нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци Илия Андонов: Димитър Илиев - гр. Варна, Тонка Андонова – гр. Бяла, Атанас Панайотов – гр. Бяла, Гинка Тодорова – гр. Бяла, Николинка Кръстева – неизвестен адрес, Димитър Стоянов – неизвестен адрес, Стоян Минчев – неизвестен адрес, Катина Генова – неизвестен адрес, Антина Костадинова – неизвестен адрес и на всички заинтересовани лица, че: 

        По заявление вх. № АУ 028112 ВН /20.03.2020г. на Община Варна от Анка Йорданова и Иван Тодоров, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 35 кв.м. ид.ч. от ПИ ид. № 10135.2510.696 с площ 557 кв.м. ≡ 510.696 (по ПНИ на с.о.“Добрева чешма“) ≡ ч.696 и ч.697 (по КП към ПКП на с.о.“Добрева чешма“) ≡ ч.1260 и ч.1261 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ) по КККР на гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.