нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: наследниците на Калю Калев, Павлета Кьордова, Александра Ангелова, Маринела Димитрова, Ангел Василев и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ031592ВН/08.04.20г. от Калю Калев за издаване протокол за въвод във владение в НПИ №10135.2516.15, целия с площ 785кв.м. по плана на новообразуваните имоти на м.С.О.”Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, Община Варна, одобрен със заповед №РД-08-7706-178/05.06.2008г. и изменен със заповед №РД-19-7706-107/07.06.2019г. на Областен управител на област с административен център–Варна, на 15.05.2020г. от 15,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Top