нашите сайтове english

Отчет за управлението на Община Варна в периода 2015 - 2019 година

ОТЧЕТ НА МАНДАТ 2015 – 2019

Отчет за управлението на Община Варна в периода 2015 – 2019 година.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Финансова стабилност и дисциплина
 2. Община - полезна за гражданите
 3. Реализирани европейски проекти
 4. Варна – град на знанието
 5. Общинско здравеопазване
 6. Социална програма, нови социални услуги
 7. Варна – модерен и достъпен град
 8. Зелена и чиста Варна
 9. Архитектура и градоустройство
 10. Варна – дестинация за четири сезона
 11. Градски празници и естетизация на градската среда
 12. Международна дейност
 13. Варна – европейски град на спорта
 14. Общински предприятия

 

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ И ДИСЦИПЛИНА

Стабилно и устойчиво финансово състояние, характеризиращо се с нарастващи темпове на бюджетите и собствените приходи - това е равносметката за период 2015-2019 г. на Община Варна.

За пет години – двойно увеличен бюджет без увеличени местни данъци

За последните 5 г. бюджетът на Община Варна бележи ръст в почти двоен размер, като от 258 700 000 лв. през 2015 г., бюджетът нараства на 406 700 000  лв. през 2019 г.

Ако се прибавят към бюджета и средствата от Европейските проекти и програми, общо средствата през 2019 г. се увеличават на 497 625 000 лв.

През годините Община Варна няма просрочени задължения, което е един от основните показатели за устойчивост на финансите. Създадена е необходимата организация за поддържане на добро финансово състояние на общината и ефективно използване на бюджетния ресурс.

Община Варна изпълнява всички финансови показатели по Закона за публичните финанси /чл.94/, гарантиращи финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси при публичност и прозрачност на дейностите и извършване на разходите – Община Варна е сред общините с най-добри параметри по тези показатели в страната

Собствените приходи бележат устойчива тенденция на нарастване с близо 75%, при запазване на данъчната тежест за гражданите, в т. ч. нарастване бележат данъчните и неданъчните приходи.

 

Собствени приходи по бюджета

на Община Варна за периода  2015 г. - 2019 г.

           

ПРИХОДИ

2015

2016

2017

2018

2019

І.  ВСИЧКО  ИМУЩЕСТВЕНИ  И НЕДАНЪЧНИ  ПРИХОДИ

123 353 207

138 247 494

143 068 364

143 868 211

165 870 000

В т.ч. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДР.ДАНЪЦИ

65 862 260

81 379 820

82 348 196

83 265 292

81 200 000

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

57 490 947

56 867 674

60 720 168

60 602 919

84 670 000

ІІ. ОБЩА  ИЗРАВНИТЕЛНА  СУБСИДИЯ

2 329 000

2 334 700

2 337 400

2 529 600

198 300

ІІІ. НЕДАНЪЧНИ  ПРИХОДИ  ЗА ДЪРЖАВНИ  ДЕЙНОСТИ

735 044

650 608

818 779

907 996

647 050

ВСИЧКО ПРИХОДИ (І+ІІ+ІІІ):

126 417 251

141 232 802

146 224 543

147 305 807

166 715 350

Темп на нарастване спрямо предходната година

1.2

11.7

3.5

0.7

13.2

 

Община Варна провежда гъвкава кредитна политика, целяща минимизиране на разходите за обслужване на дълга чрез използване на различни иновативни форми и дългови инструменти.


Разходите за обслужване на дълга не надвишават през годините 10%, при допустими 15%, което е показател за финансова стабилност и устойчивост.

Година

Всичко бюджет

в т.ч.:

 

%  на

 

Кредитен рейтинг

 

общо със средства от Европейски проекти и програми

Бюджет

Средства от Европейски  проекти и програми

 разходите за обслужване на дълга по години

 

2015

367 695 105

258 700 000

108 995 105

9,43 %

/ ВВВ - /                                      перспектива - стабилна

2016

273 352 814

243 700 000

29 652 814

9,67 %

/ ВВВ - /                                      перспектива - стабилна

2017

339 148 000

270 700 000

68 448 000

9,07 %

/ ВВВ - /                                      перспектива - стабилна

2018

473 687 000

393 700 000

79 987 000

8,35 %

/ ВВВ /                                         перспектива - стабилна

2019

497 625 000

406 700 000

90 925 000

 

/ ВВВ /                                         перспектива - стабилна

 

Потвърждение за стабилното финансово състояние на община Варна е присъдения през м. юни 2018 г. по-висок Кредитен рейтинг:

 • Дългосрочен кредитен рейтинг - /ВВВ/ с перспектива: стабилна
 • Краткосрочен кредитен рейтинг - /А-3/ с перспектива: стабилна
 • Присъденият кредитен рейтинг се основава на следните параметри, посочени в доклада на рейтинговата агенция:
  • община Варна бележи лек темп на увеличение на населението, за разлика от страната, за която тенденцията е в намаление на населението;
  • община Варна продължава да отчита по-висок дял на населението в трудоспособна възраст спрямо средния за страната;
  • гъстотата на населението в общината е многократно по-висока от средната за страната и продължава да се повишава;
  • равнището на безработица е ниско – 3%;
  • собствените приходи на общината бележат ръст от 1,6% на годишна база;
  • община Варна няма просрочени задължения.
 • Финансовата прогноза за периода 2018 г. - 2020 г. на рейтинговата агенция показва, че Община Варна ще реализира положителен оперативен резултат през целия прогнозен период (2018 г. - 2020 г.)
 • Кредитната агенция счита, че община Варна ще се характеризира с добра кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план.

Членовете на рейтинговия комитет разгледаха доклада за кредитен рейтинг на Община Варна и обсъдиха факторите, определящи кредитния рейтинг. Беше подчертана липсата на просрочени задължения, ръста на приходите от продажба на общинско имущество, сравнително благоприятната демографска картина, отчетения положителен резултат от оперативна дейност, както и стабилното развитие на цялостното й финансово състояние и позиционирането й в сравнителен план.

Изпълнението на бюджета на Община Варна се характеризира с публичност и прозрачност:

Общината продължава да работи по всички общински програми и проекти с различна насоченост по съответните функции. Продължава изпълнението на капиталовата програма, всички дейности в различните направления спомагат за създаване на условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и подобряване качеството на живот. Тези усилия бяха оценени по достойнство и от кредитната агенция БАКР, която през м. юни 2019 г. потвърди високия Кредитния рейтинг на град Варна:

 • Дългосрочен кредитен рейтинг: /ВВВ/ с перспектива: стабилна
 • Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива: стабилна

Финансовата прогноза на общината е изготвена за периода 2019 г. - 2021 г. Присъденият от БАКР кредитен рейтинг се основава на следните параметри, посочени в доклада на рейтинговата агенция:

 • Община Варна запазва положителния си темп на изменение на населението, дори с леко увеличение.
 • Община Варна продължава да отчита по-висок дял на населението в трудоспособна възраст спрямо средния за страната.
 • Гъстотата на населението в общината е многократно по-висока от средната за страната.
 • Равнището на безработица е ниско – 2,8%, което е най-ниското за последните десет години.
 • Стабилно състояние на основните приходни пера.
 • Значителен размер на инвестиционната програма.
 • Община Варна няма просрочени задължения.

Анализът на рейтинговата агенция показва, че Община Варна е с благоприятно финансово състояние и ще реализира положителен оперативен резултат през целия прогнозен период, свободният паричен поток също е положителен.


ОБЩИНА – ПОЛЕЗНА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

 

През 2017 г. Община Варна бе сертифицирана по ISO

Община Варна има внедрена Система за управление на качеството спрямо международен  стандарт  ISO 9001:2015 с обхват: „Административно – правно и информационно обслужване на физически и юридически лица”.

Сертификатът е придобит през м. октомври 2017 г. и е  валиден до 30 септември 2020 г. ISO 9001:2015 е стандарт, който определя изискванията за Система за управление на качеството при предоставяне на административни услуги, и дава възможност за създаване на организация за бързо, ефективно и законосъобразно административно обслужване с отчитане на изискванията на гражданите и юридически лица и спазване на принципите за прозрачно управление.

Община Варна разви и приложи Система за управление на здравето и безопасността при работа  спрямо  стандарт  ISO 45001:2018. Обхватът на сертификационния цикъл е от м. юли 2019 г. до м. юли 2022 г.

ISO 45001:2018 е стандарт, който определя изискванията за Система за управление на здравето и безопасността при работа и дава възможност на всяка организация да управлява рисковете за здравето и безопасността при работа, както  и да подобрява постиженията си в тази област.

Участие на Община Варна в различни конкурси за популяризиране на добри практики, организирани от Института по публична администрация, Фондация за реформа в местното самоуправление, Българска асоциация по информационни технологии, Фондация „Годишни награди за пътна безопасност“.

През годините са отличавани добри практики на Община Варна в различни тематични направления: „Оптимизиране на работните процеси“, „Нови технологии и решения в управлението“, „Социална отговорност“, “Технологични решения за открито управление“.

 

С цел улесняване на административния процес в полза на гражданите и бизнеса, в периода 2015 – 2019 г. са разработени и внедрени програмни електронни продукти

Електронен регистър „Сигнали“

Електронният регистър „Сигнали“ е създаден с цел оптимизиране на работните процеси и цели по-ефективно изпълнение на функциите от страна на служителите в администрацията. Регистърът представлява програмен продукт, в който се въвеждат всички сигнали от граждани, постъпили по някой от комуникационните канали за подаване на сигнали.

В регистъра се отразява цялостната дейност по сигналите – от постъпването им до закриването им. С внедряването му се постигна: спестява се времето за обработка на сигнала, респ. за отговор до подателя; намалява се броят на служителите, ангажирани с обработване на сигнала; създава се възможност за осъществяване на ежедневен сроков контрол; свеждане до минимум вероятността за липса на реакция по сигнал; изготвяне на справки по различни критерии, за последващ анализ и наблюдение, както и за вземане на управленски решения; дава възможност за изготвяне на „обща“ картина на проблемите, касаещи отделни общности, територии или дейности.

 

Цифров архив „Стари семейни регистри“

Създаването на семейни регистри води началото си от първото преброяване на населението през 1934 г. Регистрите се поддържат в актуално състояние до 1977 г., когато се въвежда системата ЕСГРАОН и започва съставянето на лични регистрационни картони (ЛРК). Регистрите се ползват като първоизточник на данни за издаване на различни документи по гражданско състояние – за родствени връзки, за идентичност на имена, удостоверения за наследници, за доказване на български произход, за установяване на наличие на българско гражданство и др.

 

Електронният архив „Стари семейни регистри“ представлява база данни, съдържаща сканирани копия на регистрите, с възможност за търсене по различни предварително определени елементи. До базата данни е осигурен достъп на всички длъжностни лица по гражданско състояние с работно място в 11-те администрации, т.е. работни места, физически ситуирани в административните сгради на общината, районите и кметствата.  Всички регистри са архивирани по начин, който да осигури запазването им в законовия срок, но във възможно най-икономичния вариант за пространствено разположение.

 

Електронен архив „Местни данъци“

Създаването на електронен архив „Местни данъци“ се изразява в разработване на софтуерен продукт и техническото обработване на наличните документи. За всяка разкрита партида на данъчнозадължено лице е създадена електронна папка, съдържаща подадената декларация заедно приложенията. Сканирани са „старите“ декларации, подадени и съхранявани до създаване на електронния архив. Всеки нов документ (декларация или приложение) се добавя в системата в електронен вариант. Извършването на справки и издаване на документи на базата на обработените декларации се осъществява от работното място на служителя, т.е. не се налага търсене на хартиените носители, изваждане, копиране, връщане в архива. Системата е създадена с възможности за търсене по различни елементи.

 

Електронна платформа за кандидатстване с младежки проекти

Електронната платформа е създадена за подпомагане на дейностите по Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности“ на Община Варна. Кандидатстването с проекти през електронната платформа облекчава процеса на подготовка, комплектоване и подаване на проектни предложения от НПО от една страна, а от друга страна облекчава административните дейности – регистрация, разглеждане, оценяване обработка. Практиката е резултат от партньорската работа на общинската администрация и неправителствения сектор.

 

Електронен обмен на информация за служебно ползване

С цел оптимизиране на комуникацията между Община Варна и здравните заведения на територията на град Варна е установена практика за изпращане на съобщенията за смърт, издадени от компетентните медицински лица, подписани с електронен подпис и криптирани, на специално създаден за тази цел електронен адрес. С въведения електронен обмен на съобщения се постигат няколко конкретни резултата: намаляване на времето за издаване на съответния акт за смърт, преодоляване на негативните последици от нелоялната пазарна конкуренция, съдействие и помощ на гражданите с оглед емоционалното им състояние във връзка с тъжния повод.

Е-архив – електронни папки по партиди по ЗМДТ. Системата създава електронна папка по партиди със съхраняване и актуализиране на постъпили документи.

 

Електронни услуги в туризма - Системата съдържа 3 модула. Модул „Категоризации" - в дирекция „Туризъм“ - през него онлайн се подават и издават документи за категоризация на туристически обекти. Модулите „Декларации“ и „Туристически данък" - работят в дирекция „Местни данъци“, съответно за oнлайн подаване на декларации и начисляване на туристически данък за местата за настаняване.

Електронни услуги за таксита - Консолидиран електронен регистър на разрешения за таксиметров превоз на пътници. В него се регистрират заявленията за започване и спиране на дейност и за промяна на обстоятелства. Чрез регистъра се извършва електронен обмен на данни с информационната система за местни данъци и такси, което позволява автоматично начисляване на данъка и електронна проверка на задължения.

„Сладко бебе“ - Система за управление на дейностите в детските ясли. Създава и поддържа единна база данни на децата, посещаващи общинските детски ясли. Чрез нея се осигуряват възможности за електронно заплащане на дължимите такси, наблюдение и контрол върху дейностите в детските ясли, в т.ч. финансови показатели, служители, отчетност, разходи за храна и т. н. Функционира и модул “Web родител“, през който всеки родител има достъп до информация за детето си.

„Щастливо детство“ - Система за управление на дейностите в детските градини. Създава и поддържа единна база данни на децата, посещаващи общинските детски заведения. Системата дава възможност за електронно заплащане на дължимите такси. Чрез нея се осъществява наблюдение и контрол върху дейностите в детските ясли, в т.ч. финансови показатели, служители, отчетност, разходи за храна и т.н. Функционира и модул “Web родител“, през който всеки родител има достъп до информация за детето си.

„Електронен прием“ - Система за електронен прием в детски ясли и детски градини. Дава възможност за електронно подаване на документи и автоматизирана обработка на резултатите. Системата осигурява прозрачност на приема, спестява време на родителите и облекчава работата на служителите.

„Електронен прием в първи клас“ - Единен портал за онлайн кандидатстване във всички училища с прием в първи клас. Осигурява се прозрачност при кандидатстване и класиране. Обработката на резултатите се извършва автоматично по предварително изработени и утвърдени критерии. Програмата работи интегрирано с локална база данни „Население“ и с програмата на МОН.

„Юрисконсулт“ - Продуктът дава възможност за управление на делата в дирекция „Правно-нормативно обслужване“. Проследява се целият процес – от откриване на съдебно производство до окончателно решение на съответната съдебна инстанция.

„Електронна платформа фонд „Култура“ - Системата дава възможност за кандидатстване за финансиране от фонд „Култура“ по различни тематични направления – „Творчески проекти“, „Мобилност“, „Национални е европейски копродукции“, „Културно и историческо наследство“. Подаването на проекти е изцяло онлайн. Напълно автоматизирано е оценяването и класирането по критериите на фонда.

Регистър на прокопаванията (Reg Pro) - Информационният портал дава цялостна картина на извършваните прокопавания на територията на общината – към даден момент, за опреден период, на определена територия, местоположение, дължина, възложител, изпълнител, срок за приключване и възстановяване на настилки. Има възможност за извършване на справки по различни критерии, за последващ анализ и наблюдение, както и за вземане на управленски решения. С внедряването му е прекратен обменът на документи на хартиен носител. Достъпът до портала е от различни работни места, намиращи се в различни административни сгради. На по-късен етап достъп до портала е осигурен за служители с контролни функции с цел при постъпване на сигнали и жалби да се извършва предварителна проверка на документи преди проверка на място.

Информационният портал е разработен по начин, позволяващ актуализация и развитие. След като бе констатирана полезността по отношение на прокопаванията, същият е разширен с друга група документи по устройство на територията. В момента през портала могат да се изготвят 15 вида документи, в т.ч. разрешение за строеж, удостоверение за търпимост, технически паспорт, екзекутивна документация и др. Допълването и разширяването на портала има следните положителни страни: унифициране на издаваните от различните администрации документи (работи се с готови шаблони); възможност за справки по различни критерии – вид документ, орган на издаване, брой издадени документи, територия и др. На практика се създава електронен архив на документите, тъй като със създаването им те се съхраняват в база данни.

Електронна услуга за държавни институции и общини - Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на лица, участващи в процедура по обявени обществени поръчки, е въведена услуга по електронно предоставяне на тази информация. Услугата е предназначена за държавни институции и общини. Електронните справки са безплатни и се получават след регистрация на оторизираните от съответната администрация лица на сайта на Община Варна. Потребителите се регистрират еднократно, като се оторизират с техния квалифициран електронен подпис.

Електронен обмен на информация за служебно ползване - Осигурена е възможност за служебно извършване на справки в базата данни „Местни данъци“ за целите на административното обслужване, в т.ч. и за районните администрации. Осигурена е възможност за служебно извършване на справки в базата данни „Население“ за целите на административното обслужване.

Електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) - Издава се от Министерството на правосъдието след подаване на заявления от оторизирани служители от общинската администрация, вкл. от районите и кметствата.

Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС, електронен документооборот)- СЕОС е централизирана система на електронното управление, разработена и поддържана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Чрез СЕОС се премахна хартиения обмен на документи между администрациите. От 2018 г. Община Варна е приведе деловодната си система в съответствие с единния стандарт и е участник в електронния документооборот.

Среда за междурегистров обмен (REGIX) - Система за служебно заявяване и издаване на удостоверения от налични системи и регистри за целите на административното обслужване или за служебни цели. Разрешаването на достъп до различните регистри се извършва поетапно със заповед на Председателя на ДАЕУ. Към настоящия момент Община Варна е получила и използва активно достъпа до Имотния регистър (Агенция по вписванията), Класификатора на настоящите и постоянните адреси (Министерство на регионалното развитие и благоустройството), Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател (НАП), Регистър на признатите дипломи за придобито висше образование в чужбина (Национален център за информация и документация).

Виртуален ПОС терминал за плащане на местни данъци и такси


РЕАЛИЗИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

2015 ГОДИНА

През 2015 г. Община Варна е изпълнявала 29 проекта на стойност 306 681 141 лв.:

 • ОП „Регионално развитие“ – 6 проекта, на стойност 125 305 017 лв.
 • ОП „Околна среда“ – 5 проекта, на стойност 161 217 632 лв., като в тази стойност е включен и проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, в който Община Варна е партньор, а Община Аксаково е водеща организация. Проектът е на стойност 34 418 964 лв.
 • ОП „Развитие на човешките ресурси” – 9 проекта на обща стойност 5 941 545 лв., като в тази сума не е включен проект „И аз имам семейство“, (Община Варна е партньор задно с общо 81 общини, а бенефициент е Агенцията за социално подпомагане) и проект „Подкрепа за достоен живот - Нови алтернативи“.
 • ОП „Административен капацитет“ – 1 проект на стойност 194 727 лв.
 • ОП „Техническа помощ” – 1 проект на стойност 729 997 лв.
 • С финансиране от други програми на Европейския съюз и международни финансови институции са се реализирали 7 проекта, на обща стойност 13 292 223 лв.

През периода успешно са приключили 4 проекта, на обща стойност 30 673 592 лева – 1 проект по ОП „Регионално развитие“, 1 проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 1  проект по ОП „Околна среда“ и 1 международен проект.

Одобрени за финансиране са 7 проектни предложения, за които са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси” за един проект – „Подкрепа за достоен живот - Нови алтернативи“, където Община Варна е партньор, а бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, и един Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие“ за изпълнението на проект „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в Община Варна“ на стойност 3 906 108 лв.

