нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна обявява на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ, издадена Заповед № 282/03.06.2020год. на Главния архитект на Община Варна, с която на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2 ,т.6 от ЗУТ се разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-77,218,242 „за жилищни сгради и ТП“ /ПИ № 10135.2569.314/ в кв.19 по плана св.св. „Константин и Елена“, гр.Варна, одобрен с Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017г. на заместник-министър на РРБ.

Top