нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Кадир Хюсеинов Шакиров, както и на всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№ АУ061743ВН/25.06.2019 г. на община Варна от Сали Хасанов Хюсеинов, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на жилищна сграда с идентификатор №10135.3515.1220.1. по КККР, находяща се в гр.Варна, ул.“Осогово“ №6 със застроена площ 58 кв.м., брой етажи – 2.

Top