През м. септември 2015 г. се подписаха и договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на петте районни администрации на Варна – район „Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“, район „Владислав Варненчик“ и район „Аспарухово“ по отворената за кандидатстване процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“. Процедурата се финансира по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“, Специфична цел 1 към ИПЗ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

На 30.06.2015 г. се подписа договор за финансиране в размер на 8 022 332,38 лв. от фонд „Солидарност“ за изпълнението на проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. „Аспарухово“, гр.Варна“, във връзка с възстановяване на щетите от бедствието, сполетяло жителите на  квартала на 19.06.2014 г. С Анекс от 18.09.2015 г. са включени още два обекта, с което общата стойност на договора достигна 10 390 931.71 лв.

2016 ГОДИНА

През 2016 г. Община Варна е изпълнявала 19 проекта на стойност 266 798 164,13 лв.:

 • ОП „Регионално развитие“ – 3 проекта на стойност 121 127 508.91 лв.
 • ОП „Околна среда” – 3 проекта на стойност 110 990 304,92 лв.
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“- 1 проект на стойност 369 380,02 лв.
 • С финансиране от други програми на Европейския съюз и международни финансови институции са се реализирали 5 проекта на обща стойност 2 745 687,43 лв.
 • ОП „Добро управление“ – 1 проект на стойност 500 000 лв.
 • ОП „Региони в растеж“ – 3 проекта на стойност 19 597 446,39 лв.
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“ - 3 проекта на стойност 1 076 904,75 лв. (в 1 от които Община Варна е партньор заедно с общини от цялата страна, а бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, поради което стойността му не е включена)
 • Фонд „Солидарност“ - С Анекс от 18.09.2015 г. са включени още два обекта и общата стойност на договора достигна 10 390 931.71 лева.

На 14.07.2016 г. бе одобрена Инвестиционната програма на Община Варна, чиято обща стойност е в размер на 85 623 445,35 лв., от които безвъзмездна финансова помощ - 84 107 329.38 лв. и финансиране от Финансов инструмент в размер на 1 516 115.97 лв.

В изпълнение на Споразумението за реализация на Инвестиционната програма до 31 юли 2016 година Община Варна подаде за оценка проекти, в размер на минимум 50% от бюджета определен за Общината по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 година“. В тази връзка до 31.07.2016 г. са подадени 3 проектни предложения на обща стойност 72 104 279 лв., както следва:

 • Проектно предложение „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, което е в рамките на Инвестиционен приоритет „Градска среда“, включва седем обекта на интервенция и е на стойност 25 231 167 лв.
 • Проектно предложение „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“, което е в рамките на Инвестиционен приоритет "Интегриран градски транспорт", включва 3 компонента: Компонент 1 „Разширяване и реконструкция на улични артерии, свързани с оптимизацията на масовия градски обществен транспорт (МГОТ)“; Компонент 2 „Нови превозни средства за МГОТ“; Компонент 3 „Интелигентни транспортни системи“. Общата стойност на проектното предложение е 30 563 675лв., от които БФП в размер на 29 297 008 лв. .
 • Проектно предложение „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“, което е в рамките на Инвестиционен приоритет "Образователна инфраструктура", включва 10 обекта (училища и детски заведения), и е на стойност 16 309 437 лв.

2017 ГОДИНА

През 2017 г. Община Варна изпълнява проектите, одобрени за финансиране за програмен период 2014 – 2020 г., и работи по подготовката и подаването на нови проектни предложения.

Одобрени са общо 8 нови проектни предложения, 4 по оперативните програми и 4 по други програми на Европейския съюз (2 по Хоризонт 2020 и 2 по Трансгранично сътрудничество „Дунав 2014 - 2020“, в които Община Варна е партньор), за които са сключени АДБФП през годината.

В процес на реализация са 22 проекта на обща стойност 133 657 180,04 лв.

ОП „Региони в растеж“ – 5 проекта на стойност 91 375 681,66 лв.

 • ОП „Околна среда” – 2 проекта на стойност 37 382 443.07 лв.
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 8 проекта на стойност 3 534 184.59 лв. (в 1 от които Община Варна е партньор заедно с общини от цялата страна, а бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, поради което стойността му не е включена). ОП „Добро управление” – 1 проект на стойност 500 000 лв.
 • С финансиране от други програми на Европейския съюз и международни финансови институции се реализират 5 проекта на обща стойност 816 424,97 лв.

През 2017 година стартира изпълнението на следните проекти:

 • „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, който е в рамките на Инвестиционен приоритет „Градска среда“, ОП „Региони в растеж“, включва седем обекта на интервенция и е на стойност 34 407 235,83 лв.
 • „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“, който е в рамките на Инвестиционен приоритет "Интегриран градски транспорт", ОП „Региони в растеж“, включва 3 компонента. Община Варна изпълнява проекта с партньор „Градски транспорт“ ЕАД. Стойността на проектното предложение е 37 233 093,69 лв.
 • „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна - Фаза 1“, който се финансира в рамките на ОП „Околна среда“ и е на стойност 232 288 лв.
 • „Подготовка за създаване на МИРГ на територията на Общини Варна с район „Аспарухово“, Белослав и Аксаково и разработване на стратегия за ВОМР“, финансиран по „Програмата за морско дело и рибарство“, на стойност 48 445,75 лв.
 • CityWalk, с водещ партньор Научно-изследователски център от Словения. Бюджетът за Община Варна е в размер на 309 238,23 лв., осигурени по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 - 2020“.
 • DBS GATEWAY REGION, с водещ партньор Регионално правителство на Долна Австрия. Бюджетът за Община Варна е в размер на 274 140,86 лв., осигурени по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 - 2020“.
 • mySMARTLife, с водещ партньор Фондация CARTIF (Испания). Бюджетът за Община Варна е в размер на 95 958,88 лв., осигурени по Програма „Хоризонт 2020“.
 • PROSPERITY, с водещ партньор австрийската Агенция за изследване на мобилността. Бюджетът за Община Варна е в размер на 36 577 лв., осигурени по Програма „Хоризонт 2020“.

По обявената процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, Сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“, финансирани по „Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.“, Община Варна подготвя за кандидатстване проектно предложение „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“. Проектът включва модернизация и реконструкция на съществуващото рибарско пристанище с изграждане на хидротехнически съоръжения в акваторията, територията с подходите, инфраструктура с необходимите съоръжения и част от основната сграда (първи и втори етажи), отнасяща се пряко към рибарското пристанище.

В изпълнение на Споразумението за реализация на Инвестиционната програма, в рамките на инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” се подготвиха документи и е подадено проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР - Варна“ по ОП „Региони в растеж“

2018 ГОДИНА

През 2018 г. Община Варна работи по 24 проекта на стойност 148 859 148.16 лв.:

ОП „Региони в растеж“ – 6 проекта на стойност 92 837 174,48 лв. През 2018 година продължава реализацията на трите големи проекта, включени в Инвестиционната програма на Община Варна. Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ за четвъртата от деветте проектни идеи, включени в програмата. Общият размер на договорения ресурс от Инвестиционната програма към края на 2018 г. е 72 299 105,06 лв.

 • ОП „Околна среда” – 2 проекта на стойност 37 382 443,07 лв.
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 8 проекта на обща стойност 3 534 184,59 лв. (в 1 от които Община Варна е партньор заедно с общини от цялата страна, а бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, поради което стойността му не е включена).
 • ОП „Добро управление“ – 1 проект на стойност 500 000 лв.
 • Програма за морско дело и рибарство – 1 проект на стойност 13 578 483,55 лв.
 • С финансиране от други програми на Европейския съюз и международни финансови институции са се реализирали 6 проекта на обща стойност 1 026 862,47 лв.

През периода успешно са приключили 5 проекта на обща стойност 2 500 000 лв. с финансиране от ОП „Развитие на човешките ресурси“, изпълнявани от петте районни администрации на територията на гр. Варна. Дейността изпълнявана по тези проекти продължава като делегирана дейност.

Одобрени за финансиране са две проектни предложения на обща стойност 15 039 976,37 лв., за изпълнението на които са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

На 03.08.2018 г. е сключен договор на стойност 1 461 492,82 лв. за реализацията на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР - Варна“. Проектът е част от Инвестиционната програма на Община Варна, одобрена за реализация по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“

На 18.05.2018 г. е подписан договор за финансиране в размер на 13 578 483,55 лв. за реализация на проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“ по „Програмата за морско дело и рибарство“

В началото на 2018 г. е проведена процедура по актуализация на Инвестиционната програма на Община Варна, одобрена за реализация по Приоритетна ос 1 на ОПРР. В резултат на проведената информационна кампания в Общината постъпиха 31 фиша за проектни идеи за обекти от социалната инфраструктура, от културната инфраструктура, за Енергийна ефективност в административни сгради, както и 27 заявления за интерес и финансова помощ за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В резултат Инвестиционната програма е допълнена с нови 32 обекта на обща стойност 30 695 602,13 лв., от които БФП – 29 613 740,19 лв., СФ – 1 081 861,94 лв. Двадесет и четири от обектите са за МЖС на частни собственици за прилагане на мерки за енергийна ефективност.

2019 ГОДИНА

През 2019 г. Община Варна изпълнява 23 проекта на стойност 150 240 452,98 лв.:

ОП „Региони в растеж“ – 8 проекта на стойност 94 607 729,73  лв.

 • ОП „Околна среда“ – 2 проекта на стойност 37 382 443,07 лв.
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 5 проекта на стойност 3 144 936,59 лв., (в 1 от които Община Варна е партньор заедно с общини от цялата страна, а бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, поради което стойността му не е включена).
 • ОП „Добро управление“ – 1 проект на стойност 499 999,99 лв.
 • Програма за морско дело и рибарство – 1 проект на стойност 13 578 483.55 лв.
 • С финансиране от други програми на Европейския съюз и международни финансови институции са се реализирали 6 проекта на обща стойност 1 026 860,05 лв.

От края на 2015 г. Община Варна изпълнява проект „Приеми ме 2015г.“, по която бенефициент е Агенцията за социално подпомагане. Усвоените средства от Община Варна по този проект са в размер на 2 585 827,03 лв.

През месец септември 2019 година по Програмата за морско дело и рибарство, предстои подаването на две проектни предложения:

 • "Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство", по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 “Екологична и устойчива рибарска област”, с индикативна стойност до 70 000 лв.
 • „Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“, гр. Варна“, по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.006 “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, с индикативна стойност до 391 166 лв.

Одобрени за финансиране четири проектни предложения на обща стойност 6 287 016,94 лв., за изпълнението на които са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • Проект "Изграждане на Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и ремонт на сграда за "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на Община Варна" на стойност 1 365 210,56 лв., осигурени по ОП „Региони в растеж“
 • Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Варна“ на стойност 1 110 795,20 лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“
 • Проект „Функциониране на ОИЦ – Варна“ на стойност 499 999,99 лв., осигурени по ОП „Добро управление“.
 • Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“, с индикативна стойност до 3 311 011,19 лв.

През 2019 г. са подадени за оценка проектните предложения на стойност 95 876 712,54 лв.:

 • Проектно предложение „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“ на стойност 3 311 011,19 лв., осигурени по ОП „Региони в растеж“
 • Проектно предложение "Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна" на стойност 7 163 217,35 лв., осигурени по ОП „Региони в растеж“
 • Проектно предложение „Екологично чист транспорт за Варна“ по процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Oперaтивна програма „Околна среда“, на стойност 85 402 484 лв.


ВАРНА – ГРАД НА ЗНАНИЕТО

В дирекция “Образование” са включени разходите на делегирани от държавата дейности и местни дейности за 51 детски градини, 46 училища и 4 Центъра за подкрепа на личностно развитие: Общински детски комплекс, НАОП, Средношколско общежитие и Логопедичен център.

2016 ГОДИНА

Бюджет за годината – 91 028 423,00 лв.

Средномесечната посещаемост в детските градини за 2016 г. е 7 154 деца,  което е 64% от списъчния брой. За 2015 г. средномесечната посещаемост е била 62%, т.е запазва относително постоянен размер.  Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец (с отчитане на разходи за заплати, издръжка и капиталови разходи) е 395 лв. спрямо 385 лв. за 2015 г.

Съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, таксата, която се заплаща от родителите за едно дете за един месец в детските градини, е в размер на 48 лв.

Акценти в бюджета за 2016 г.:

 • Увеличение на стандартите по дейности спрямо стандартите към 01 януари 2015 г. - средно с 5,6 % в детските градини и 6 % в училищата.
 • При разпределяне на средствата по стандарти във формулите за училища и детски градини е определен минимален размер за условно-постоянни разходи, съответно 27 000 лв. за училище и 17 000 лв. за детска градина. С тези средства се цели осигуряване на минимални условия за провеждане на учебно-възпитателен процес, независимо от броя на децата/учениците в сградата.
 • Предвидени са средства в размер на 465 512 лв. за ОДК, НАОП и Логопедичен център.
 • От 01.08.2016 г. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ преминава на финансиране чрез бюджета на Община Варна.
 • Проведени са 777 квалификационни курса за 219 189 лв. с участие на 2354 учители и директори.
 • По програма “Младежки дейности “ - 762 188 лв.
 • Административни разходи за Сдружение "Варна - европейска младежка столица" по договор №Д16001159ВН/19.08.2016 –§45 00 - 65 000 лв.
 • Други разходи – 19 337 лв. - за възнаграждение по граждански договор за поддръжка на информационен сайт varnanamladite.com., рекламни материали, външни услуги.

По програма “Младежки дейности“ са отчетени следните дейности:

 • Информационна дейност – 79 473 лв. за програмно време в ефир в БНР, РРС Варна и изработване на рекламни материали за рекламиране на Варна - ЕМС 2017.
 • Младежки инициативи - тренинги, обучения, концерти, прегледи и др. на стойност 207 336 лв., в т. ч.:
  • Инициативи с академичната младеж: концерти, студентско любителско творчество – посещение на студенти от варненските висши учебни заведения на филмови прожекции по случай 24 май в МОЛ Варна и 8 декември 2016 г.
  • Провеждане на 11 Национално младежко изложение на 02.10.2016 г. – транспортни разходи за участниците
  • Съвместни дейности с Франкофонски център Варна - провеждане на франкофонско рали, инициативата „Четене на два гласа“, провеждане на Международен франкофонски ученически театрален фестивал, „Празник на музиката“, европейски ден на езиците
 • Дейности за деца и младежи в неравностойно положение и от различни етнически групи
  • Тържествен концерт по случай 3-ти март – Национален празник на Република България, в зала 1 на ФКЦ-Варна
 • Годишна асамблея на Европейския младежки форум - церемония по връчване на титлата ЕМС 2019

В периода 15-20 ноември, 200 представители на Европейския младежки форум проведоха годишното си отчетно-изборно събрание. На специално организирано събитие в ДКС – Варна се представиха градовете, кандидати за Европейска младежка столица. Градът победител – Нови Сад, Република Сърбия, е „Европейска младежка столица 2019”.

 • Доброволчески кампании, инициативи и обучения във връзка с провеждане на „Регата 3–ти март“ и международен ден на Черно море
 • Инициативи за духовност и култура – прояви за приобщаване към българските православни ценности “Пътят към храма”; Карнавал за Сирни заговезни; прояви за отбелязване на големи християнски празници: концерт „Късче традиция: Лазаровден и Цветница в духа на българската традиция“ и др.
 • Състезания, фестивали и други младежки инициативи, в т.ч.: провеждане на Втори пролетен Зумба фестивал; провеждане на Кандидат-студентска борса в хотел Черно море; посрещане на делегация от Европейския младежки форум и др.
 • Дейности по споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска Света Митрополия и Община Варна съгласно договор №Д16000539ВН/03.05.2016 с Фондация „Човек на фокус” .
 • Финансиране на проекти на неправителствени организации и неформални младежки групи. Финансирани са 19 проекта на НПО и на 2 неформални младежки групи.
 • Доброволчески стажове - на 15 НПО, провеждащи летни доброволчески стажове.
 • Провеждане на конкурс за рекламен филм, клипове и репортажи, посветени на гр. Варна – платен първи и втори транш, след представен и одобрен междинен отчет, съгласно договор №Д16000645ВН/20.05.2016 г. с НЦ “Арлекин“ .
 • Участие в международен младежки тренинг за усъвършенстване на морски умения - СНЦ „Предизвикателство млади моряци” съгласно договор №Д16000495ВН/22.04.2016 г.
 • Сдружение "Варна - ЕМС" - финансиране на варненски младежки фестивал "Фънсити+"
 • Финансиране на инициативи на Студентски съвет към ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна
 • Финансиране на инициативи на Висше училище по мениджмънт

Разходите за издръжка на дирекция “Образование и младежки дейности” и разходите за дейности от общинските програми, са приети от Общински съвет - Варна и реализирани чрез дирекцията. Бюджетът на 3-те програми за образование е общо 245 561 лв. - Общинската програма за образователна интеграция; Общинската програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри; Общинска програма за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби.        

Участие в проекти

 • По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се реализира:
  • Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ с цел: да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование. По този проект работят VІІ СУ „Н. Геров”, ОУ „Ст. Караджа”, ОУ „Васил Априлов“, ОУ „П. Славейков“ и ДГ № 40 “Детски свят”. По проекта са закупени компютри в ОУ „В. Априлов“ и ОУ „П. Славейков“, общо за 5 386 лв.
  • Проект „Твоят час“ с цел: създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование. В проекта са включени 46 училища.
  • Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. По този проект работи СУ „Димчо Дебелянов“.
 • По Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ се работи по проекти „Подобряване качеството на образованието в средищните училища“ в СОУ „Димчо Дебелянов“; Проект „Включващо образование“; проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Други проекти на Европейския съюз по международни програми („Еразъм+“, „Леонардо“ и др.)

Капиталови разходи – 2 159 595 лв.

Основен ремонт:

 • ДГ 23 „Иглика“ – строителен надзор за „Дренаж и сградно-канализационно отклонение от нов корпус към основната сграда“
 • Проект за конструктивно укрепване на ДГ 13 „Мир“
 • Ремонт на покрив в ДГ 51 „Ран Босилек“ – с. Константиново
 • ДГ 15 „Гълъбче“ – вертикална планировка за отводняване на двора
 • ДГ 41 „Първи юни“ – реконструкция на детска площадка
 • ОУ „В.Априлов“ – ремонт на фасада и топлоизолация на физкултурен салон
 • СОУПЧЕ „А.С.Пушкин“ – изграждане на аварийна стълба
 • НГХНИ „К.Преславски“ – частично саниране на сградата
 • ОУ „Й. Йовков“ – смяна на дограма
 • ОУ „П. Волов“ – топлоизолация
 • ОУ „Св. П. Евтимий“ - смяна на дограма, ремонт на покрив на физкултурен салон, ремонт на фасада – топлоизолация
 • ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“ – ремонт на училищен двор
 • ОУ „А. Страшимиров“ – хидроизолация
 • ОУ „Стефан Караджа“ – основен ремонт и преустройство на тоалетни на първи етаж
 • ОУ „Черноризец Храбър“ – конструктивно укрепване и ремонт на помещения за подготвителни групи
 • ПГИ „Д-р Ив. Богоров“ – изготвяне на технически проект за „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата“ и хидроизолация на сграда
 • ПГГСД „Н. Хайтов“ - изготвяне на технически проект за „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата“

 Придобиване на ДМА

 • придобиване на компютърни системи в 6 детски градини и в 25 училища
 • придобиване на сгради – окончателно плащане на проект за нов корпус в ЦДГ №28
 • частично плащане за изграждане на спортно съоръжение в двора на МГ „Д-р П. Берон“ и ОУ „З. Стоянов“
 • проект за нов корпус в VІІ СУ „Н. Геров“
 • комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за ново училище с условия за целодневна организация от І до ІV кл. и за деца с девиантно поведение
 • придобиване на оборудване, машини и съоръжения – в т.ч. в 20 детски градини (разходомер, пожароизвестителна система, климатик, мълниезащитна инсталация, видеонаблюдение и евакуационно осветление, детски съоръжения) и в 29 училища (климатици, циркулярна помпа, системи за видеонаблюдение, копирни машини), в Средношколско общежитие – система за видеонаблюдение и климатици; Младежки дом за ОДК – климатици и озвучителна система.
 • стопански инвентар, общо за 45 205 лв., в т.ч. в 7 детски градини (бойлери, сенник, шкафове) 10 училища (маси, шкафове, перголи, футболни врати)

 Преходни капиталови обекти местна дейност 

 • ДГ 41 „Първи юни“ - реконструкция на площадки за игра на открито
 • ДГ 10 „Карамфилче“ -  проект за нов корпус 4 групи
 • ДГ 13 „Мир“ - проект за конструктивно укрепване и реконструкция на централна сграда

2017 ГОДИНА

Бюджет: 107 433 960 лв.

