нашите сайтове english

Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот - УСЛУГА №9037

УСЛУГА №9037  

Издаване на удостоверение относно  отчуждаване на имот

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл.29 от ЗОС,  чл.2, ал.4 от ЗА  и  АПК

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: извършващ услугата - служител в отдел ОС; лице подписващо изготвения документ (удостоверение) и писма-откази: Кмет на община Варна или упълномощено от него лице

Информация за центъра за административно обслужване:
адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
телефон за връзка: (052) 820 800
работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:
Заявление по образец с приложени към него документи:

   1. Актуална скица на имота, издадена от СГКК – гр. Варна, ако имота е в кадастралната карта на гр. Варна или прилежащите на Община Варна населени места;
   2. Документ за собственост, ако заявителя притежава такъв;
   3. Съдебно удостоверение;
   4. Заповед за отчуждаване, оценителен протокол, уведомителни писма свързани с отчуждаването, заповеди за обезщетяване и др.
  се подава в ЦАО лично от заинтересования или от упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно) и се регистрира в „Административната информационна система”, модул „Административни услуги”. При подаване на заявлението, цената на услугата да се заплаща в касите на Община Варна, ет.1.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво)
б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg
в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg
г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична
д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 6 /шест/ месеца

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
Цена на административната услуга:
 - обикновена услуга   – 20,00 лв.
 - бърза услуга   – 30,00 лв.
 - експресна услуга  -  40,00 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
 - обикновена услуга – до 30 дни 
- бърза услуга – до 7 дни 
- експресна услуга – до 3 дни

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
- На гише в административно звено за обслужване в брой
- По банков път
- По електронен път
- На гише в звеното за административно обслужване с банкова карта

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: кмет на Община Варна

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно чл.197 от АПК, чрез кмета на Община Варна пред Административен съд, в 14-дневен срок

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

  • На място в Центъра за административно обслужване
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Изтегли документи

9037-бланка

  Top