нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на наследниците на Андон Анастасов, Нейко Нейков и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ055735ВН/07.06.19г. от Андон Анастасов чрез Емилия Гаджева за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №10135.2052.689 по плана на новообразуваните имоти на С.О.“Виница-север“, община Варна, одобрен със Заповед №РД-06-7706/33/03.02.2006г. на Областен управител на област с административен център - Варна, изменен със заповед № КД-14-03-724/18.03.2013г. на Началника на СГКК-гр. Варна, че на 06.03.2020г. от 15.30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Top