Средномесечната посещаемост в детските градини през 2017 г. е 7 183 деца, което е 65 на сто от списъчния брой.

Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец (с отчитане на разходи за заплати, издръжка и капиталови разходи) е 440 лв. спрямо 395 лв. за 2016 г.

Таксата, която се заплаща за едно дете за един месец в ДГ не е променяна и съгласно решение на Общински съвет - Варна е в размер на 48 лв.

Капиталови разходи - 5 368 514 лв.

През 2017 г. са извършени капиталови разходи в размер на 5 368 514 лв., от които 771 939 лв. със средства по държавни стандарти и 4 596 575 лв. от местни приходи. По-значими капиталови разходи:

 • Завършване на конструктивното укрепване, реконструкция, преустройство и пристрояване на сградата на ДГ 13 „Мир“.
 • ДГ 15 „Гълъбче“ – укрепване на тераса, строителен и авторски надзор
 • Конструктивно укрепване и ремонт на помещения за подготвителна група в ОУ „Черноризец Храбър“.
 • Основен ремонт на спортни площадки в 10 училища
 • ОУ „В. Друмев“ – ремонт на тоалетни.
 • ОУ „Д. Чинтулов“ – ремонт на покрив.
 • ОУ „Захари Стоянов“ и МГ „Д-р П. Берон“.
 • СУ за ХНИ „К. Преславски“ – хидроизолация на покрив.
 • Разходи за придобиване на компютърни системи и хардуер
 • Комплексен проект за инвестиционна инициатива за детска градина за 4 групи на ул. “Хъшове“ №2.
 • Проектиране на нова централна сграда на ДГ 23 „Иглика“ – аванс
 • МГ „Д-р П. Берон“ и ОУ „Захари Стоянов“ – сглобяема сграда – спортно съоръжение.
 • Придобиване на оборудване, машини и съоръжения (котли, климатици, нагреватели за бойлери, стерилизатори, циркулярни помпи и др.п.)

 

Участие в проекти:

 • По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
  • Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ - реализирала се с цел да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование. По този проект работят VІІ СУ „Н. Геров”, ОУ „Ст. Караджа”, ОУ „Васил Априлов“, ОУ „П. Славейков“ и ДГ № 40 “Детски свят”.
  • Проект „Твоят час“ с цел: създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование В проекта са включени 46 училища.
  • Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по този проект работи СУ „Димчо Дебелянов“.
 • Други проекти на Европейския съюз по секторна програмa „Еразъм+” - По тази програма се реализират 20 проекта от 17 училища.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ отчита  разходи по следните проекти:

 • Проект "Страсбург: ангажимент на столица в полза на доброволческата дейност в Европа“.
 • Проект “100% Youth city”.
 • Проект „Заедно на вълната на иновациите“.

2018 ГОДИНА

Бюджет: 114 794 163 лв.

Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец (с отчитане на разходи за заплати, издръжка и капиталови разходи) е 497 лв. спрямо 440 лв. за 2017 г.

Издръжката за 2018 г. е по-висока спрямо 2017 г. поради ръст на заплатите и осигурителните плащания. Таксата, която се заплаща за едно дете за един месец в ДГ не е променяна  и съгласно решение на Общински съвет - Варна е в размер на 48 лв.

Акценти в бюджета за 2018 г.

Променена е системата на делегирани бюджети, при която финансирането на образователните институции не зависи само от броя на децата и учениците. Въведен е нов модел на разпределение на средствата от държавния бюджет за делегираните дейности по образование, който включва 3 основни компонента: компонент за институция, компонент за група/паралелка и компонент за брой деца/ученици.

С утвърдената формула за 2018 г. за разпределяне на средствата по стандарти между образователните институции е постигнато запазване на средствата за всяка една институция спрямо формулата за 2017 г., преизчислена със стандартите от 01.09.2017 г. и натуралните показатели към 01.01.2018 г.

Утвърден е нов разпоредител с бюджет ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране, съгласно заповед №0388 от 29 януари 2018 г. на министъра на МОН.

Държавно финансиране получават 4 частни детски градини и 2 частни училища, в изпълнение на чл. 287, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Младежки инициативи – 120 077 лв., в т.ч.:

 • Тренинги, обучения, концерти, изложби и др. (материали за обучения, кафе-паузи, лектори)
 • Провеждане на годишна среща на ОКСВМ.
 • Национално младежко изложение: провеждане на Национална младежка среща „Повишаване капацитета и подобряване имиджа на младежките организации“ с представители на младежки организации и експерти.
 • Дейности за деца и младежи в неравностойно положение и от различни етнически групи. Разходите са за награди, приложни материали, обучители, водещи на събитията с: честване на „Международния ден на ромите“ и провеждане на лятно арт ателие за придобиване на арт умения за деца и младежи от малцинствени групи, обучение в ПГГСД „Н. Хайтов“ на тема "Опазване на морето и плажовете", състезание на тема "Символи на полската култура през ХХ век", обучение на тема "Придобиване на социални умения за деца и младежи от малцинствени групи", провеждане на концерт, посветен на Рождество Христово, за деца и младежи в неравностойно положение.
 • Младежка инициатива – дни на ветроходството, инициативи с академичната младеж, провеждане на XLIV Национална младежка астрономическа конференция в Център за подкрепа за личностно развитие – НАОП „Николай Коперник“, провеждане на XVІ-то издание на Национални летни студентски игри „Летен университет 2018“.
 • Доброволческа дейност - кампания за подпомагане подготовката и реализирането на 62-та ветроходна регата „Трети март”; провеждане на Международния ден на Черно море; отбелязване на Международния ден на доброволеца.
 • Състезания и фестивали: провеждане на Национално младежко интелектуално състезание по евристично мислене „Какво? Къде? Кога?“, провеждане на осмото издание на Международния младежки фолклорен фестивал, провеждане на Национален студентски фолклорен фестивал с организатор Община Варна в партньорство с ИУ-Варна, МУ-Варна, читалища в региона и ФКЦ-Варна.

Капиталови разходи – 3 958 538 лв.

Основен ремонт:

 • Проекти за основен ремонт на детски площадки в ДГ 3 „Звездичка“, ДГ 5 „Слънчо“, ДГ 16 „Слънчева дъга“, ДГ 24 „Детско градче“, ДГ 26 „Изворче“, ДГ 28 „Пролет“, ДГ 29 „Звънче“, ДГ 30 „Синчец“, ДГ 32 „Моряче“, ДГ 34 „Лястовичка“, ДГ 40 „Детски свят“, ДГ 49 „Боров кът“.
 • Проект за основен ремонт на покрив в ДГ 5 „Слънчо“ и ДГ 44 „В. Терешкова“.
 • Основен ремонт на покрива на централната сграда и филиала в ДГ 17 „Д-р П. Берон“.
 • Проект за антисеизмично укрепване на конструкцията на сградата на ДГ 40 „Детски свят“, І-ви етап.
 • Технически проект за реконструкция на асансьорна уредба и авансово плащане на уредба в ДГ 44 „В. Терешкова“.
 • Проектиране и основен ремонт на НУ „В. Левски“, авансово плащане – 303 262 лв.
 • Проект за укрепване на гредореда на І етаж в ОУ „В. Априлов“.
 • Подмяна на дограма в ОУ „Й. Йовков“.
 • Подмяна на дограма в ОУ „Св. П. Евтимий“.
 • Основен ремонт на 241 м ограда в ОУ „Ч. Храбър“.
 • Основен ремонт на 241 м ограда в СУ „Елин Пелин“.
 • Реконструкция на съществуваща сградна газова инсталация в СУ „Найден Геров“.
 • Преустройство и промяна на предназначението на столова в зала за културни мероприятия в І ЕГ, авансово плащане.
 • Изграждане на вертикален комуникационен възел за осигуряване на достъпна среда и преустройство на открита покривна тераса и фасадна декорация на сградата на „Младежки дом“

Придобиване на ДМА

 • Компютри, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, лаптопи в 16 детски градини, в 28 училища, Средношколско общежитие „Михаил Колони“, НАОП „Н. Коперник“.
 • Проектиране и изграждане на нова детска градина към ДГ 23 „Иглика“ (авансово плащане).
 • Пригаждане на проект за строителство на нова детска градина за ДГ 48 „Ран Босилек“ в с. Тополи (авансово плащане).
 • Проектиране на нов корпус за 10 класни стаи в ОУ „В. Друмев“
 • Проектиране на пристройка и надстройка към основната сграда на ОУ „Св. Иван Рилски“.
 • Техническо задание за проектиране на нова профилирана математическа гимназия.
 • Придобиване на оборудване, машини и съоръжения (климатици, стерилизатори, системи за видеонаблюдение, котли, пожароизвестителни системи, мълниезащитни системи) в 14 детски градини и в 28 училища, ЦПЛР ОДК.
 • Стопански инвентар (шкафове, бойлери, перални, комплекти по физика и химия) в 3 детски градини и 9 училища.
 • Придобиване на НДМА - извършени са разходи за закупуване на програмни продукти в 6 детски градини, в новия Център за кариерно ориентиране, в 14 училища, в ЦСОП

Участие в проекти

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са отчетени следните проекти: „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“,  „Подобряване на качеството на образование в средищните училища“, „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, Твоят час“, „Ученически практики“, който се реализира в ПГИ „Иван Богоров“ и ПГГСД „Н. Хайтов“.

Други проекти на Европейския съюз по секторна програмa „Еразъм+” - По тази програма се реализират 30 проекта от 18 училища.

Други международни програми (ДМП) - Проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (ДОМИНО)  - През 2018 г. ПГГСД „Николай Хайтов“ изпълнява дейности по проекта на база подписано тристранно Споразумение за съвместна дейност между ПГГСД „Николай Хайтов“, Министерството на образованието и науката (МОН) и Федералния Съвет на Швейцария, представляван от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС). Целите са подобряването на качеството на професионалното образование и улесняване на достъпа до практическо обучение чрез повече и по-добри възможности за практика на учениците в реална работна среда.

2019 ГОДИНА

Бюджет – 142 674 000 лв.

Капиталовите разходи са в размер 422 609 лв., от които: Основен ремонт, за изготвяне на проекти за основен ремонт на детски площадки и сгради на 11 детски градини и частични плащания по ремонти на сгради на 3 училища; Придобиване на дълготрайни материални активи - компютри и хардуер в детски градини и училища, оборудване, машини и съоръжения и стопански инвентар.

Към 1 септември 2019 г. приключиха възложените от директорите ремонтни дейности в сградите на 23 училища и 12 детски градини на територията на общината. Общо изразходваните средства от бюджетите на училища и детски градини възлизат на 550 000 лв.

Част от дейностите са:

 • Топло и хидроизолация на покрив в ОУ "Ангел Кънчев"; Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "К. Преславски" – Варна.
 • Хидроизолация на покрива и монтаж на стенни вентилационни решетки за отвори на подпокривно пространство на ОУ "Цар Симеон І".
 • Ремонт на покрива на топла връзка към физкултурен салон на ОУ "Добри Войников".
 • Доставка и монтаж на водогреен котел на СУ "Св. Климент Охридски" и ОУ „Черноризец Храбър“.
 • Подмяна на врати на класни стаи в ОУ "Антон Страшимиров".
 • Ремонт на физкултурен салон, текущ ремонт на филиал за обучение на първи клас в ОУ „Васил Друмев“.
 • Подмяна на PVC дограма и алуминиеви врати и цялостен ремонт на занималня и санитарни помещения в сгради ЦПЛР – Средношколско общежитие.

Продължава ремонтът по преустройство и смяна на предназначение на столова в зала за културни мероприятия в Първа езикова гимназия.

За детските градини по-големите ремонти са в ДГ „Българче“, ДГ „Незабравка“, ДГ „Маргаритка“, ДГ „Хр. Ботев“, ДГ „Ян Бибиян“, ДГ Чайка“, ДГ „Калина Малина“, ДГ „Звездичка“, ДГ „Приказка“, ДГ „Дружба“

Изграден е новият корпус на ДГ „Иглика“ в кв. „Виница“

Предстои откриване на:

 • Новия корпус с 4 групи ДГ „Карамфилче“
 • Дом „Другарче“ с 4 групи + 1 яслена група                            

ОП „Региони в растеж“ - Размерът на финансирането  е близо 20 млн. лева лв. Приключили са ремонтните дейности в VII  СУ „Найден Геров“, СУ „Пейо Кр. Яворов“, ОУ „Никола Вапцаров“, ОУ „Стефан Караджа“, ПГГСД „Н. Хайтов“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и в 3 детски градини - ДГ 1 „Светулка“, ДГ 12 „Ян Бибиян“, ДГ 41 „Първи юни“. Обектите са въведени в експлоатация. Предстои завършването на ремонтните дейности на СУ „Димчо Дебелянов“, I ОУ „Св. Княз Борис I“, ОУ „К. Арабаджиев“.

Продължават ремонтните дейности в сградата на НУ „В. Левски“.

Освен изградените 10 спортни площадки в общински училища продължава и работата по изграждане на нови спортни площадки в 18 училища и детски площадки в 12 детски градини

През 2019 г. стартира работата на общински училища и детски градини по проектите от ОП НОИР "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" и „Подкрепа за успех“, с конкретен бенефициент МОН. Дейностите са насочени съответно към: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения и придобиване на професионално-квалификационни степени;

Допълнителна работа с  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.

Продължава изпълнението на проекти на училища с други средства от Европейския съюз и по международни споразумения в следните направления: Секторна програма „Еразъм+“, Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система (ДОМИНО).

За периода 2013-2019г.
В район „Приморски“ са построени самостоятелни корпуси: филиал „Жирафче“ към ДГ “Д-р П. Берон“ и филиал „Бисерче“ към ДГ№19 “Чайка“ с допълнителни места за 330 деца. В ДГ“Звездичка“ е открита нова група за 25 деца.

По проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“, са напълно реновирани ДГ№1“Светулка“, ДГ№12“Ян Бибиян“-филиал и ДГ№41“Първи юни“. В обновените  бази на детски градини се възпитават и обучават 622 деца.

Завършва строителството на новите корпуси на ДГ№23 “Иглика“ и ДГ№10 “Карамфилче“, които са предназначени за 200 деца.

 

ПРЕВЕНЦИЯ

Специализирано общинско звено – дирекция „Превенции“ извършва превантивна работа в четири области – наркотици и други психоактивни вещества, ХИВ/СПИН и СПИ, трафик на хора, детско асоциално поведение и правонарушения. Тя се явява и изпълнителна структура на съвети и комисии, разкрити на общинско ниво по силата на закони - Общински съвет по наркотичните вещества, Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН, Местна комисия за борба с трафика на хора и Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Основните дейности се залагат в ежегодна Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, приемана от Общинския съвет. Програмата на дирекция “Превенции” е един от основните стълбове на активната политика на Община Варна за опазване здравето, сигурността и благополучието на нашите деца и млади хора.

4 превантивни програми с 20 000 деца

Дейностите се реализират ежегодно в 36 училища и обхванаха над 19 000 ученици от I-XII клас, 900 ученици-доброволци и 1100 учители. Обхванати са също и над 250 деца във висок риск и техните семейства.

В извънучилищна среда с 250 деца с проблемно поведение и техните семейства се проведоха над 2400 часа индивидуални и фамилни психологични консултации. Програмите на дирекция „Превенции“ за ограничаване на злоупотребата с наркотици сред подрастващите получиха своето национално и европейско признание, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

10 ежегодни информационни кампании

Кампаниите обхващат всички проблемни области, по които работи дирекция “Превенции” - психоактивни вещества, ХИВ/СПИН, трафик на хора, детско асоциално поведение и правонарушения. Основните цели са повишаване на обществената информираност и чувствителност; намаляване на дискриминационни отношения и практики; повишаване на ангажираността на медиите, политиците и гражданското общество и популяризиране на програми, предоставящи помощ и подкрепа на засегнатите лица.

В общоградските кампании водещо участие имаха доброволците от 12 училищни превантивни клубове. Чрез работа по метода „връстници обучават връстници“ те достигнаха с пряк контакт до хиляди деца, млади хора и гости на града, предавайки им превантивни послания и информационни материали.

Варна е единствената българска община, която разработи и ежегодно провежда кампанията „Не шофирай, ако си пил“ и Състезанието-викторина „Ваканция здравей, да играем безопасно!“. Първата инициатива е със специален фокус, насочен към абитуриентите и младите шофьори и цели намаляване на пътно-транспортния травматизъм, причинен от употреба на алкохол и наркотици. Всяка година кампанията дотига до близо 10 000 млади варненци.

В състезанието-викторина участие вземат варненските петокласници, които в началото на лятната ваканция трябва да разширят и утвърдят своите знания за правилата за движение по пътищата; за безопасното ползване на интернет; за  възможните рискови повдения и институциите, където биха могли да потърсят помощ. През последните четири години в разннобразните игри на състезанието участие взеха над 1000 деца.

Обучения на 1300 професионалисти и членове на НПО

В периода 2016 - 2019 г. експертите към дирекция „Превенции“ проведоха 44 базови и надграждащи обучения на повече от 1300 професионалисти и членове на граждански сдружения, работещи с уязвими семейства и деца и младежи в риск.

Беше поставено началото на ползвотворно сътрудничество с американската Агенцията за борба с наркотиците (DEA), Федералното бюро за разследване (FBI) и аташето по митническите въпроси при Посолството на Република Франция в Република България. Заедно с тях бяха организирани серия от обучителни форуми по теми, свързани с ограничаване употребата на наркотици, наркотрафика и киберпрестъпността.

Ежегодно, през бюджета на дирекция „Превенции“, се отпускат средства за подкрепа на програми и проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора. В периода 2016 - 2019 г. бяха подкрепени 53 превантивни програми и проекти, за близо 470 000 лв.

Програми

 • Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици от I – IV клас

Програмата е въведена в 16 училища. Тя цели да повиши информираността на педагогическите специалисти за естеството на детската агресия и да подкрепи техните действия в училищна общност за преодоляване на това негативно социално явление. Програмата обхвана 274 педагогически специалисти, с които се проведоха обучения и супервизии с обща продължителност над 100 часа.

 • Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици от V-VII клас

Методологията е разработена от преподаватели в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, по поръчка на дирекция “Превенции“. Програмата обхвана 3100 ученици от V-VII клас и 140 педагогически специалисти от 16 училища. За всички тях бяха разработени, отпечатани и предоставени индивидуални ръководства и учебни пособия.

 • Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици от VIII-XII клас

В периода 2016 - 2019 година дирекция „Превенции“ изгради и разви превантивни клубове в 12 гимназии с цел ограничаване на негативните последици от употребата на наркотици, рисковото сексуално общуване и въвличането в трафик на хора. В клубовете се включиха над 900 активни ученици-доброволци, работещи по метода „връстници обучават връстници“. За последните три учебни години в своите училища те изнесоха близо 700 тематични информационни сесии и проведоха 22 превантивни кампании, като достигнаха до над 15 000 свои връстници.

 • Консултативна програмата за превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск и техните семейства

Програмата е насочена към предотвратяване на негативните здравно-социални последици, свързани с наркотици и алкохол сред деца в риск, отглеждани в уязвима среда. През последните три години през програмата преминаха повече от 250 деца с проблемно поведение и техните семейства. С тях се проведоха над 2400 часа индивидуални и фамилни психологични консултации и психотерапия.

