нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ДО

 АСЕН ПЕТРОВ БАЕВ

 УЛ. „ТОМАС МЮНЦЕР“ №12А

 КВ. АСПАРУХОВО

ГР. ВАРНА 

 

Относно: рег. №АУ078334ВН-003ВН/14.02.2020г.

 

       На основание чл.26, ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за заверка на молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 150 кв.м. ид. части от ПИ 10135.5503.443, целият с площ 313 кв.м. по одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър район Аспарухово,  гр. Варна, ул. “Томас Мюнцер“ №12а (Розова долина №11), изменени със Заповед №18-9604/13.12.2017г. на Началник на СГКК – Варна.

       Производството е по инициатива на Симеон Асенов Петров по заявление с рег. №АУ 078334ВН/09.08.2019г.

       Във връзка с разпоредбата на чл.15, ал.1 и чл.34, ал.3 от АПК, Вие се явявате заинтересовано лице и следва в 7 /седемдневен/ срок от получаване на настоящото уведомление да изразите становище по събраните доказателства, както и да предявите писмени искания и възражения.

Top