нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВА

 На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс на Република България, във връзка с §62,  ал. 4 от Постановление № 456 на Министерски съвет от 11 декември 1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, Дирекция „ОСИСД“ при община Варна  уведомява всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за издаване на заповед за одобряване на оценка на земя в местност „Телевизионна кула“ КР 503, землище кв. Виница, община Варна в изпълнение на решение № 2851/17.03.2006г. на Върховния административен съд по адм. дело № 112/2006г. и решение № 2971/04.06.2014г. на ВРС по гр. дело № 16399/2013г.

Производството е по инициатива на  Йордан Кънчев Трифонов чрез адв. Марияна Василева Котари и ще завърши с издаване на заповед на Кмета на община Варна.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в община Варна, отдел „Земеделие”, етаж 13, стая 1309 и да изразят становище по същата.

Top