нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Във връзка с разпоредбите nа  чл. 61 от АПК, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява на всички  заинтересовани лица, че е издадена заповед на кмета на община Варна на основание Закона за устройство на територията, както следва:

1651/13.05.2020 г. на кмета на община Варна за учредяване на възмездно право на прокарване и сервитут в полза на „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АД през:

- поземлен имот с идентификатор 10135.513.253, целия с площ 50844 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в област Варна, община Варна, гр. Варна, район Приморски, к.к. „Златни пясъци“, собственост на „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД с ЕИК: 813095472 и седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна 9007, район Приморски, к.к. „Златни пясъци“, представлявано от Изпълнителния директор Ивайло Василев Чеверганов. Дължината на трасето на сервитутното право на прокарване през имота е в размер на 61,06 м. (шестдесет и един метра и шест сантиметра), а засегната от сервитута площ от имота е 63,51 кв.м. (шестдесет и три цяло петдесет и една стотни квадратни метра).

- поземлен имот с идентификатор 10135.513.392, целия с площ 13429 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, находящ се в област Варна, община Варна, гр. Варна, район Приморски, к.к. „Златни пясъци“, собственост на „ПАКСТРОЙ–ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД с ЕИК: 103782828 и седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна 9007, район Приморски, к.к. „Златни пясъци“, административна сграда Рила, представлявано от Управителя Веселин Борисов Черкезов. Дължината на трасето на сервитутното право на прокарване през имота е в размер на 15,02 м. (петнадесет метра и два сантиметра), а засегната от сервитута площ от имота е 15,62 кв.м. (петнадесет цяло шестдесет и две стотни квадратни метра).

Общата дължина на трасето през описаните в т. 1.1 и т. 1.2 поземлени имоти е в размер на 76,08 м. (седемдесет и шест метра и осем сантиметра), а засегната от сервитута площ от имотите е в размер на 79,13 кв.м. (седемдесет и десет цяло и тринадесет стотни квадратни метра).

         На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации  в срок не по-дълъг от 14 (четиринадесет) дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

Top