нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: ОБЩИНА ВАРНА, наследници на Йордан Илиев – неизвестни; наследници на Катя Николова – неизвестни и на всички заинтересовани лица, че: 

       По заявление вх. № АУ 032477 ВН /13.04.2020г. на Община Варна от Живко Кашев, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.2551.305 с площ 885 кв.м. ≡ 265 (по КП 99г. на м.“Франга дере“ и м.“Кокарджа“) ≡ 658 (по КП на м.„Текето/Пчелина/“ 1968г.) ≡ 12468 (по КП на „Крайбрежието“ 1956г.) по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.