за въвод във владение в 826кв.м. ид.ч. от НПИ №3032, целия с площ 828кв.м., кр. 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център–Варна, на 23.06.2020г. от 11,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Top