нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 125 от 11.10.2019 г. и № 127 от 15.11.2019 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на областния управител на област с административен център Варна, са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти в случаите по § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения) на зони по § 4 от ЗСПЗЗ за местност „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”–селищно образувание, землище кв. Виница, община Варна, относно поземлени имоти: № 1655, 1850, 1861, 2147, 2148, 2822, 4164 и 4166, 9630 КР 517 и ПИ с идентификатор 10135.2517.304 по КККР на гр. Варна. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.

Обявата е публикувана в Д.В. бр. 100 от 20.12.2019 г.

Top