нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

 

     Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Областна администрация – Варна, Община Варна и на всички заинтересовани лица, че: 

       По заявление вх. № АУ 014450 ВН /07.02.2020г. на Община Варна от Румен  Тонев, чрез пълномощник Венцеслав Василев, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 1698 кв.м. ид.ч. от ПИ ид. № 10135.5511.99 с обща площ 2534 кв.м. ≡ ч.40, ч.1552, ч.9500 ( по КП 1996г. на к.з.“Прибой“) ≡ ч.1520, ч.1552, ч.1650, ч.1565 ( по КП 1960г. на кв.“Галата“) по КККР на гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.