нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Обявление на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ относно изработен Предварителен проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) за улица от о.т.40 до о.т.93, от о.т.621 до о.т.124, от о.т.611 до о.т.119, от о.т.91 до о.т.129 (задънена улица) и от о.т.128 до о.т.129 (пешеходна алея), Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване  (ПРЗ) за УПИ ІХ-„за тр. п.“, УПИ ХІІ-592, УПИ ХІІІ-439, УПИ ХІV-440, УПИ ХV-441, УПИ ХVІ-442, УПИ ХVІІ-435 „за озеленяване“, УПИ ХVІІІ-518, УПИ ХІХ-519, УПИ ХХ-444, УПИ ХХІ-1521, УПИ ХХІІ-1522, УПИ ХХІІІ-447, УПИ ХХІV-446, УПИ ХХV-448, кв. 3 и  УПИ І-450, УПИ ІІ-451, УПИ ІІІ-452, УПИ ІV-453, УПИ VІІІ-455, УПИ ІХ-583, УПИ Х-584, УПИ ХІ-573, кв. 19 и Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за УПИ V-454 „за жилищно строителство“, кв. 19, по плана на ЖК „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна, обнародван в бр. 14 на Държавен вестник от 18 февруари 2020 г.

Top