 

ОБЩИНСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Инвестиции в общинското здравеопазване за периода 2015 – 2019 година

Разходите за здравеопазване в началото на периода (2015 г.) е 14 млн. лв., през 2018 г. достига 16,9 млн. лв. (21% увеличение), а одобреният бюджет за 2019 г. вече надхвърля 22,5 млн. лв., което представлява ръст на бюджета за общинско здравеопазване с 61% спрямо 2015 година.

Включват се разходите за детските ясли, детските кухни, медицинското обслужване на здравни кабинети в училища и детски градини, дейността на здравните медиатори, на ОП “ДДД – Варна“ и на лечебни заведения. Чрез дейността на детските ясли, общинските предприятия и сътрудничеството с лечебните заведения на територията на града, Община Варна гарантира и осигурява равен достъп на потребителите до детските заведения, грижа и опазване на детско-юношеското здраве, внедряване на добри практики чрез програми за профилактика и здравословен начин на живот, повишаване на здравната култура и информираността на подрастващите.

Финансова подкрепа за болници и поликлиники:

На основание на приети решения от Общински съвет – Варна, от бюджета на Община Варна са изразходвани целеви средства за финансово подпомагане дейността на лечебните заведения в град Варна и са извършени (и предстоят да се извършат до края на 2019 г.) инвестиции за периода 2015 г.-2019 г. в общ размер на 7,114 млн. лв., от които:

 • Целева субсидия за финансово оздравяване на „СБАЛПФЗ - Варна“ ЕООД – 1,573 млн. лв.
 • Капиталови трансфери за МБАЛ „Света Анна - Варна“ АД в общ размер на 1,152 млн. лв., от които 792 хил. лв. за ремонтни дейности на родилното отделение, неонатологията и фасадата на Хирургичен блок (извършва се в момента) и 360 хил. лв. за закупуване на медицинска апаратура (дизел генератор, медицински инструментариум за ортопедия и лазер за извършване на литотрипсия на камъни – предстои да се закупи).
 • „СБАГАЛ - Варна“ ЕООД – инвестициите за периода са в размер на 1,444 млн. лв., от които почти 230 хил. лв. за покриване на натрупани задължения през 2018 г. Осигурени 465 хил. лв. за ремонтни дейности по сградата на болницата, включително и по покрива на ниското и основно тяло, както и 437 хил. лв. за оборудване с нова медицинска апаратура. До края на 2019 г., предстои лечебното заведение да вложи 277 564 лв. общински средства за изграждане на пристройка за външен асансьор към съществуващата сграда. Осигурени са средства за обследване и изготвяне на енергиен одит, вкл. идеен проект по проект за кандидатстване във Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници".
 • „СБОБАЛ - Варна“ – 337 хил. лв. за периода 2015-2019 г. Болницата закупи със средства от капиталови трансфери от Община Варна операционен и спекуларен микроскоп, ремонтира оптичния кохерентен томограф, закупен през 2011 г. от Община Варна и през 2019 г. получи средства за 93 хил. лв. за покриване на натрупани задължения.
 • Капиталовите трансфери за „СБАЛОЗ-Варна“ ЕООД – в размер на 931 хил. лв., от тях: 431 хил. лв. за проектантски дейности, довършителни СМР и доставки за бункер за линеен ускорител и отделение по лъчетерапия както и 500 хил. лв. за закупена Система за визуализация и интеграция на лапароскопска хирургия и високоспециализирана ендоскопска диагностика и терапия;
 • УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД получи целева субсидия през 2017 г. в размер на 75 хил. лв. за допълнителни и съпътстващи дейности по „Програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди“. Финансирането към болницата продължава и през следващите две бюджетни години за реализиране на програмата.
 • ДКЦ І „Света Клементина“ ЕООД закупи през 2015 г. със средства от Община Варна мултифункционален ехограф с доплер – 60 хил. лв. Предстои до края на 2019 г. да бъдат направени обследване и изготвяне на енергиен одит, включително идеен проект по проект за кандидатстване във Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" .
 • ДКЦ „Свети Иван Рилски“ е подпомогнат финансово за периода 2015 - 2019 г. с 250 хил. лв. От тях - 105 хил. лв. за покриване на разходи на лечебното заведение в район с повишен здравен риск и за натрупани задължения; подмяна на асансьор през 2015 г. – 50 хил. лв. Предстои Община Варна да закупи след обществена поръчка, за нуждите на ДКЦ-то в район „Аспарухово“ рентгенова тръба и корпус, които да подновят работата на повредения рентгенов апарат, закупен от Община Варна през 2011 г. като се направи и дигитализация на рентгена.. До края на 2019 г. предстои здравното заведение да изготви енергиен одит, включително идеен проект по проект за кандидатстване във Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници".
 • „ДКЦ ІІІ“ ЕООД в кв. „Владислав Варненчик“ се подпомага със 110 хил. лв. за периода 2015 - 2019 г. През 2015 г. получи от Община Варна 74 хил. за закупуване на графично-скопичен рентгенов апарат, а през 2019 г. се извършва обследване и изготвяне на енергиен одит, включително идеен проект по проект за кандидатстване във Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" .
 • ДКЦ V „Света Екатерина“ ЕООД през 2015 г. получи средства в размер 15 840 лв. като капиталов трансфер за закупуване на ЕЕГ апарат. Извършва се обследване и изготвяне на енергиен одит, включително идеен проект по проект за кандидатстване във Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници".
 • ДКЦ „Чайка“ ЕООД през 2015 - 2016 г. изгради външна кула за асансьор на стойност 48 хил. лв. (включително проектиране) и закупи биохимичен анализатор със средства от капиталов трансфер - 35 хил. лв. През 2019 г. се извършва обследване и изготвяне на енергиен одит, включително идеен проект по проект за кандидатстване във Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници".
 • МЦРСМ І“ ЕООД получава през периода финансово подпомагане в общ размер 975 хил. лв. като целева субсидия за извършване на дейности извън пакета, гарантиран от НЗОК (средно на годината по 195 хил. лв.).

През посочения период Община Варна продължи установената добра практика за изплащане на помощи за лечение на граждани и финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Отпуснатите средства в периода 2015 - 2018 г., и заложените в бюджет 2019 г. средства за двойки с репродуктивни проблеми, са в размер на 675 хил. лв., а за лечение на граждани – 656 хил. лв.

Специално внимание към двойките с репродуктивни проблеми:

По Програмата за отпускане на финансова помощ от Община Варна за лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми към 21.08.2019 г. са родени 52 бебета. В Бюджет 2019 г. на Община Варна са заложени 160 хил. лв. за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

Община Варна участва активно в кампанията „Репродуктивното здраве – наша обща грижа“, заедно с фондация „Искам бебе“, БАГАЛ „Проф. Д-р Димитър Стаматов“ и Медицинския университет.

Община Варна получи специална Награда за съхраняване на българското ДНК от Движението за национална кауза и фондация „Искам бебе“ – за активната подкрепа и развитие на общинската Инвитро програма.

Детски ясли:

В 12-те общински детски ясли се инвестират средства за обновяване на сградния фонд, оборудване и обзавеждане на детските ясли. Изготвени бяха технически паспорти на сградите на детските ясли, доставени и монтирани бяха системи за видеонаблюдение.

През 2019 г. се извършва проектиране, основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в седем детски ясли.

Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве:

През периода 2015 г. – 30.06.2019 г. Община Варна е финансирала изпълнението на здравни общински програми за жителите на Община Варна със средства в размер на  853 964 лв.

Програмите в бюджета за 2019 г. са 17 на брой за 461 000 лв., насочени към 8 535 лица. За първото шестмесечие са осъществени прегледи за 81 334 лв., като реализацията им продължава до края на годината.

Общински здравни програми за деца

 • “Аз успявам” - Програма за профилактика и рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло и свързаните с него заболявания сред децата. За периода 2015 г. - 30.06.2019 г. през програмата са преминали 945 деца и юноши.
 • “Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” - Програма за профилактика и рехабилитация на децата с гръбначни изкривявания, деформации на гръдния кош и плоскостъпие. За периода 2015 г. - 30.06.2019 г. през програмата са преминали 1935 деца и юноши.
 • “Детско зрение” - Програма за превенция и профилактика на детското зрение. За периода 2015 г.-30.06.2019 г. през програмата са преминали 4038 деца.
 • “Детско дентално здраве” - Програма за превенция и профилактика на детското дентално здраве. За периода 2016 г. - 30.06.2019 г. през програмата са преминали 2593 деца.
 • “Превенция на заболяванията на слуха сред деца” - Програма за профилактика на детския слух, посредством скринингови изследвания в ранна детска възраст, с цел установяване намаляване на слуха и навременно насочване за последващо лечение. За периода 2017 г. - 30.06.2019 г. през програмата са преминали 1453 деца.

Общински програми за възрастни

 • „Лечение с метадон на лица зависими към опиоиди“ - Програма за лечението с метадон на лица, зависими към опиоиди. До 18.04.2016 г. програмата е изпълнявана от Центъра за психично здраве – Варна, след което центърът бе закрит.
 • „Профилактика на глаукомата“ - Програма за скриниране на популацията над 50 годишна възраст за заболяването първична откритоъгълна глаукома. За периода 2015 г. - 30.06.2019 г. през програмата са преминали 2206 лица. Усвоените средства са 67 500 лв.
 • “Профилактика на сънната апнея” - Програма за ранна диагностика на обструктивна (периферна) сънна апнея. За периода 2016 г. - 30.06.2019 г. през програмата са преминали 726 лица. Усвоените средства са 36 300 лв.
 • “Профилактика на женското здраве” - Профилактична програма за гинекологични ултразвукови прегледи, чрез трансвагинална ехография за ранна диагностика на заболявания на органите на малкия таз. За периода 2017 г. - 30.06.2019 г. през програмата са преминали 1138 жени. Усвоените средства са в размер на 56 900 лв.
 • “Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” - Програма за провеждане на съпътстващи дейности към Програмата за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди. За периода 2018 г. - 30.06.2019 г. по програмата са извършени 1517 индивидуални и групови консултации. Усвоените средства са в размер на 79 740 лв.

Нови общински програми, стартирали през 2019 година

 • „Хипотерапия и рехабилитация на деца с увреждания и проблеми в развитието”. Рехабилитационна програма за деца с увреждания и проблеми в развитието.
 • „Грижа за деца с диабет и редки заболявания” - Програмата е насочена към медицинските специалисти, педагози и родители и има за цел тяхното обучение и подпомагане при ежедневната им грижа за деца с диабет и редки ендокринни заболявания в детски ясли, детски градини, училища и социални заведения.
 • “Зеленият двор на Варна” - Програмата е насочена към ранно разпознаване на симптомите на отклонения във физическото, емоционалното и психо-моторното развитие на деца от 0-3 г. възраст, чрез модела на общуване „родители-деца-специалисти“, разработен от Франсоаз Долто.
 • “Скрининг на заболяванията на белия дроб” - За периода от месец април 2019 г. до 30.06.2019 г. през програмата са преминали 182 лица.
 • “Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза” - За периода от месец април 2019 г. до 30.06.2019 г. през програмата са преминали 108 лица.
 • “Скрининг на преканцерози на маточната шийка” - За периода от месец април 2019 г. до 30.06.2019 г. през програмата са преминали 107 лица.
 • “Скрининг на заболявания на простатната жлеза” - За периода от месец април 2019 г. до 30.06.2019 г. през програмата са преминали 198 лица.
 • “Профилактика на рака на гърдата” - Програма за ранна диагностика и превенция на рака на гърдата. За периода от месец април 2019 г. до 30.06.2019 г. през програмата са преминали 240 лица.
 • „Ранно откриване, превенция и профилактика на усложненията от диабета – диабетно стъпало” - Програмата е предназначена за жители на община Варна, с поставена диагноза Захарен диабет тип 1 или тип 2.

Пилотни програми за деца със специални хранителни потребности

Община Варна работи по пилотни проекти за полагане на грижи за деца със специални хранителни потребности, съвместно със специалистите от Втора детска клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ ЕООД. Общият брой на децата в детските заведения (детски ясли и детски градини) със специфични хранителни потребности е 150, като техните менюта се изготвят, съобразно предоставените протоколи от Комисия от експерти за оценка на храненето от УМБАЛ „Св. Марина“.

Съвместно с Първа Клиника по Ендрокринология към УМБАЛ „Св. Марина“, Община Варна продължава да работи по обученията на медицинските специалисти в здравните кабинети в детски градини и училища, в грижите за деца с диабет и редки болести. По подадена информация от Първа Клиника по Ендрокринология 79 деца в детски градини и училища на територията на община Варна са с диабет.


СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА, НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Социалната политика на Община Варна се реализира на база действащото законодателство, националните и стратегически документи в сферата на социалните услуги, здравеопазването, заетостта, интеграцията на хората с увреждания, защита от дискриминация, с акцент развитие на услуги в общността и в домашна среда, които да заменят институционалния модел на грижа и са ключов фактор за ефективно социално включване, борба с бедността и участие в живота на обществото на всички уязвими групи.

В изпълнение на поставените в началото на мандата цели бяха осъществени следните дейности:

Ежегодно се изпълняват, приети от Общински съвет – Варна Социални програми и Годишен план за развитие на социалните услуги, както следва:

 • Социална програма 2015 г. – планирани и отчетени финансови средства 12 819 000 лв. за реализиране на 59 социални услуги и дейности, ремонти и ДМА – местно и държавно финансиране и дофинансиране.
 • Социална програма 2016 г. – планирани и отчетени финансови средства 13 593 364 лв. за реализиране на 60 социални услуги и дейности, ремонти и ДМА – местно и държавно финансиране и дофинансиране.
 • Социална програма 2017 г. – планирани и отчетени финансови средства 13 305 393 лв. за реализиране на 60 социални услуги и дейности, ремонти и ДМА – местно и държавно финансиране и дофинансиране.
 • Социална програма 2018 г. – планирани и отчетени финансови средства 14 542 065 лв. за реализиране на 58 социални услуги и дейности, ремонти и ДМА – местно и държавно финансиране и дофинансиране.
 • Социална програма 2019 г. – планирани 15 821 835 лв. за реализиране на 59 социални услуги и дейности, ремонти и ДМА – местно и държавно финансиране и дофинансиране.

Основните акценти в социалните политики на Община Варна са свързани с развитието на ефективна система от социални услуги, отговарящи на нуждите на потребителите, равен достъп, достатъчност на услугите и подобряване на качеството им с цел борба с бедността, социалното изключване и дискриминацията. В тази връзка през годините се наложи трансформация на част от социалните услуги, закриване на услугите, които предлагат институционална грижа и разкриване на нови социални услуги в общността и в домашна среда.

За реализиране на социалните си политики в периода 2015 – 2019 г., Община Варна осъществи следните дейности:

 • Осигури устойчивост на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ на територията на община Варна, като финансира за 2 месеца със собствени средства дейността на услугите. Считано от 01.01.2016 г. финансирането се осигури от държавния бюджет, а община Варна продължава да дофинансира дейността
 • Разкри Кризисен център за деца с капацитет 20 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.09.2017 г.
 • Разкри Дневен център за възрастни хора с увреждания с капацитет 25 места, местна дейност, който считано от 23.08.2016 г. се финансира като делегирана от държавата дейност
 • Разкри и финансира със собствени средства Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични разстройства, считано от 15.06.2015 г.
 • Разкри и финансира със собствени средства Център за социална рехабилитация и интеграция за лица, претърпели насилие и трафик, считано от 22.06.2015 г.
 • Разкри и финансира със собствени средства Център за социална рехабилитация и интеграция за лица, напуснали пенитенциарните заведения, с капацитет 20 места, считано от 26.09.2017 г.
 • Разкри и финансира със собствени средства Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания/предимно от аутистичния спектър, с капацитет 20 места, считано от 17.05.2019 г.
 • Разкри и финансира със собствени средства Наблюдавано жилище, с капацитет 6 места, считано от 22.05.2019 г.
 • Увеличи капацитета на Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица от 50 места на 100 места, считано от 01.01.2017 г.
 • Увеличи капацитета на обществената трапезария, предоставяна от Домашен социален патронаж от 475 места на 515 места, считано от 01.01.2019 г.
 • Увеличи капацитета с 20 места на два Центъра за социална рехабилитация и интеграция, финансирани от държавния бюджет през 2018 г.
 • Трансформира и промени вида на финансирането Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от малцинствен произход с капацитет 80 места, местна дейност в Център за обществена подкрепа с капацитет 80 места, местна дейност. Считано от 05.11.2018 г. същият се финансира от държавния бюджет;
 • Закри социалната услуга „Център за работа с деца на улицата“ с капацитет 20 места, считано от 01.09.2017 г.
 • Закри социалната услуга „Приют за деца“ с капацитет 15 места считано от 01.09.2017 г.
 • Закри Социален учебно-професионален център „Анастасия Д-р Железкова“, считано от 01.09.2018 г.
 • Закри Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче“ считано от 01.01.2017 г.
 • Закри Дом за деца лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда“, считано 01.09.2019 г.

В периода 2015 – 2019 г. на територията на Община Варна функционират 24 пенсионерски клуба.

Видно от посочените данни, от 2015 до 2019 година се наблюдава 19 % ръст във финансирането на социалните дейности в Община Варна.

В подкрепа на публично-частното партньорство, Община Варна е възложила управлението на 37 социални услуги на външни доставчици, а 21 са второстепенните разпоредители.

Ежегодно чрез Дирекция „Социални дейности“ Община Варна финансира следните програми и проекти:

 • Програма за насърчаване активности на възрастните хора в социалния живот на Варна от 2018 г.
 • Шест малки проекта на тема „Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване на потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от Община Варна.
 • Хипербарна оксигенация за лечение и рехабилитация на 90 болни от множествена склероза, с мозъчни инсулти, деца с детска церебрална парализа, полиневропатии, състояния след мозъчно-съдови инциденти и деца с аутизъм от Община Варна (от 2015 до 2018 г. включително).
 • Социална дейност „Запознаване на хора в неравностойно положение с традиционните християнски ценности и помощ при професионална реализация на младежи, възпитани в институции. Дейността се финансира чрез договор с Фондация „Човек на фокус“.
 • Социална дейност „Коледен благотворителен концерт „Заедно за Коледа“. Дейността се организира за 14 поредна година в партньорство между Община Варна, Български Червен кръст, Дирекция „Социално подпомагане“, Икономически университет – Варна, като се подготвят 600 пакета за социално слаби граждани на стойност 7000 лв.

За осигуряване на достъпност до всички институции, за гражданите на града, които имат затруднения с придвижването и ползват помощни средства в периода от 2015 г. до 2019 г. Община Варна е изпълнила следните проекти:

 • Закупени са 8 специализирани микробуса за извършване на безплатен превоз на хора с увреждания - с финансиране по Проект „Интегриран градски транспорт на Варна“, както и със средства от Социалната програма.
 •  
 • Специализираните транспортни средства са изцяло адаптирани за транспорт на трудноподвижни лица, оборудвани са с платформи, места за инвалидни колички и сертифицирани колани за закрепване на количките към пода. Транспортната дейност се организира от звено към „Градски транспорт“ ЕАД, с диспечерски пункт за приемане на заявките. Ежедневно микробусите се използват за транспорт на деца и пълнолетни лица с увреждания от домовете им или резидентни услуги до детски градини, училища, социални услуги, лечебни заведения, за посещения на институции, културни и спортни дейности. Финансирането на цялата дейност е осигурено от бюджета на Община Варна и е безплатна за ползвателите.

Със средства от Социалната програма в две последователни години са закупени 2 товарни микробуса за разнос на храна на потребителите на Домашен социален патронаж и обществената трапезария.

 • През 2017 г. са закупени и пътнически микробус и лек автомобил за осъществяване на дейностите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

Община Варна провежда социалната си политика и чрез реализация на няколко проекта, финансирани от оперативни програми.

