нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: всички заинтересовани лица, че: 

        По заявление вх. № АУ 117757 ВН /03.12.2019г. от Елена Караатанасовачрез пълномощник адв. Биляна Дякова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.2552.1518 с площ 932 кв.м. ≡ ч. 1373 (по КП 73г. на м.“Франга дере до Домуз дере“) ≡ ч.12365 (по КП на „Крайбрежието“ 1956г.) и двуетажна сграда с ид. № 10135.2552.1518.1 и ЗП от 17 кв.м. по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.

Top