нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: наследници на Радул Синев, Станка Иванова, Антонина Бакалова, наследници на Коста Зизов, наследници на Михаил Демиров и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 012710ВН/03.02.20г. от Мария Кузманова за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Радул Синев за 911кв.м. от НПИ №1108, к.р. 501 по плана на новообразуваните имоти на м.”Ментеше”, з-ще кв.“Вл. Варненчик“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/432/15.12.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, на 06.03.2020г. от 10,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Top