нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на Тодор Тодоров, Надежда Иванова, Стоян Парушев, Делянка Мандева, Валентин Стефанова, Сийка Авернова, Зоя Авернова, Янка Карагеоргиева, Керанка Мокренска, Янка Карагеоргиева, Руска Михалева, наследници на Дука Андреев  и всички заинтересовани лица, че по искане рег.№АУ035928ВН/29.04.2020г. от Димка Петрова за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №6007 по плана на новообразуваните имоти на С.О.м.“Траката“, землище Виница, община Варна, одобрен със Заповед №РД-06-7706-20/24.01.2006г. на Областен управител на област с административен център Варна, че на 15.05.2020г. от 13,30 часа на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Дука Георгиев Андреев за 931кв.м. ид.ч.от НПИ №6007, кр 520, целия с площ 945кв.м.

 

Top