нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на:  всички заинтересовани лица, че: 

       По заявление вх. № АУ 035777 ВН /29.04.2020г. на Община Варна от Таня Димитрова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 38354.2.7 с площ 1245 кв.м. по КККР на землище с. Константиново, общ. Варна, м.“Чеира“, одобрени със Заповед № РД-18-1897/27.11.2018г. на ИД на АГКК – София.

Top