нашите сайтове english

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост -УСЛУГА №9040

УСЛУГА №9040  

 Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

 Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.64 ал.1 от ЗОС

Необходими документи:

  1. Актуална скица на имота, издадена от СГКК – гр. Варна или съответните районни администрации и кметства на Община Варна или от ОСЗ – гр. Варна, в зависимост от местонахождението на имота, като в скицата следва да бъде отразена собствеността на заявителя;
  2. При възстановена собственост да се представи протокол за въвод във владение на имота;
  3. Документ за собственост; 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 10,00 лв

бърза услуга   – 20,00 лв;

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

бърза услуга – до 14 дни        

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

9040-бланка

    Top