нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на Стоянка Петрова, Георги Георгиев, Стефан Георгиев  и всички заинтересовани лица, че по заявление рег.№АУ043409ВН/26.05.2020г. от наследниците на Георги Янулов чрез адв. Мария Капитанова за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №4210 по плана на новообразуваните имоти на м.“Горна Трака“, землище Виница, община Варна, одобрен със Заповед №РД-06-7706-31/03.02.2006г. на Областен управител на област с административен център Варна, че на 05.06.2020г. от 10,00 часа на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Георги Янулов в НПИ №4210, по плана на новообразуваните имоти на м.“Горна Трака“, землище Виница целия с площ 1234кв.м.

Top