 • На 17.09.2015 г. между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и районите на Община Варна - „Одесос“, „Приморски“, „Младост“, „Владислав Варненчик“ и „Аспарухово“ беше подписан договор „Комплексни услуги за достоен и независим живот“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SM90P001-2-002 „Независим живот“. Общата цел на проектното предложение е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 год. в невъзможност за самообслужване чрез социални и здравни услуги. Проектът има за цел предоставянето на услуга „Личен асистент“ в домашна среда и предоставянето на нови комплексни услуги на целевата група в и извън домашна среда в новосъздаден Център за комплексни услуги. Всеки от Районите ще обслужва по 32 лица с увреждания и самотни стари хора, а Центровете за предоставяне на комплексни услуги, разположени в сградите на съответната районна администрация ще обслужват 200 лица.
 • Проект „Общностен център за деца и семейства“, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 40 милиона евро (национално финансиране). Сключено е споразумение за финансиране с Министерство на труда и социалната политика № РД09-24/31.05.2011г. на стойност 1 999 545 лв. Проектът включва предоставяне на пакет от интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца от 0 до 7 годишна възраст и за родителите на децата от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Предлаганите социални услуги са интегрирани, както по отношение на съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, така и по отношение на самият характер на услугите – социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка и т.н.
 • Община Варна реализира проект "Приеми ме 2015" на основание на споразумение за партньорство с Агенцията за Социално подпомагане от 11.12.2015 г. Проектът се реализира на територията на девет общини от област Варна. Основната цел е да се усъвършенства и разшири обхватът на услугата „приемна грижа", както и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца изпаднали в социален риск и изолация в семейна среда. Приемната грижа включва дейности по набиране, оценяване и утвърждаване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.
 • Сключен е Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: BG05M9OP001-2.008-0004-С01 от 16.11.2018 г. по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 за изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“. Обща стойност на проекта е в размер на 999 957,80 лева, от които: 849 964,13 лева – Финансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 149 993,67 лева – Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, като дейностите започват от 01.01.2019 г. и приключват на 31.12.2020 г. Основната цел на проекта е да се осигури качествена грижа за лица с увреждания и да бъде апробиран иновативен модел на социална услуга, чрез създаване на „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и техните семейства от община Варна. В рамките на проекта се предвижда извършване на ремонт, обзавеждане, оборудване на две помещения в кв. „Аспарухово“, закупуване на микробус с платформа и предоставяне на услуги за 90 лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства.
 • На 29.09.2018 г. Дирекция „Социални дейности“ подаде проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Основна цел на проект "Изграждане на "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и ремонт на сграда за "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" на територията на община Варна" е осигуряването на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и подпомагане на социалното включване на хора с различни форми на деменция чрез разработване и развитие на социалните услуги в общността: „Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства“, с капацитет 40 места и „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“, с капацитет 15 места.
 • По Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0060-C01 от 09.05.2019 г. стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Проектът цели подобряване качеството на живот и намаляване на социалната изолация на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с увреждания и техните семейства посредством изграждане на капацитет за предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на територията на община Варна и разширяване на мрежата от достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда, в синхрон с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за периода 2018 - 2021 г. Основните дейности включват полагане на грижи в домашни условия; предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги; консултиране на потребителите и техните близки по медико-социални проблеми; поддържане на добри взаимоотношения с общопрактикуващите лекари и обмен на информация за състоянието на потребителите. Резултат от реализацията на планираните дейности, не на последно място, ще бъде превенция на хоспитализацията или намаляване на болничния престой, както и намаляване на броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции. Общата стойност на проект е 1 110 795,20 с включен ДДС, а срокът на изпълнение: 24 месеца.

В периода 2015 – 2019 г. община Варна активно работи за реализиране процесите на деинституционализация на социалните услуги за деца и пълнолетни лица.

 

ВАРНА – МОДЕРЕН И ДОСТЪПЕН ГРАД

През мандат 2015 - 2019 г. Община Варна реализира най-мащабния си инфраструктурен проект, осъществен през последните десетилетия във Варна – ново строителство на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис” до ул. „Девня”.

Новият булевард дава възможност за бърза връзка с курортите и реално градът да се прекосява за по-малко от 10 минути. „Васил Левски“ е част от цялостна концепция за облекчаване на трафика. Трасето разполага с 2 платна по 3 ленти за движение по директното трасе на булеварда, 2 локални обслужващи платна с по 2 ленти за движение.

Цялото изграждане включва още 3 нови кръгови кръстовища с 4 пешеходни пасарелки; над 47 км пилотна конструкция за подпорни стени; над 15 км нови ВиК мрежи; над 15 км електроснабдителни мрежи; над 2,4 км дъджоотводнително дере; над 600 000 м3. изкопни земни маси; над 35 000 тона отпадъци от Максуда; над 19 км облицовка на стени.

Съществуващата част от булевард „Васил Левски“ - от ул. „Подвис“ до бул. „Осми Приморски полк“,  бе ремонтирана с финансиране по ОП "Региони в растеж". По бул. „В. Левски“ е с изградена нова улична настилка и тротоари, реконструирана е ВиК инфраструктурата и е подменена канализацията, изградена е нова велоалея, осигурена е достъпна среда. Ремонтирани са автомобилните и пешеходни подлези по трасето, монтирани са 12 платформи за хора в неравностойно положение, положени са ивици от тактилни плочи. В частта по бул. „Осми Приморски полк“ са изпълнени ремонтни дейности на пътните и тротоарни настилки, реконструкция на водопроводите, изместване на канализационни клонове за дъждовни води. Направен е основен ремонт на пътен възел „Виница” и  на пешеходен подлез при спирка „Спортист“, където са монтирани две платформи за хора с увреждания.

Реализирани строежи и ремонти през 2016 г.

 • Реализиране на проект "Възстановяване на водопроводимостта на охранителните канали на територията на "Аспарухово" със средства осигурени по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
 • Поставени 2736 интелигентни светлодиодни (LED) осветителя по проект „Интелигентно улично осветление“, финансиран по фонд „Козлодуй“
 • Текущ ремонт на пътна и улична мрежа и междублокови пространства в райони „Одесос“, „Приморски“, „Младост“, „Аспарухово“, „Владислав Варненчик“ и села Тополи, Казашко, Звездица, Константиново, Каменар.
 • Реконструкция на бул. "Цар Освободител" (ул. "Поп Димитър"- ул."Вяра").
 • Ремонт на ул. "Петър Алипиев" (от 113-От 360), район „Младост“.
 • Реконструкция на бул."Трети март" (бул."Република" – ул."Вяра") - II етап
 • Ремонт на алеи в Морската градина.
 • Ремонт на ул."Св. Екатерина" в кв. „Виница“, район „Приморски“.
 • Основен ремонт и реконструкция на ул. "Цар Борис III", кв. „Виница“.
 • Укрепване на път Варна - Виница, район „Приморски“.
 • Ремонт ул. "Хан Севар", западно бул. "Република", район „Младост“
 • Изграждане на паркинг на ул. "Ана Феликсова", район „Младост“
 • Изграждане на магистрален водопровод Ф500, кв. „Аспарухово“
 • Спортно съоръжение - Многофункционално игрище в кв. „Виница“, район „Приморски“

Реализирани строежи и ремонти 2017 г.

 • Текущ ремонт на пътна и улична мрежа и междублокови пространства в районите „Одесос“, „Приморски“, „Младост“,  „Аспарухово“, „Владислав Варненчик“ и селата Тополи, Казашко, Звездица, Константиново, Каменар. 
 • Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в райони „Одесос“, „Приморски“, „Младост“, „Аспарухово“, „Владислав Варненчик“.

Спортни площадки

 • СМР на спортна площадка в ОУ „Йордан Йовков“.
 • СМР спортна площадка в ОУ „Петко Рачев Славейков“.
 • СМР спортна площадка в ОУ „Васил Априлов“.
 • СМР спортна площадка в НГХНИ „Константин Преславски“.
 • СМР спортна площадка в ОУ „Панайот Волов“.
 • СМР спортна площадка в ОУ „Георги Сава Раковски“.
 • СМР спортна площадка в ОУ „Черноризец Храбър“.
 • СМР спортна площадка в ОУ „Ангел Кънчев“.
 • СМР спортна площадка в ОУ „Христо Ботев“.
 • СМР спортна площадка в ОУ „Добри Чинтулов“.

Реализирани строежи и ремонти 2018 г.

 • Текущ ремонт на пътна и улична мрежа и междублокови пространства в районите „Одесос“, „Приморски“, „Младост“, „Аспарухово“, „Владислав Варненчик“ и селата Тополи, Казашко, Звездица, Константиново, Каменар.
 • Южно обслужващо платно на бул. “Васил Левски“ между бул. “Сливница“ и бул. “Вл. Варненчик“.
 • Основен ремонт на ул. “Студентска“ от ул. „Мир“ до ул. „Дубровник“, в т.ч. проектиране
 • Реконструкция на ул. “Ана Феликсова“
 • Благоустрояване на парк „Възраждане“ в УПИ III-621 за публично парково пространство“, кв.17 /ПИ 10135.3511.621/, по плана на ж.к. „Възраждане“- I-м.р., гр. Варна , (в т.ч.  проектиране, строителство и авторски надзор, преходен обект)
 • Пробив на бул. „Сливница” от О.Т. 49 до О.Т. 65 от бул. „Ян Хунияди” до бул. „Атанас Москов” по плана на ОП три, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна
 • Строителство на подход от бул. „Цар Освободител“ към МБАЛ "Св. Анна"
 • Основен ремонт на бул. “Цар Борис III“, кв. „Виница“, в участъка от ул. “Св. Св. Константин и Елена“ до обръщач

 

ВиК инфраструктура

 • Реконструкция на битова канализация ул. “Ген. Попов“, район „Приморски“.
 • Изграждане на улична канализация по ул. “Подвис“ от съществуваща ревизионна шахта до нова ревизионна шахта за отвеждане на отпадни води (ГД №380/2014).
 • Реконструкция на битова канализация на ул. “Мадара“ от ул. “Д-р Анастасия Железкова“ до ул. “Царевец“.
 • Реконструкция на главен водопровод в кв. „Аспарухово”.
 • КПС-5 главна напорна канализация, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.
 • Реконструкция на светофарна уредба на кръстовището на бул. “Сливница” и бул. “Янош Хунияди” по плана на ОП.3, ж.к. „Младост“ и ЗПЗ, район „Младост“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

 

Светофарни уредби

 • Изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул. “Трети март“ при автобусна спирка „Армейска“ (магазина Алати).
 • Проектиране и изграждане на светофарна уредба с пешеходна заявка на бул. “Цар Освободител“ в участъка от бул. “Република“ до бул. “Ян Хунияди“.
 • Проектиране и изграждане на светофарна уредба на бул. “Ана Феликсова“ и кръстовище на бул. “Цар Освободител“.

          Детски и спортни площадки:

 • Основен ремонт на площадкa за игра (№429) ПИ 10135.4505.344.
 • Основен ремонт на площадкa за игра (№176.1) ПИ10135.2564.1683.
 • Основен ремонт на площадкa за игра (№309) ПИ 10135.3517.72.
 • Основен ремонт на площадкa за игра (№138.1) ПИ10135.2552.1697.
 • Основен ремонт на площадкa за игра (№147) ПИ 10135.2553.101.
 • Основен ремонт на площадкa за игра (№291) ПИ 10135.3511.142.
 • Основен ремонт на площадкa за игра (№404) ПИ 10135.4504.435.
 • Основен ремонт на площадкa за игра (№423.1) ПИ10135.4504.21.
 • Основен ремонт на площадкa за игра (№321) ПИ 10135.3515.792.
 • Основен ремонт на площадкa за игра (№367) ПИ 10135.3515.1647.
 • Изграждане на детска площадка и игрище в УПИ I кв.32 кв. „Галата“

 

Улично осветление:

 • Улично осветление в СО Боровец.
 • Улично осветление на общински път VAR 3089 /I-9, Варна-Приселци/ - в.з. Боровец – кв. Галата – в.з. Ракитника – х. Черноморец в участъка от км. 2+830 до км. 4+190 (от кв. Галата за СО „Боровец“).
 • Улично осветление на общински път VAR 3089 /I-9, Варна-Приселци/ - в.з. Боровец – кв. Галата – в.з. Ракитника – х. Черноморец в участъка от км. 6+600 до км. 8+360 (в участъка от СО „Прибой“ до СО „Ракитника“).
 • Улично осветление от сп. "Ген. Заимов" до входа на ВСУ "Черноризец Храбър".
 • Улично осветление по ул."Топра Хисар" - участъка между ул."Полк. Свещаров" и ул. "Брегалница".
 • Улично осветление в карето между ул. "Селиолу", ул."Ген. Колев", ул. "Чаталджа", ул. "Илинден".
 • Улично осветление на ул. „Никола Даскалов“ (пред Първо РПУ) и ул. „Парижка комуна“.
 • Улично осветление на ул. "Г. Живков" № 41,43,47, ул. "Пискюлиев" № 54.
 • Улично осветление междублоково пространство източно от ул. "Струга".
 • Улично осветление в междублоково пространство, заключено от ул. „Хайдут Сидер“, ул. „Зограф“, ул. „Теодосий Търновски“ и ул. „Хилендар“.
 • Улично осветление в междублоково пространство ул. "Дрин".
 • Улично осветление на ул. „Зограф“ в участъка между ул. „Княз Черказки“ и ул. „Тодор Влайков“.
 • Улично осветление в междублоково пространство, заключено между ул."Братя Георгиевич" №15 и ул."Георги Бенковски" №3.
 • Улично осветление пред блокове №46, 47, 48, 50, 51 и 52 в ж. к. „Възраждане“, район „Младост“.
 • Улично осветление от подхода към бл. 402 до поземлени имоти №1573 и №1574 по плана на СО „Ментеше“, район Вл. Варненчик, гр. Варна 2017-2018 г. стойност 20 000 лв.
 • Улично осветление пред бл. 24, бл.25 и бл.26, район „Вл. Варненчик“
 • Улично осветление срещу бл. 302 (паркинг до „Супер 5”), район „Вл. Варненчик“.

Реализирани и в процес на изпълнение строежи и ремонти 2019 г.

 • Текущ ремонт на пътна и улична мрежа и междублокови пространства в райони „Одесос“, „Приморски“, „Младост“, „Аспарухово“, „Владислав Варненчик“ и в села Тополи, Казашко, Звездица, Константиново, Каменар.
 • Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“ по плана на 9-ти м.р.
 • Oсновен ремонт на ул. "Кап. Рончевски" по плана на 18-ти м.р.
 • Изграждане на бул. „Васил Левски” в участъка от ул. „Подвис” до ул. „Девня”, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, гр. Варна”; Подобект: „от км. 0+150 до км. 2+924”.
 • Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, гр. Варна, Подобект: от км. 2+924 до км. 3+000“.
 • Реконструкция на ул."Флора" по плана на 26 м.р.
 • Проектиране и изграждане на светофарна уредба на ул. “Хр. Смирненски“ и ул. “Прилеп“
 • Аварийно възстановяване на брегозащитно и брегоукрепително съоръжение, представляващо поземлен имот с ид.№ 10135.2569.187, находящо се в к.к. "Св. Св. Константин и Елена"

 

Паркове и спортни съоръжения

 • Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен“, кв. 36 по плана на 24 м.р. на гр. Варна (ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК) с адрес ул. „Студентска”.
 • Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс“, кв. 36 по плана на кв. „Виница”, гр. Варна (ПИ 10135.2575.433 по КК) с адрес ул. „Албатрос”, кв. „Виница”.
 • Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна (ПИ 10135.4502.344 по КК) с адрес ж.к. „Владислав Варненчик”.
 • Проектиране и благоустрояване на пространството около сградата на Юнашки салон.
 • Основен ремонт и реконструкция на стадион "Спартак".

           Улично осветление

 • Улично осветление на ул. "Акад. Курчатов“ от ул. "Под Игото“ до ул. "Козница", район „Младост“.
 • Улично осветление в междублоково пространство около ДКЦ 5 „Св. Екатерина“.
 • Улично осветление в междублоково пространство ул. "Н. Бозвели" между ул. "Доспат" и "Патриарх Евтимий".
 • Улично осветление около бл. 95, бул. "Сливница".
 • Улично осветление на ул. "Синчец", в участъка от ул. "Карамфил" до ул. "Люляк".
 • Улично осветление на пешеходна алея между бл. 13 на ул. "Студентска" и бул. "Осми Приморски полк" и алеята между ул. "В. Петлешков" и бл. 13 на ул. "Студентска".
 • Улично осветление в карето между ул. "Арх. Дабко Дабков", ул. "Дубровник", ул. "Д-р Басанович" и ул. "Железни врата".
 • Улично осветление на паркинга зад бл. 6 и 7 на ул. "Ружа".

 ЗЕЛЕНА И ЧИСТА ВАРНА

Организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Варна – договор с „Еко партнърс България“ АД от 2017 г. Към момента на 642 точки на територията на гр. Варна са разположени съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Организиране на система за разделно събиране на биоотпадъци „зелени“ (растителни) отпадъци на територията на Община Варна, чрез поставяне на съдове тип „бобър“ на обществени места – съгласно Заповед от 2017 г. на Кмета на Община Варна

Организиране на система за разделно събиране на биоразградими (хранителни и кухненски) отпадъци на територията на община Варна, чрез подаване на декларации по чл. 19 от НОАМТЦУТОВ – съгласно Заповед от 2017 г. на Кмета на Община Варна

Пускане в действие на „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни (битови, строителни и зелени) отпадъци“, част от проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“ – Договор с Община Аксаково от 2016 г. Изградени са „Регионално депо за неопасни отпадъци – Клетка 1“, „Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци“, Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване“ и „Депо за инертни отпадъци, включително и от разрушаване“.

Проведени масови инициативи по почистване на отпадъци – Ежегодно Община Варна организира пролетно почистване и взима участие в инициативата „Да изчистим България заедно“.

„Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна“ – Извършват се дейности по почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна.

„Изграждане и въвеждане в експлоатация, в т.ч. гаранционно обслужване и поддържане на система за контрол на дейностите по чистотата за нуждите на Община Варна“ – осъществява се контрол в реално време върху изпълнението на планираните задачи и работата на операторите по сметосъбиране, сметоизвозване и сметопочистване; извършва се проследяване на маршрута, отчитането и обработката на съдовете за битови отпадъци и изпълнението на механизираните дейности по почистване и измиване. Процедурата е приключила

„Доставка и монтаж на автоматизирана система за измерване на МПС с електронна автомобилна везна за нуждите на община Варна“ – осъществява се контролно измерване на количествата отпадъци, транспортирани по договори с Община Варна.

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО

Проведен е успешно международен конкурс за нова сграда на Варненската библиотека „П. Славейков“

Справка за недвижимото-културно наследство в периода 2015-2019 година

Извършени процедури по Закона за културното наследство във връзка със застрашаващото състояние на сгради недвижими културни ценности:

 • 116 издадени указания за аварийно-временно укрепване
 • Над 215 проверки за изпълнение на указанията за аварийно-временно укрепване. За резултатите от проверките е уведомен регионалният инспектор в Главна дирекция ИОКН при МК като в писмата до него е отправено искане да наложи санкции.
 • 19 сгради са реставрирани (ул. „Шипка“ №1; ул. „Шипка“ №2; бул. „Княз Борис І“ №46; Етнографски музей; бул. „Княз Борис І“ №8; ул. „Воден“ №13; ул. „Драган Цанков“ №8; ул. „Преслав“ №5; Музикалното училище; ул. „Архимандрит Филарет“ №13. ул. „Воден“ №7; ул. „Преслав“ №7; ул. „Преслав“ №13, ул. „Дръзки“ №10; ул. „Драгоман“ №28, ул. „Бдин“ №13; бул. „Приморски“ №67; Православен храм „Света Петка“; Юнашки салон; Гарнизонен матроски клуб; Военноморски клуб.
 • 97 заповеди за свикване на комисии по чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство

От 2015 г. досега са проведени пет комисии по чл. 73, ал 2 от ЗКН за установяване на състоянието и вида и обема на необходимите реставрационни дейности. Въз основа на изготвените констативни протоколи са издадени заповеди за възстановяване и реставриране по чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство за 44 сгради. От тях:

 • 7 заповеди са изпълнени.
 • 9 заповеди са обжалвани. От тях 2 заповеди са обявени за нищожни; 2 жалби са отхвърлени от съда и заповедите са потвърдени; 2 дела са спрени или прекратени по искане на жалбоподателя; по останалите заповеди са в ход съдебни производства.
 • 18 заповеди са с изтекъл срок за изпълнение. От тях 7 не са изпълнени; 9 са частично изпълнени - имат предприети действия по изготвяне и съгласуване на проектна документация; 2- в ход са реставрационни дейности (ул. „Панагюрище“ № 1 и ул. „Славянска“ № 20); На 1 сграда - реставрацията на ул. „Преслав“ № 5, е извършена без проектна документация. На 12 заповеди не е изтекъл срокът за изпълнение.

