нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

МАНОИЛ КИРИЛОВ КАРАМФИЛОВ

ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК" БЛ.202 , BX.l, ЕТ.6, АП.22

ГР.ВАРНА 9023

Във връзка с преписка с рег.№РД19023822ВЛ/17.12.2019г. и Заповед №0026/09.01.2020г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено

заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, жк. „Вл. Варненчик" бл.202 вх.1 ет.6 ап.22, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района, кметството или населеното място, където живеете.

Top