нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: всички заинтересовани лица, че: 

        По заявление вх. № АУ 124875 ВН /20.12.2019г. от Райка Желязкова, Васил Желязков и Димитър Василевчрез пълномощник адв. Димитър Стоянов от ВАК, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ ПИ ид. № 38354.502.235 с площ 2280 кв.м. и сгради ид. №№ 38354.502.235.1 с площ 73 кв.м., 38354.502.235.2 с площ 42 кв.м. и 38354.502.235.3 с площ 26 кв.м. по КККР на землище с. Константиново, в.з. „Лазур“, одобрени със Заповед № РД-18-1897/27.11.2018г. на ИД на АГКК - София.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Бонка Маринова – с. Константиново, Димитричка Боева – гр. Варна, Марияна Джамбазова – с. Константиново и на всички заинтересовани лица, че: 

        По заявление вх. № АУ 124877 ВН /20.12.2019г. от Стефка Боевачрез пълномощник адв. Димитър Стоянов от ВАК, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ ПИ ид. № 38354.502.329 с площ 905 кв.м. по КККР на землище с. Константиново, в.з. „Лазур“, одобрени със Заповед № РД-18-1897/27.11.2018г. на ИД на АГКК - София.

Top