Сгради, за които е възложен проект за реставрация, без да е издадена заповед:

 • ул. „Ал. Малинов“ №5 – проектът е в процес на изготвяне.
 • ул. „Хан Крум“ №19 - имат само указания, РС им изтече без да намерят средства за ремонта. Направени са им втори указания.
 • ул. „Драган Цанков“ №17 – в процес на реставрация.
 • бул. „Мария Луиза“ № 23, ул. „Драгоман“ №33 – имат съгласуван проект в НИНКН, арх. Владимир Попов.
 • бул. „Владислав Варненчик“ №47 – имат съгласуван проект.
 • ул. „Цариброд“ №10 – внесен за съгласуване проект в НИНКН.
 • ул. „Драгоман“ №27А – очакват РС.

Работа по актуализацията на списъка:

70 сгради от предложените 157 за деклариране като недвижими културни ценности, са с извършен оглед от НИНКН

Предоставен статут и определена категория на обекти – 4 сгради:

 • „Хотел Париж“, ул. „Панагюрище“ №1 – категория „ансамблово значение“.
 • „Къща на Васил Стоянов Дръжков“, бул. „Мария Луиза“ №12– категория „местно значение“.
 • „Черноморска биологична станция с аквариум във Варна“ в Историческото ядро на Морската градина – категория „национално значение“.
 • „Жилищна сграда“, бул. „Мария Луиза“ № 3 и №3А – категория „местно значение“

 

В процедура са 14 микрорайона за ПУП – ПРЗ на територията на Община Варна.

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

БРОЙ:

2015г.

167

2016г.

180

2017г.

200

2018г.

250

септември 2019г.

170

 

Брой издадени заповеди за приети ПУП-ове  по години:

 • 2015 г. – 438 бр.
 • 2016 г. – 436 бр.
 • 2017 г. – 404 бр.
 • 2018 г. – 455 бр.
 • 2019 г. – 288 бр.

Брой проведени заседания на ЕСУТ:

 • 2015 г. – 46 бр.
 • 2016 г. – 48 бр.
 • 2017 г. – 47 бр.
 • 2018 г. – 46 бр.
 • 2019 г. – 34 бр.

 

ВАРНА – ДЕСТИНАЦИЯ ЧЕТИРИ СЕЗОНА

По-добра реклама, активна презентация на дестинация Варна на международните туристически борси и изложения, международно сътрудничество с побратимените градове, активно взаимодействие с представителите на туристическия бранш - това са все задачи, по които Община Варна работи усилено през последните пет години за успешното развитие на туристическата индустрия в региона.

Дейности, които Община Варна реализира в сферата на туризма в периода 2015 – 2019 година:

2015 ГОДИНА

Приета бе Програмата за развитие на туризма в община Варна за периода 2014 -2020 г., с цел утвърждаване на Варна като целогодишна туристическа дестинация.

Активната международна презентация на града е част от маркетинговата стратегия за позициониране на дестинация Варна целогодишно.

Община Варна участва в над 30 международни туристически изложения, както и на всички национални изложения и форуми.

Община Варна разработи нови рекламни материали на шест езика – български, руски, английски, немски, френски, румънски, с които дестинация Варна се представя на националните и международните туристически изложения, форуми, събития. Постави се началото на разработване на бранд Варна като атрактивна  международна туристическа дестинация чрез създаване на инструменти за единно представяне на града – видеоклип, кратък филм, имиджова брошура, рекламни сувенири и т.н.

От 21 май 2015 г. туристическият сайт на Варна – VISIT.VARNA.BG, предлага богат набор от туристическа информация на 5 езика, осигурява бърз и лесен достъп до информация, свързана с града и възможностите за придвижване, както и бързо откриване на различни обекти и забележителности. На националното туристическо изложение във Велико Търново сайтът спечели голямата награда за най-добър туристически сайт за 2015 г.

Изработени бяха информационни табели според международни стандарти, които бяха поставени в близост до всички най-големи културно-исторически  забележителности.

От Туристическия информационен център по утвърден график и с професионален екскурзовод от Съюза на екскурзоводите се провеждат безплатни туристически обиколки на Варна на английски език. От 2018 г. в обиколките бяха включени турове и на български език, които се провеждат по повод национални празници.

Община Варна се включи в Националния регистър за туристически атракции. Периодично тази информацията се допълва и актуализира, като на общините е предоставена възможност сами онлайн да допълват информацията с атракции от техния регион. Благодарение на усилията на общинската администрация, Варна бе включена в два национални културни маршрута, разработени от Министерството на туризма, които се рекламират на международно ниво със средства от бюджета на министерството.

За първи път бе създадена междуведомствена комисия към кмета с представители на всички контролни органи, които имат отношение към нормалното и безопасно протичане на всеки летен туристически сезон.

През 2015 г. Варна стана член на Световната федерация на туристическите градове.

2016 ГОДИНА

През месец юни се проведе Международен форум на европейския туристически бранш под наслов „MTS Get Together Bulgaria 2016“. В него взеха участие повече от 150 експерти от туристическия бранш в Европа, Африка и Азия – като TUI, Thomas Cook, Hotelplan, Odeon/Coral, Travel Republic, Peakwork, Vtours и други.

Варна първа в страната активира новата информационна система „Туристически обекти“, с цел облекчаване на лицата, предлагащи нощувки и улесняване на процеса при административните процедури. Чрез нея лицата, предоставящи нощувки в местата за настаняване, могат да подават онлайн справка-декларация по чл. 116, ал. 4 от Закона за туризма. Новата система автоматизира дейностите във връзка с категоризирането на туристическите обекти на територията на общината; изгражда и поддържа електронен регистър на категоризираните туристически обекти, обработва данните от месечните справки за настанените туристи и осъществява интеграция с базата данни на „Местни данъци и такси“, във връзка с контрола по заплащане на туристическия данък.

2017 ГОДИНА

На 22 май бе учредена Организация за управление на Варненски черноморски     туристически регион със седалище Варна и с председател - кмета на Община Варна. "Туризмът - възможности и перспективи за съвместни бизнес проекти" - това бе темата на форум, организиран от Община с представители на побратимени градове.

От 2017 г. близо 350 000 туристически карти се раздават ежегодно в местата за настаняване на територията на община Варна. Бяха създадени три седем минутни рекламни туристически филма на 4 езика - „Морски съкровища“, „Зовът на цивилизациите“, “Варна - магнетична и достъпна“, които предоставяме безвъзмездно за излъчване на всички хотелиери и туристически обекти, а също така и на нашите представителства в чужбина.

През 2017 и 2018 г. бяха реализирани два успешни проекта с посолствата на България във Франция и Полша - за поставяне на рекламни пана с най-ярките туристически забележителности на град Варна.

От 2017 г. бе открит нов общински паркинг с 80 места на бул. „Приморски“, в близост до големите  и малките Римските терми – едни от най-посещаваните туристически обекти.

2018 ГОДИНА

През месец юни Варна бе домакин на срещата на високо равнище на министрите с ресор туризъм на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, част от националната програма на Председателството на Съвета на Европа.

На 28 юни във Варна се проведе конференция „За европейски стандарти на туризма в България“, с организатори Министерство на туризма и фондация „Конрад Аденауер“.

Община Варна организира и беше домакин на Втори българо-руски форум на побратимените градове в периода 15-19 септември. В рамките на форума се проведе и кръгла маса „Развитие на устойчив туризъм чрез култура - добри практики в Русия и България“.

Изработена бе 360-градусова презентация/виртуална реалност на Археологически музей в две езикови версии- на български и английски език, която се представя с рекламна цел чрез VR очила.

Варна – привличане на нови авиокомпании

Навлизането на нискобюджетните полети през 2017 г. на Летище Варна доведе до качествена промяна в туристическата индустрия. Само през последната 2018 г. с близо 10% се увеличиха туристите за уикенд туризма, които пътуват индивидуално.

През 2018 г. летището отчете 16,6% ръст на входящите полети. Основният двигател на този растеж са нискобюджетните компании, като до Варна вече летят всичките седем, а полетите им през 2018 година нараснаха с близо 50%.

За първи път през 2018 г. трафикът надвиши 2 млн. души. На 26 септември 2018г. Летище Варна посрещна своя двумилионен пътник.

2019 ГОДИНА

По инициатива на Община Варна бе разширено представянето на дестинация Варна в Националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта“ с нови 3 туристически обекта - Римски терми, Аладжа манастир, музей „Владислав Варненчик“.

На 17.05.2019 г. Община Варна организира и беше домакин на първата Национална среща на туристическите информационни центрове на тема „Единни стандарти - гаранция за качество“, на която присъстваха представители от цялата страна.

В периода 03-05.06.2019 г. във Варна бе организиран и проведен Трети форум на побратимените български и руски градове, преминал под знака на 140 години от установяване на дипломатически отношения между България и Русия.

След кандидатстване в конкурс по инициатива на WiFi4EU и регистрирани документи в портала на EK, Община Варна беше класирана. Изградена бе интернет мрежа от десет точки, покриваща централна пешеходна зона и част от Морската градина за безплатно ползване от жители и гости на града.

Партньорството на Община Варна с варненските неправителствени туристически организации е традиционно. Общината работи съвместно с представителите  на бранша, с които заедно се решават проблемите в сферата на туризма. Консултативният съвет към кмета на общината, както и Общественият съвет по туризъм, работят активно от 2015 г. за своевременното обсъждане на въпросите и темите, свързани с успешното развитие на туристическия сектор.

Съвместно се провеждат редица престижни форуми, които през последните пет години намериха своето трайно място в туристическия календар на града - Черноморския туристически форум, Фестивал „Вино и храна“, кулинарната изложба "Да споделим Никулден", “Дестинация Варна“ и други.

През 2017 г. съвместно с Община Варна беше организирано официалното честване на 60-годишнината на кк “Златни пясъци“, а през 2018 г. 110-та годишнина на „Св. Св. Константин и Елена“.

Възстановени бяха традициите за изнесени мероприятия от летния  културен календар на Варна от града в двата туристически комплекса.

НАГРАДИ ЗА ОБЩИНА ВАРНА В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА – 2015 – 2020 г.

Постиженията на Община Варна в областта на туризма получиха достойно признание в  редица престижни конкурси през годините.

2016 г. - „Община с най-големи инвестиции в туристическа инфраструктура на 2016 г., в годишните награди на БХРА, „За социализиране на Морски порт и провеждане на най-мащабното туристическо мероприятие на 2016 г. – регатата ТОЛ ШИПС“, годишни награди на БХРА, „Община за морски туризъм за 2016 година“ - годишни награди на Министерство на туризма.

2017 и 2018 г. - „Община с най-добра маркетингова политика“, в конкурса организиран от АБТТА.

2018 г. - „Най-устойчиво сътрудничество в туризма с община“ - Управителният съвет на БХРА

 „Най-активно представяне на туристическа дестинация“ изложение „Ваканция и Спа“

„За най-добро сътрудничество“ - отличие от Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите по време на изложение „Тур експо Дестинация Варна“.

„За дългогодишно ползотворно сътрудничество и оказване на помощ“ от Съюза на екскурзоводите в България;

2019 г. - „Иновационен проект на годината за съвременни технологии“ на конкурс, проведен в рамките на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа“ в София, след оценка от жури и онлайн гласуване.

По време на редица международни туристически изложения, Община Варна е удостоявана с грамоти и сертификати за добро представяне:

 • Сертификат от UITT, Киев
 • Диплом от Leisure, Минск
 • Сертификат от LETO, Екатеринбург
 • Почетна грамота от „Културен туризъм 2018“, Велико Търново
 • Сертификат от TTR II, Букурещ


  ГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ И ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА

ГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ

През 2019-та година в културния календар на Община Варна са включени рекордните над 40 събития. Този резултат е постигнат, благодарение на последователната политика на Община Варна за развитие на културата, вследствие на която бяха усвоени нови градски пространства и съответно създадени нови събития, както и значително увеличаване на мащаба на наличните такива.

„Варненският карнавал“ - Началото бе поставено през 2015 г., вдъхновено от идеята за възраждане на градския карнавал, съществувал преди близо век във Варна. Първото издание започна с участие на няколко читалища, училища, детски градини -около 300 деца и възрастни, с маски и карнавални костюми. Всяка година събитието беше надграждано, чрез привличане на професионално жури, кукерски и сурвакарски групи от цялата страна и чужбина, както и увеличаване на наградния фонд. В последното издание през 2019 г. се включиха рекордните над 1500 участници, кукери от над 20 общини от цяла България и от Северна Македония, с което събитието се нареди сред най-големите маскарадни фестивали у нас. Програмата на карнавала е съпътствана и от изложба-базар на майстори на занаяти.

 

„Най-дългата вечеря на плажа в Аспарухово” – Събитие, създадено през 2015 г., като квартална гражданска инициатива, подкрепена от Община Варна. Уникалната атмосфера създаде предпоставки за развитие, в резултат на което всяка година участниците се увеличаваха, за да достигнат над 6 хиляди души през 2019 г., които общуват, вечерят и се забавляват под звездите край морето. Инициативата е отличен пример за разгръщане на квартална идея в общоградски празник – с подкрепата на Община Варна.

„Дните на България“ – Ново събитие, което влеза в културния календар на Варна през 2015 г. Провежда се през септември, в периода между двата национални празника – 6-ти и 22-ри септември. Целта на инициативата е организиране и провеждане на концерти с патриотична насоченост, които преминават при голям зрителски интерес. Например - „Етнорок“ концерт, с участие на водещи формации в жанра „Патриотичен рок“, концерт на Ансамбъла на Българската армия, фолклорен концерт с участието на ансамбли от Централна и Североизточна България, концерт на оркестрите за народна музика от Варна, концерт на сборен духов оркестър „Север“ - с вечните хора на Дико Илиев и др.

В периода 2015-2019 г Денят на народните будители задълбочи съдържанието и мащаба си. Концертите за този празник, в които специален акцент е българският фолклор, всяка година препълват зала „Конгресна“ на ДКС. В тях се включват активно всички фолклорни състави на общината, както и водещи ансамбли от страната.

Навръх всяка Нова година, варненци и гостите на града, които искат да усетят празничното настроение с любимите си български изпълнители извън дома, по традиция се събират на пл. ”Независимост”, за концерта „Заедно в новогодишната нощ”. Събитието е предшествано от  Коледен базар, който за първи път бе изграден през 2015 г.

Кулминационната точка в културния календар на Община Варна е Празничният концерт на 15-ти август, посветен на Деня на Варна. От 2015-та година концертът се провежда в свободната зона на „Пристанище Варна – Изток“, и се превърна в най-мащабното и дългоочаквано събитие, което събира над 30 000 души. Лазерното шоу и атрактивната празнична заря от морето станаха символи за отпразнуването на Деня на Варна.

ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА

Скулптури и паметни знаци на територията на Община Варна за периода 2015-2019 година

Създадена бе Програма за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане, с цел възраждане и съхраняване на историческата памет на Варна, на чувството за принадлежност, гордост и уважение към миналото на града.

В периода 2015 – 2019 г. бяха открити 30 пластични композиции и 10 паметни знака на различни места в града, редица произведения на скултурното изкуство вече украсяват централната част на Варна и подчертават нейния европейски облик.

През 2015 г., на пл. „Атлантическа солидарност”, бе монтирана скулптурата „Начало” на Живко Дончев. Тя бе символично начало на възраждането на инициативата за създаване на скулптурната галерия във Варна на открито, чието начало е било положено през 80-те години.

По време на Международния фестивал за съвременно изкуство „Контемпо”, финансиран от фонд „Култура”, бяха създадени пластиките „Пламък” на Рая Георгиева, „Семейство” на Пламен Аврамов и „Свобода” на Пьотр Биес (Полша), както и намиращата се пред Регионалния исторически музей скулптура „Докосване”, с автор Гиртс Бурвис (Латвия). В Морската градина бяха поставени творбите: „Дъжд” на Румен Димитров, „Дишай” – Ли Дзао (Китай), а до сцена „Филиал” – „Черна роза” на Конрад Риш (Германия). Скулптурата „Вертикали-хоризонтали” на Паоло Вивиан краси един от постаментите до Морското казино, а „Композиция” с автор Цветан Христов  – Ботевата градинка. Срещу читалище „Отец Паисий” бе поставена „Вълна” на Емил Бачийски. На пл. „Съединение” се намира пластиката „Композиция” на Николай Нинов.

През 2015 г., на бул. „Княз Борис І”, бе открит скулптурен портрет на известния варненски архитект Дабко Дабков с автор Веселин Костадинов. Проф. Пламен Братанов създаде бюстов портрет на големия скулптор Кирил Шиваров.

През 2016 г., пред сцена „Филиал”, бе поставена скулптурната композиция „Сценка” на изтъкнатия варненски творец Альоша Кафеджийски. „Opus memoria” на известния италиански скулптор Паоло Вивиан и „Нагласа към живота” на чешката авторка Итка Кусова красят пл. „Атлантическа солидарност”. Това са ярки примери за съвременна скулптура на открито, която играе роля на естетически акцент и допълва облика на града. През 2016 г. бе открита и скулптурата „Рибарят” на Венелин Божидаров (бул. „Княз Борис І”). В същата година Живко Дончев създаде паметника на полк. Милко Железов (пред Военоморския музей). През 2017 г. В. Костадинов създаде творбата „Разходката”, която днес се намира до хотел „Черно море”.

В двора на църквата „Свети Архангел Михаил” бе поставена паметна стена на варненски възрожденци, изработена от В. Иванов, а в Ботевата градинка – бронзов барелеф на Христо Ботев, с автор Живко Дончев. На фасадата на дома, където е живял големият общественик д-р Кръстю Раковски, също бе поставена паметна плоча. Скулпторът Пл. Аврамов създаде барелефа на д-р Данаил Шишков за фасадата на една от сградите до Шишковата градинка, за да напомня на варненци за неговото дело.

През 2018 г., до Планетариума, бе открита скулптурата „Звездоброецът” на В. Божидаров, а на вълнолома до Морска гара – „Очакване” на арх. Вл. Попов и А. Лекарски. През същата година бяха поставени и скулптурите, спечелили Конкурса за съвременна пластика, организиран от дирекция „Култура и духовно развитие“.  Това са: „Фрагмент от нещо по-голямо” – пред кметството на район „Владислав Варненчик” (автор Г. Георгиев), "Младост" – Район "Младост" (В. Костадинов), „Гинко билоба” – Район "Приморски" (В. Иванов), „Прибой” – градинката на Севастопол (арх. Т. Даскалов и В. Божидаров) и „Израстване” – между бул. „Сливница“ и ул. „Съборни“ (В. Марков). Пластиката „Полет” с автор Хр. Христов, която стана част от скулптурния ансамбъл на пл. „Атлантическа солидарност”, бе представена на широката публика в края на 2018 г. През 2019 г. на пл. „Независимост” се откри паметникът на кмета Иван Церов с автор Пламен Братанов.

Между 2015 и 2019 г. бяха открити 6 барелефа и 3 паметни плочи. Сред тях: барелеф на проф. Марин Чонев (2015 г.), релефен портрет на екзарх Антим І (2016 г.), паметни плочи на Георги Велчев (2016 г.) и на Петър Енчев (2016 г.) и др.

През 2019 г., на ул. „Георги Бенковски”, бе открита паметна плоча на големия художник Борис Георгиев, дело на Киро Янев.

В периода 2015 – 2019 г. в централни райони на града за празници бяха поставяни пластични украси, изработени от младите скулптори Ваня Василева и Венцислав Марков (общо 4).

