нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Иван Каров, Неделчо Пенчев, наследниците на Петър петров и всички заинтересовани лица, че по заявление рег.№ АУ 040462ВН/15.05.20г. от наследниците на Петър Петров чрез пълномощник адв. Мариана Деведжиева за издаване протокол за въвод във владение в НПИ №4170, целия с площ 381кв.м., кр. 403 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-юг”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповеди №№РД-1-7706/467/04.12.2002г., №РД-1-7706/68/11.03.2003г. на Областен управител на област с административен център, изменен със заповед №КД-14-03-1970/29.07.2013г. на началник СГКК-Варна на 05.06.2020г. от 10,50 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Стефан Айладънов, Димитър Пенчев, наследниците на Петър Петров и всички заинтересовани лица, че по заявление рег.№ АУ 040457ВН/15.05.20г. от наследниците на Петър Петров чрез пълномощник адв. Мариана Деведжиева за издаване протокол за въвод във владение в НПИ №3634, целия с площ 937кв.м., кр. 403 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-юг”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповеди №№РД-1-7706/467/04.12.2002г., №РД-1-7706/68/11.03.2003г. на Областен управител на област с административен център, на 05.06.2020г. от 10,40 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Top