нашите сайтове english

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост -УСЛУГА №9040

УСЛУГА №9040  

 Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл.64 ал.1 от ЗОС

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: извършващ услугата - служител в отдел ОС; лице подписващо изготвения документ: уведомителни писма – Директор на дирекция ОСИСД; заповед -  Кмет на община Варна

Информация за центъра за административно обслужване:

 • адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
 • електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
  телефон за връзка:(052) 820 800
 • работно време:от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:
Заявление по образец с приложени към него:

 1. Актуална скица на имота, издадена от СГКК – гр. Варна или съответните районни администрации и кметства на Община Варна или от ОСЗ – гр. Варна, в зависимост от местонахождението на имота, като в скицата следва да бъде отразена собствеността на заявителя;
 2. При възстановена собственост да се представи протокол за въвод във владение на имота;
 3. Документ за собственост; 

Заявлението до Кмета на Община Варна се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно) и се регистрира в "Административната информационна система", модул "Административни услуги". При подаване на заявлението, цената на услугата да се заплаща в касите на Община Варна, ет.1.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво)

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg

в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
Цена на административната услуга:
 - обикновена услуга   – 10,00 лв
- бърза услуга   – 20,00 лв;
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
- обикновена услуга – до 30 дни 
- бърза услуга – до 14 дни        

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

   На гише в административно звено за обслужване в брой
   По банков път
   По електронен път
   На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: кмет на Община Варна

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно чл.197 от АПК, чрез кмета на Община Варна пред Административен съд, в 14-дневен срок

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail

Изтегли документи

9040-бланка

  Top