Специално внимание към войнишките паметници: Възстановяван бе автентичния вид на Паметника на падналите чинове от 8-ми пехотен приморски полк в Сръбско-българската война, на Паметника на граничаря, на паметните плочи в Алеята на възрожденците в Морската градина и др.

Общата сума за дейностите по естетизация на градската среда (2015 – 2019 г.) е  563 673 лв.

Ремонти на читалищни сгради на територията на Община Варна за периода 2015-2019 година

За периода от началото на 2015 г. до септември 2019 г. са извършени ремонти на читалищни сгради на обща стойност 204 242 лв. Средствата са използвани за следните дейности и обекти:

 1. НЧ „Искра – 1924”, гр. Варна – Извършен е ремонт на танцовата зала, залите за обучение, коридора и санитарните възли, намиращи се в подблоковото пространство на бл. 28, бул. „Владислав Варненчик”. Подменена е дограмата, сменени са осветителните тела, направено е боядисване, нов окачен таван, ламиниран паркет, ремонтирани са тоалетните, освежени са фоайето и коридорът.
 2. НЧ „Димо Цонков – 1927”, с. Звездица – Външна топлоизолация и фасадно боядисване; библиотека - вътрешно боядисване, нова подова настилка от ламиниран паркет, боядисване на дограмата; пристройка - покривът е ремонтиран, направена е замазка на пода, гипсокартон по стени, вътрешно боядисване, подова настилка, доставка и монтаж на врати, ремонт на тоалетната;
 3. НЧ „Прогрес - 1927”, кв. Виница –Подменени са част от керемидите, капаците и обшивките, водосточните улуци, тръби и казанчета. Вътрешните ремонтни работи са очукване на мазилки, полагане на гипсокартон, шпакловки, боядисване, ремонт на елекрическа инсталация и окачен таван.;
 4. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Тополи – Извършен е ремонт на покривите на концертната зала и на библиотеката – направена е частична подмяна на керемиди и капаци, припокриване, дъсчена обшивка, частична смяна на гипсокартона на тавана в залата, ремонт на пода на сцената и зрителната зала, боядисване на стени и тавани, освежено е фоайето пред залата.
 5. НЧ „П. Р. Славейков – 1928”, гр. Варна – Направена е подмяна на хидроизолацията на ниския покрив на сградата, подмяна на обшивките по бордовете и частична подмяна на дограмата.
 6. НЧ "Васил Левски - Галата 1927", кв. Галата –Подмяна на старата амортизирана дограма с нова ПВЦ с високи топло изолационни качества.
 7. НЧ "Васил Левски - 1945", гр. Варна – В сградата е извършено освежаване на фоайето, стълбището, хореографската зала, репетиционната зала, фитнеса, санитарните помещения. Частично е подменена дограмата и е ремонтиран входа.

Акценти от събитията, организирани от отдел „Фестивали и проекти“ за периода 2015-2019

Международен музикален фестивал „Варненско лято” - През последните четири години, водени от стратегическата цел на Община Варна да развива града като дестинация за 4 сезона, фестивалът разви устойчиво и успешно модулната си програма, състояща се от:

 • Основна програма – Симфонична и камерна музика;
 • Международна музикална лятна академия;
 • Музикална лаборатория – Варна;
 • Ренесансова и барокова музика;
 • Опера и балет;
 • Кросоувър – музикални проекти на границата с класиката;
 • Програма Интермецо съвместно с Международния театрален фестивал „Варненско лято“;
 • Цикъл образователни концерти „Варненско лято за деца“;
 • Съпътстваща програма – изложби, филми, конференции и др.

През 2016 г. се постави началото на програмирането на модула „Барок“ през месец септември, оформен с три изящни концерта, предназначени, както за вярната варненска публика, така и за чуждестранни гости на града.

Като част от приоритет „Варна – дестинация за 4 сезона“, концепцията за създаване на условия за фестивален културен туризъм се развива, давайки възможност чрез качествени събития да се разшири туристическия сезон във Варна. Например – на 02.11.2018 г световната звезда Ара Маликян представи уникален концерт пред 3000 зрители в ДКС – Варна, сред които имаше множество гости от страната и чужбина. А на 24.03.2019 г. емблематичният Виенски камерен оркестър постави началото на ММФ „Варненско лято“ още през пролетта.

От 2019 г. Фестивалът има нов Артистичен директор в лицето на проф. Марио Хосен (един от най-добрите цигулари на България).

През 2019 г. ММФ „Варненско лято“ бе удостоен с приз за европейско качество на своята програма и развитие сред 715 фестивала от цяла Европа и спечели наградата на публиката. ММФ заедно с още 24 от най-добрите фестивали на стария континент получи своето отличие на специална церемония в центъра за изящни изкуства „Бозар“ в Брюксел.

През последните 4 години фестивалът е реализирал над 200 събития, като публиката надхвърля десетки хиляди.

От 2018 г. модулът „Варненско лято за деца“, който се осъществява съвместно с НУИ „Добри Христов“, вече се провежда в зала 1 на ФКЦ и събира над 6000 деца и родители. Инициативата през 2019 г. има своето 6-то издание.

В периода 2015-2019 г. гости на ММФ „Варненско лято“ бяха Софийската филхармония, Симфоничният оркестър на Българското национално радио, Оркестърът на Класик ФМ радио, Симфоничният оркестър на Астурия Испания, Юри Башмет и Московски солисти, Синфония Варсовия, Джаз оркестърът на Концертгебао, Румънският национален симфоничен оркестър, камерата Хамбург, Балкански младежки симфоничен оркестър, Струнен квартет „Фрош” и десетки други състави от цял свят.

През 2017 г. Фестивалът стартира съвместна програма с Международния театрален фестивал „Варненско лято“ - „Интермецо“. Така във времето между двата фестивала публиката има възможност да гледа най-доброто от сателитните излъчвания на Метрополитън опера – Ню Йорк, както и проекти на границата между джаза, визуалното изкуство, театъра и съвременния танц.

Проектът между Държавна опера Варна и ММФ – „Опера в Летния театър“ се разви и изпълни с блестящи оперни, балетни и концерти изпълнения, които водят в неповторимото пространство в Морската градина елитът на българското и международно  оперно и балетно изкуство.

В периода 2015 – 2019г. в Международния майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“ са участвали общо 54 хорови състава от 26 страни: Унгария, Швеция, Полша, Индонезия, Италия, Украйна, Русия, България, Турция, Финландия, Германия, Норвегия, Латвия, Северна Македония, Япония, Испания, САЩ, Чехия, Украйна, Израел, Филипините, Словения, Южна Корея, Китай, Сърбия и Румъния.

 • Общ брой на събитията проведени по време на конкурса – 65 бр.
 • Общ брой на участниците 2500 хористи.
 • Общ брой на официални гости и международно жури – над 120 човека (известни личности от световната ранглиста на хоровите конкурси и фестивали).
 • Общ брой посещения (публики) – над 20 000 човека.

Международният майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“ е член на Асоциацията, която организира състезанието и връчва ГОЛЯМАТА ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА ЗА ХОРОВО ПЕЕНЕ. Ежегодните издания се провеждат последователно в Арецо (Италия), Дебрецен (Унгария), Тур (Франция), Варна (България), Толоса (Испания) и Марибор (Словения).

През 2016 г. във Варна бе проведено 28-то издание на Конкурса за Голямата награда на Европа за хорово пеене. В него участват 5 хорови състава, спечелили големите награди на Конкурсите, членове на Асоциацията ЕГП. Според регламента на Асоциацията Варна ще бъде домакин на 33-то на Конкурса ЕГП през 2021г.

През 2018 г. е поставено началото на Национален фестивал на детските и младежки хорове като съпътстващо събитие към Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“. Цели: културен обмен, създаване на контакти и сътрудничество между детски и младежки хорове от страната; създаване на условия за развитие и подпомагане на съществуващите детски и младежки хорови колективи; разширяване на възможностите им за изява и обогатяване на творческия им потенциал; приобщаване и насърчаване на младежта към културните ценности на певческото изкуство. В проведените две издания участваха 14 хорови формации от различни градове в България.

Международният фолклорен фестивал „Варненско лято“ е учреден през 1992 г. по инициатива на Община Варна.  За периода от 2015 г. до 2019 г. в МФФ „Варненско лято“ са взели участие общо 42 фолклорни ансамбъла или 1300 участника от 24 държави от Европа, Азия и Америка, както 10 любителски и професионални фолклорни ансамбли от България. Реализирани са 64 концерта на територията на Община Варна и курортните  комплекси. Публиката надхвърля 80 000 души.

Фонд „Култура“ е създаден с цел финансиране от Община Варна на фестивали, конкурси и проекти, организирани на територията на общината и включването им в културния календар на града. Целевото предоставяне на средства се извършва на конкурсен принцип, като се подкрепят събития, които са в съответствие с културните политики на общината.

С цел облекчаване на административните процедури, през 2018 г. бе въведено онлайн кандидатстването за финансиране от фонда.

2015 г. – бюджет 1 145 000 лв

Финансирани са общо 140 проектни предложения в следните направления:

 • Направление 1. Фестивали и конкурси – 44 проекта;
 • Направление 2. Творчески проекти – 57 проекта;
 • Направление 3. Международно сътрудничество – 15 проекта;
 • Направление 4. Публики – 24 проекта.

2016 г. – бюджет 1 045 000 лв

Финансирани са общо 127 проектни предложения в следните направления:

 • Направление 1. Фестивали и конкурси – 39 проекта;
 • Направление 2. Творчески проекти – 60 проекта;
 • Направление 3. Национално и международно сътрудничество – 14 проекта;
 • Направление 4. Публики – 14 проекта.

2017 г. - бюджетът на Фонд „Култура“ е 750 000 лв., от които 400 000 лв. са гласувани за създаденото ново Направление 5. Еворпейска младежка столица – Вълна на иновации.

Финансирани са общо 63 проектни предложения в следните направления:

 • Направление 1. Фестивали и конкурси – 26 проекта;
 • Направление 5. Европейска младежка столица – Вълна на иновации – 37 проекта.

2018 г. - бюджет  1 000 000 лв.

Финансирани са общо 124 проектни предложения в следните направления:

 • Направление 1. Фестивали и конкурси – 47 проекта;
 • Направление 2. Творчески проекти - 57 проекта;
 • Направление 3. Национално и международно сътрудничество – 15 проекта;
 • Направление 4. Публики – 5 проекта.

2019 г. - бюджет  1 120 000 лв.

Финансирани са общо 124 проектни предложения в следните направления:

 • Направление 1. Фестивали и конкурси – 47 проекта;
 • Направление 2. Творчески проекти - 77 проекта;

През 2017 г. в рамките на титлата „European Youth Capital 2017”, както и през 2018 г. Община Варна реализира проекта „MTV Presents Varna Beach“, в партньорство с големия музикален бранд MTV и медийната група VMNN.

 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

В периода 2015-2019 г. в информационния сайта Live.Varna.bg са публикувани 2552 броя прессъобщения - с визуализации, които могат да се ползват безплатно; Подготвена сервизна информация включва 168 съобщения.

Във фен страницата във Facebook - live.varna, регистрираните последователи са 17 000.  Създадени бяха профили на Община Варна и в други социални мрежи:

В YouTube  – 477 абонати;

В Instagram – 496 последователи;

При популяризирането на дейността на Община Варна не се използват платени публикации в социалните мрежи.

През 2019 г. екипи от Дирекция „Канцелария на кмета“ и от Дирекция „Информационно обслужване“ участваха в изработването на нов сайт за Община Варна, съставен по изисквания на Програма „Достъп до информация“ и „Прозрачност без граници“. Целта е постигане на по-голямо удобство, прозрачност и информираност на потребителите. Той предстои да бъде пуснат до края на 2019 г.

Международни форуми и конференции

В периода 2015-2019 г бяха организирани и проведени следните форуми и конференции:

2015, 2016 и 2017 г. - Три издания на Българо-холандски морски бизнес форум, организирани от побратимените общини Варна и Дордрехт, Нидерландия, в партньорство с Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК) и холандската морска браншова организация Netherlands Maritime Technology. В срещите активно се включиха представители от морския бранш във Варна, сключени бяха двустранни бизнес договори. Подкрепа в организацията на събитията оказаха посолствата на Нидерландия в България и на България в Нидерландия.

2015 г. Образователна конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век“, на тема „Дуалната система на обучение в професионалното образование”, с участие на международни експерти в сферата на дуалното образование от Турку (Финландия), Талин (Естония) и Хамбург (Германия);

2016 г. Международен форум на тема „Ефективни форми на сътрудничество между крайбрежните брегове", с участието на представители от побратимените градове с Варна Рощок (Германия), Дордрехт, (Нидерландия), Сурабая, (Индонезия), както и Вльора (Албания), Турку (Финландия);

2017 г. Десети Черноморски туристически форум “Местната идентичност и глобалният туризъм”, Варна, с участието на Посолството на Южна Африка, Посолството на Азербайджан, Посолството на Виетнам, град Харков, Украйна.

2017, 2018, 2019 г. Три издания на Форум на побратимените български и руски градове, в партньорство с Министерството на туризма в Република България и Националното сдружение на общините в Република България, със съдействието на Генералното консулство на Руската федерация във Варна. По време на срещите представителите на българските и руските общини имаха възможност за презентации на своите градове и директни контакти с туроператори.

Съвместни инициативи с побратимени градове и градове-партньори

2013 – 2016 г. Съвместен проект с побратимения град Одеса, Украйна, “Създаване на устойчива интернет мрежа за екологично и социално-икономическо развитие на туризма в крайбрежните зони на Черноморското крайбрежие и по-специално градовете Истанбул, Варна, Констанца и Одеса” BSTourism Net. 

2015 г.- Представяне на „Варна – Европейска младежка столица 2017“ на IV международна конференция под надслов „Intercity youth” в град Гьотеборг, Швеция.

2016 г. - Участие в годишното събрание на ЛУСИ (Организация за градско осветление) и представяне на ново градско и парково осветление.

2016 – 2017 г. - Съвместен проект по програма Еразъм+, с водещ партньор Страсбург „Ангажимент към европейското доброволчество в Страсбург”. При реализацията на проекта доброволец от Варна работи по различни проекти към община Страсбург за период от 9 месеца, а доброволец от Страсбург се включи за 9 месеца в реализацията на инициативата Варна – Европейска Младежка столица 2017

2015, 2019 г.  Участие на младежи от община Варна в спортни игри в Алборг, Дания.

2014 – 2016 г. - Представяне на  изложба на православни икони от РИМ Варна в гр. Реклингхаузен (Германия), както и на експонати от Музея за икони в гр. Реклингхаузен (Германия) – във Варна, в рамките на проект по програма “Европа за гражданите” на тема „Европейският съюз като проект за мир – предизвикателство или реалност“. Инициативата бе реализирана, благодарение на партньорството на трите общини Варна, Дордрехт и Реклингхаузен, с подкрепата на местните музеи. 

2016 г. - Участие в церемония по официалното приемане на титлата Любляна – Европейска Зелена столица 2016, кръгли маси по темите устойчиво градско развитие, развитие на зелени зони и екосистеми, модернизиране на пречиствателни станции и екологичен градски транспорт

2016 г. - Организиране на гостуваща експозиция под надслов „Златния век на Дордрехт“ в РИМ - Варна, която представя историята и културата на града през периода на неговия разцвет между 1350 и 1450 г.

2017 г. - Международна среща, организирана във Варна на тема „Социални иновации, младежка заетост и младежко сътрудничество за европейска солидарност и толерантност“, с участието на представители от градовете Реклингхаузен (Германия), Дордрехт (Нидерландия), Дуе (Франция) и Ормож (Словения) в рамките на проект. „Общите корени на обединена Европа. Европейските граждани за Европа!“ (2016 – 2018). 

2016 – 2018 г. - Съвместен проект с побратимения град Генуа, Италия –„Интерактивни градове - Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“. 

2018 г. - Приятелски концерт на побратимените градове Варна и Дордрехт с участието на оркестъра и хора на Държавна Опера - Варна и Младежкия филхармоничен оркестър на гр. Дордрехт по повод Деня на Европа 9 май в рамките на българското европредседателство.

2018 г. - Изложба на Варненското златно съкровище в Рощок за 6 месеца. Изложбата е организирана съвместно от РИМ Варна и Музея за култура и история на Рощок. 

2018 г. - Участие в 10-ти Международен туристически форум на тема “Опазване на културното наследство и развитие на туризма” в гр. Харков и представяне на културното наследство на Варна.

2018 г. - Участие във Втория Корейско-Български Форум „Мир и Просперитет“ на тема “Регионалното сътрудничество и партньорство между бизнеса и университетите”.

2018 г. - Участие на делегация от Варна и презентация в среща на върха “Умни градове” в рамките на международен бизнес фестивал Ливърпул 2018. 

2018 г. - Участие на представител на Община Варна в кръгла маса за градско развитие по повод Честването на 125 години от основаването на град Новосибирск.

2015, 2018 г. - Участие в годишните срещи на Клуб Страсбург и представяне на младежките политики и резултати след инициативата Варна – Европейска младежка столица.

2018 – 2019 г. Организиране на класически концерти във Варна и Нинбо, Китай,  с участие на солисти и филхармоничните оркестри на оперите на Варна и Нинбо – част от инициативите по случай 15-годишнината от побратимяването между двата града. 

2019 г. - Участие с благотворителна цел на плувци от град Дордрехт на традиционния плувен маратон Галата-Варна и на победителите от град Варна в плувния маратон в Дордрехт през месец август.

2019 г. -  Съдействие при организирането на партньорството между Ormosh Adult Education Centre и Регионална библиотека “П. Славейков”.

Участие и представяне на община Варна в мероприятия, организирани съвместно с университети, ОИЦ, търговско-индустриални камари, браншови организации и др.

Съвместни инициативи с дипломатически мисии

2016 г. - Ден на малтийската кухня. Проявата се организира от Държавния културен институт, в партньорство с посланика на Малта за България и Румъния и със съдействието на Община Варна. Събитието бе част от съвместните културни събития в Малта и България по повод малтийското председателство на Съвета на ЕС. 

2016 г. - Изложба на индонезийско културно наследство “Батик от Индонезия” (традиционен батик от ХІХ - ХХ в.), реализирана със съдействието на Н. Пр. г-жа Сри Астари Расжид, посланик на Република Индонезия, като част от събитията, посветени на 60-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Индонезия.

2019 г. - Dutch Innovation Café на тема „Умни градове – Варна“ организирано от посолството на Кралство Нидерландия в България със съдействие на Община Варна и с участието на Община Дордрехт. Целта е споделяне на опит и ноу-хау, подкрепа за предприемаческата екосистема във Варна и засилване на сътрудничеството между българските и холандските компании.

Над 100 официални визити във Варна на посланици, почетни консули, аташета.

Екипът на дирекция „Канцелария на кмета“ е инициатор на конкурса „Да украсим Варна за Коледа“, на инициативата „Споделени книги“ – ежегодно дарение от кмета на Варна на ценни книги, получени от официални гости на Община Варна, на Регионалната библиотека „П. Славейков“.

 

ВАРНА – ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „СПОРТ“

2016 година – общ бюджет 1 715 000 лв.

През годината бяха организирани и проведени 160 спортни мероприятия, в които участие взеха над 40 000 спортисти от град Варна и страната, подпомогнати финансово бяха 76 варненски спортни клуба с 450 000 лв., разпределени по правилата на „Наредба за финансово подпомагане на Спортни клубове“ на територията на Община Варна.

През 2016 г. град Варна бе домакин на редица значими спортни прояви, които бяха организирани от Община Варна или в сътрудничество със спорни федерации и клубове:

 • Регата „Тол Шипс“ 2016;
 • Лекоатлетически Маратон Варна 2016;
 • Световна купа по спортна гимнастика;
 • Европейско първенство по хандбал за младежи;
 • Европейско първенство по карате киокушин;
 • Рали „България“;
 • Международна регата „Кор Кароли“;
 • Втори черноморски младежки игри;

Община Варна чрез Дирекция „Спорт“ подпомогна финансово отборите по лека атлетика на Първа езикова гимназия и МГ „Петър Берон“ във връзка със участието им на Световните ученически игри.

