нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Йордан Йорданов, наследниците на Ефтим Стоянов  и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 017936ВН/18.02.20г. от Александър Георгиев, пълномощник на наследниците на Ефтим Стоянов за издаване протокол за въвод във владение на НПИ №625, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №18-5540/29.05.2019г. на Началника на СГКК-гр.Варна, на 12.03.2019г. от 14,45 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Top