Бяха наградени с финансови награди спортисти и отбори постигнали значими спортни резултати през годината. Община Варна подпомогна варненски състезатели за участието им на Олимпийските и Параолимпийските игри в Рио Де Жанейро.

2017 година – общ бюджет 1 215 000 лв.

Календарът за годината включва организиране и провеждане на близо 150 прояви, като 30 от тях бяха нови. През 2017 г. по изпълнение на титлата „Европейска младежка столица 2017“ в Програма „Спорт“ 2017 бяха заложени – 342 000 лв. за провеждане на 28 прояви.

Реализирани значими спортни прояви през годината:

 • Лекоатлетически Маратон Варна 2017;
 • Световна купа по спортна гимнастика;
 • Рали „България“;
 • Трети Черноморски младежки игри;
 • Световна купа по плувен маратон на 10 км.;
 • Международен турнир по тенис на корт за мъже от календара на ITF и БФТ;
 • Международен турнир по борба за юноши и девойки "Петко Сираков - Иван Илиев";
 • Световно първенство по волейбол за мъже;
 • Европейско полицейско първенство по волейбол;

В бюджета на програмата за 2017 г. за първи път се обособиха средства за подпомагане на спортните таланти чрез точка в програмата – Елитен спорт, които са с потенциални възможности за участие на следващите Олимпийски игри през 2020 г. в Токио, Япония.

През 2017 г. започна провеждането на „Тренировъчен урок“, съвместно с училища, РУО-Варна, спортни клубове. Програмата продължава и учениците имат възможност да тренират над 10 вида спорт в допълнителния час по физическо възпитание и спорт.

2018 година – общ бюджет 1 300 000 лв.

През годината бяха организирани и проведени 165 спортни мероприятия, в които участваха над 44 000 спортисти от Варна и страната. Бяха подпомогнати финансово 70 варненски спортни клуба със 448 000 лв., разпределени по правилата на „Наредба за финансово подпомагане на Спортни клубове“ на територията на Община Варна.

През 2018 г. Варна бе домакин на редица значими спортни прояви, организирани от Община Варна, а част от тях в сътрудничество със спорни федерации и клубове:

 • Лекоатлетически Маратон Варна 2018;
 • Световно първенство по волейбол;
 • Европейска купа по ветроходство „Клас Лазар“;
 • Европейско първенство по карате киокушин;
 • Рали „България“;
 • Световно първенство по пожароприложен спорт;
 • Международен турнир по художествена гимнастика „Приза на Н. В. Царица Маргарита Българска";
 • Международен турнир по тенис на корт от календара на ITF и БФТ;

През 2018 г. бяха изцяло реновирани открити спортни площадки на 10 училища във всички райони на града – ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Г.С. Раковски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „П. Р. Славейков“, ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Ангел Кънчев“, СУХНИ „Константин Преславски“.

2019 година – общ бюджет 2 135 000 лв.

Програма „Спорт“ за 2019 г. включва организиране и провеждане на повече от 200 прояви, като 30 от мероприятия са нови. Очаква се до края на година в събитията да са се включили над 50 000 човека.

През 2019 година Варна спечели титлата „Европейски град на спорта“.

Значими спортни прояви през 2019 г.:

 • Лекоатлетически Маратон Варна 2019;
 • 50–то Юбилейно Рали „България“;
 • Международен турнир по тенис на корт от календара на ITF и БФТ;
 • Европейско първенство по хандбал за девойки до 19 годишна възраст;
 • Европейска отборна купа по тенис на корт;
 • Квалификация за Световно първенство по футзал;
 • Европейска купа по ветроходство клас „Лазер“;
 • Национална студентска универсиада 2019;
 • Волейболна лига на нациите 2019;
 • Международна регата „Кор Кароли“;
 • Световна танцова квалификация "DANCE STAR";
 • Олимпийска квалификация за Токио 2020 по волейбол – мъже;

През 2019 година започна обновяването на нови 16 спортни площадки на територията на училищата ОУ "Св. Иван Рилски“, СУ "Гео Милев", ОУ "Константин Арабаджиев", ОУ "Капитан Петко войвода“, ОУ "Св. Патриарх Евтимий", ОУ "Стоян Михайловски", ОУ "Цар Симеон І", СУ "Неофит Бозвели", СУ "Елин Пелин", СУ "Любен Каравелов", ОУ "Отец Паисий", ОУ „Добри Войников“- с. Каменар, ОУ "Христо Смирненски" - с.Тополи, ОУ "Св.Климент Охридски" - с. Константиновою, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, СУ „Св. Климент Охридски“.

Във връзка с титлата „Варна – Европейски град на спорта 2019“ започна изграждането на три нови спортни комплекса:

 • Многофункционален спортен комплекс в кв. „Владислав Варненчик“ на мястото на съществуващия нефункциониращ стадион. Имотът е с площ над 30 хил. кв. м.
 • Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „Спортен комплекс“, кв. 36 по плана на кв. „Виница”, гр. Варна.
 • Модернизация на съществуващото специализирано пространство за различни видове масов спорт в района на ул. „Студентска“.

По повод кандидатурата „Варна - Европейски град на Спорта 2019“ бяха подменени спортните съоръжения на Алеята на олимпийските спортове, която се намира в Морската градина.

Започна поставяне на тенис маси за обществено ползване в паркове и училища, които се радват на голям интерес.

Община Варна развива масовия спорт

През периода 2016 - 2019 г. основният приоритет на Дирекция „Спорт“ е организирането и провеждането на мероприятия, насочени към развитието на ученическия, студентския и детско-юношески спорт, като за целта ще бъдат организирани поредица от мащабни инициативи, част от които:

 • Общински ученически игри - всяка година участие вземат между 40-50 училища от града, включват се над 3000 варненски ученици. Заложените в програмата спортове са осем: футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, тенис на маса, лека атлетика, шахмат и бадминтон. Децата са разделени в три възрастови групи 5-7 клас, 8-10 клас и 11-12 клас за момчета и момичета, юноши и девойки.
 • Ученическа Купа Варна - възобновената през 2016 година от дирекция „Спорт“. Заложените спортове са мини футбол, баскетбол 3х3, волейбол, тенис на маса, лека атлетика, шахмат, плуване, плажен волейбол, футбол, народна топка и др. За година участие в състезанията взеха около 4000 ученици на възраст от I до XII клас.
 • Спортни състезания „Бързи и сръчни“ - за I, II, III, IV клас се включват около 500 деца в тези възрастови групи. Състезанията се провеждат всяка есен и пролет.
 • Варненска студентска Универсиада и турнири „Купа 8 декември“ -Дирекция „Спорт“, студентските съвети и звената по спорт в университетите организират най-мащабното състезание за студенти в града. Състезанията са в 10 вида спорт и участие вземат над 800 студенти от шестте варненски висши учебни заведения.

В периода 2016 - 2019 г. ежегодно бяха подпомагани финансово над 70 спортни клубове. Годишната сума за подпомагане на спортни клубове е 450 000 лв., разпределени по правилата на „Наредба за финансово подпомагане на Спортни клубове“ на територията на Община Варна.

Спортът за ветерани има установени традиции в Община Варна. Тук  е създадена единствената засега у нас „Асоциация за ветерани спортисти и деятели“, основана през 2001 г. За периода 2016 - 2019 г. ветераните бяха подпомагани ежегодно със суми между 40 000 и 50 000 лв.

Спортът за хора със специални потребности е една от дейностите, които Община Варна подпомага активно. На територията на общината работят 9 спортни клубове за хора със специални потребности по различни видове спорт – тенис на маса, баскетбол в инвалидни колички, шах, канадска борба, стрелба, шоудаун и др. Дирекция „Спорт“ успешно си партнира с тях. Всяка година в програма „Спорт“ се залагат средства за подпомагането им. Основната цел е включването на все повече хора със специални потребности в спортния и социалния живот на Варна. През 2019 година бюджетът беше увеличен на 40 000 лева, спрямо 35 000 лв. през предходните години.

Програма „Социален туризъм“ е в размер на 21 000 лв., което е увеличение с 5000 лв. от програмата през 2016 г. Всяка година се подпомагат 7 туристически дружества за провеждането на техните прояви.

Община Варна подпомага развитието на социалния туризъм с цел подобряване здравето и физическата активност на гражданите, като създава трайни и полезни навици за общуване с природата, повишаване на екологичната култура и опазване на околната среда.

 

ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОП „СПОРТ - ВАРНА“

През отчетния период в ОП „Спорт – Варна“ са закупени и въведени в експлоатация обекти и съоръжения и са извършени дейности по структурни звена, както следва:

Реставриран и въведен в експлоатация обект „Юнашки салон“.

Новоизградени и въведени в експлоатация:

 • Футболно игрище в квартал Аспарухово.
 • Футболна игрище в квартал Галата.

ПК „Приморски“

 • Извършен ремонт, подмяна на плочки на коритото на ПБ „Юлиян Русев“.
 • Ремонт на двете бани към ПБ „Юлиян Русев“.
 • Ремонт на съблекалнята към ПБ „Юлиян Русев“ и подмяна на 60 броя шкафчета.
 • Подмяна на ел. табло и топлообменника в помпеното помещение към ПБ „Юлиян Русев“.
 • Ремонт на асансьора към кулата за скокове във вода.
 • Подмяна на настилката на кулата за скокове във вода.
 • Ремонт на тавана на подлеза към градския плаж до фитнес залата.
 • Ремонт на детските съблекални и стълбището към тях.
 • Ремонт на терасата над детските съблекални.
 • Ремонт на борда на ПБ „Алекси Алексиев“.
 • Ремонт на баните към ПБ „Алекси Алексиев“.
 • Закупено спортно оборудване – 10 бр. 25 и 50 метрови коридора и врати за водна топка.
 • Закупени 3 бр. помпи за тралене, водоструен апарат и 2 бр. роботи за почистване на басейните.
 • Сменени 3 броя филтри на ПБ „Юлиян Русев“.

СК „Простор“

 • Ремонт на съблекални и санитарни помещения към спортна зала за борба.
 • Изграждане на вентилационна система в зали за бокс и зала за спортна стрелба.
 • Ремонт на зали за бокс и спортна стрелба и санитарните помещения към тях.
 • Ремонт на покрив на административната сграда.

СК „Локомотив“

 • Изграждане на отводнителна канализация.
 • Укрепване ламаринен покрив.
 • Извършване на текущ ремонт на санитарни помещения в залата по борба.
 • Закупуване и монтаж на 2 бр. климатици в зала хандбал и баскетбол.
 • Закупуване и монтаж на 4 бр. ел. бойлера в зала по лека атлетика.

ПБ „Делфини“

 • Извършен ремонт на покрив и аварийна стълба.
 • Поставен парапет към помпено помещение.
 • Монтиране на аналогова дозаторна помпа VCL.
 • Цялостна подмяна на плочки пред входа на басейна.

Тенис кортове „Чайка“

 • Изграден навес за съхранение на шамот.
 • Подменени тенис мрежите на четири корта.
 • Извършва се изграждане на фундамент и подновяване на оградата.

Многофункционална зала в I езикова гимназия

 • Поставени предпазни мрежи.
 • Подновяване на вътрешно и външно осветление.
 • Подмяна на спортно оборудване.

Конна база „Виница“

 • Изградена нова ограда и портална врата на конюшня „Юг“.
 • Ремонт и укрепване на покрив на навес на конюшня „Север“.
 • Ремонт на съблекални и санитарни помещения за състезатели.
 • Ремонт и подмяна на покрив на навес.
 • Изграден навес за съдии.
 • Ремонт и боядисване на ограда и врати на тревен и пясъчен плац.

ОСК „Чайка“

 • Ремонт на съоръжения и ограда – детска зона.
 • Подмяна люлки в детска зона.
 • Смяна на футболни и баскетболни мрежи. 

Гребна база

 • Изграждане на водомерна шахта.
 • Ремонт на понтон за лодки.

СК „Технически Университет“

 • Смяна на баскетболни конструкции.
 • Подмяна на футболни и баскетболни мрежи и ремонт на футболни врати.

ОСК „Морска градина“

 • Смяна на мрежи за футбол , тенис и волейбол.
 • Подмяна на осветление – прожектори.
 • Основен ремонт на настилки на футболно игрище, игрища за тенис и волейбол.

ОСК „Аспарухов парк“

 • Изливане на бетонни фундаменти на стълбове за осветление.
 • Укрепване на съществуваща ограда.

ОСРК „Младост“

 • Ледена пързалка
  • Подменено аварийно осветление.
  • Изградена климатична система.
 • Въведена в експлоатация зала за скуош.
  • Извършен гаранционен ремонт на покрив на зала за скуош.

Игрища

 • Подменени баскетболни табла и рингове.
 • Ремонт на фундаментите на трибуните на футболните игрища.

Детски кът

 • Цялостен ремонт на 40 бр. пейки.
 • Подмяна покривите на 3 бр. беседки и детски къщички.
 • Ремонт на дървена декоративна ограда, люлки, катерушки, пързалки.
 • Закупен нов батут.

 

ОП “ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА”

Платени паркинги

ОП „Общински паркинги и синя зона“ експлоатира 12 денонощни платени паркинги, които са разположени на територията на град Варна:

Общия брой на паркоместата в платените паркинги е 845.

Приходи от платени паркинги за периода 01.2016-09.2019 г. - 3 807 577лв.

Репатриране на неправилно паркирани и излезли от употреба МПС.

От 2014 година, съгласно решения на Общински съвет – Варна, дейност „Репатриране на неправилно паркирани и излезли от употреба МПС“ е прехвърлена в ОП „Общински паркинги и синя зона“. Основните задачи на дейността са контрол на неправилно паркираните МПС, извозване на излезлите от употреба МПС (ИУМПС) и съдействие на граждани и институции на територията на Община Варна.

За периода 01.2016 – 09.2019 резултатите от дейност „Репатриране на неправилно паркирани МПС“ са:

Репатрирани автомобили до общинския паркинг - 16500 бр., в т.ч.:

 • Съдействие на граждани, ВиК и др. - 2636 бр.
 • Съдействие на полицейски патрули - 391 бр.
 • Репатрирани от тротоари, велосипедни алеи и пешеходни пътеки - 3872 бр.

 През 2017 г. започна мащабна акция за разчистване на град Варна от ИУМПС – „Да освободим улиците на Варна от старите автомобили“. Резултатите от акцията за периода 2017 – 2019 година са:

 • Издадени   констативни протоколи за ИУ МПС – 4300 бр.
 • Залепени стикер предписания - 1141 бр.
 • Преместени от собствениците - 1267 бр.
 • Репатрирани на паркинга за ИУ МПС - 350 бр.
 • Всичко премахнати ИУМПС от пътя - 1617 бр.

Приходите от дейност Репатриране за периода 01.2016 – 09.2019 са в размер на 1 280 455 лв.

Зони за кратковременно паркиране „Синя Зона“

През 2015 година приключи проектът „Стратегия за паркиране във Варна и помощ за изготвяне на тръжна документация“, финансиран от ЕБВР по грантово споразумение №: C29436rev/EBSF-2013-03-36. Консултантската компания Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. представи на Община Варна следните доклади: Първоначален доклад; анализ на настоящето и желаното състояние и доклад за напредъка в 2 части; Подробно указание за проектиране на места за улично паркиране; политики за паркиране и Бизнес модел; документация и техническа спецификация за провеждане на обществена поръчка за Изработване, доставка, инсталиране и поддръжка на Централизирана система за управление на платеното паркиране (съкратено ЦСУПП)" за обслужване на проект: „Платено улично паркиране в гр. Варна; окончателен доклад.

Създадена бе Стратегия за паркиране в централна градска част на град ВарнаВ нея  е заложена ясна и прозрачна политика по управление на паркирането, като са обхванати и по-широки икономически, социални и екологични аспекти на паркирането, в координация с Общия устройствен план на град Варна и транспортната политика на Община Варна.

През 2018 бе въведена в експлоатация зона за кратковременно паркиране „Синя зона – зона Център“. Общият брой на паркоместата в зоната са 2904, като в тях са включени 110 броя паркоместа за хора с увреждания и 20 броя паркоместа за електрически автомобили.

Приходите от „Синя зона -зона Център“ за периода 07.2018 – 09.2019 са в размер на 2 995 417лв.

Със средства осигурени от ЕБВР са доставени 5 броя хибридни и 18 броя електрически автомобили за контрол на паркирането в Синя Зона. Осигурени са и средства за закупуване на 1000 броя технически средства тип „скоба“. В процес на класиране на участниците е обществена поръчка за „Доставка, монтаж, инсталация и изграждане на 31 зарядни станции и интелигентна система за управление“. 22 от тях ще бъдат разположени в обхвата на “Синя Зона – зона Център и зона Широк Център”. 9 броя са предвидени за служебни нужди на ОП “Общински паркинги и синя зона”. Целта е да се въведе в експлоатация система за зареждане на електромобили в гр. Варна, което да доведе до повишаване качеството на инфраструктурата и насърчаване ползването на екологичния за околната среда метод за придвижване. 

 Дейност Рибарско пристанище „Варна“

Съгласно решения на Общински съвет – Варна, ОП „Общински паркинги и синя зона“ експлоатира Рибарско пристанище „Варна“, в кв. Аспарухово. Пристанището е предназначено за пристан на риболовни кораби и лодки. ОП „Общински паркинги и синя зона“ има издадено от Морска Администрация - Удостоверение №11016/26.08.2019 за Регистрация на Пристанищен оператор.

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДДД“ – ВАРНА

Общинско предприятие „ДДД“ предоставя услуги на частни физически и юридически лица и организации, съгласно Приложение 2 на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.“ Основните задачи на предприятието са дезинфекция, дезакаризация; дезинсекция. Дератизация на каналната мрежа и деретата – те се третират двукратно през годината срещу гризачи по време на тяхната пролетна и есенна миграция; Профилактичен и изтребителен пестконтрол при поддръжка на общински и извънобщински  обекти, които се обработват против вредни членестоноги и гризачи; Контрол на растителни вредители – особено опасни са внесените през последните години силно инвазивни видове като кестенов и чемширов молец, средиземноморска цикада, американска бяла пеперуда и др.

През последните четири години предприятието се е отзовало на повече от 1600 сигнала от граждани и обществени институции. То разполага със специализирана техника, използваните биоциди притежават разрешителни за пускане на пазара и информационни листи за безопасност. Закупен бе мобилен генератор за широко мащабни третирания по методите  студен и топъл аерозол. За борба с  цикадата от вида Metcalfa pruinosa бе внесен биоагент  Neodruinus typhlocybae – оса паразитоид и естествен враг на цикадата, с която за една година се постигна търсеното биологично равновесие.  Към момента популацията на осата е добре развита и не позволява каламитет на вредителя. За борба с кестеновия молец (Cameraria ohridella) е  изпробван метод за инжектиране на биоцид ривайв в кората на два броя кестенови дървета. Ефектът от този опит се проследява от специалисти по растителна защита в ОП „ДДД“ и ОДБХ Варна.

 

ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“

ОП “УПО” управлява и организира национални програми и проекти, самостоятелно и в партньорство с Дирекция „Социално подпомагане“. ОП „УПО“ отговаря за поддържането на най-големия парк за отдих и развлечения – Морската градина, за поддръжката и ремонта на новоизградените детски площадки, за периодичното извозване на автомобилни гуми, събиране на зелени отпадъци и поддръжка на парк „Възраждане“.

За осъществяването на всички тези дейности за периода 2015г–2019г. са закупени ДМА и инвентар:

 • Паркова мебел – кошчета и пейки - 164 620 лв.
 • Паркова техника – моторни коси, листосъбирачи, духалки, тракторна косачка (за Морската градина)  -   66 700  лв.
 • Генератори, електрожени, къртачи (за ремонт на детските площадки) - 31 790 лв.
 • Товарни автомобили – за Морската градина и за ремонт на детските площадки – 7 броя камиони „Ивеко“ - 750 690 лв.
 • Мотометачни машини – 2 броя - 360 000 лв.
 • Цветен разсад за 1 002 000 лв., от който 178 700 бр. луковици на лалета.
 • Съоръжения за детските площадки във Варна - 89 540 лв.

Поддържане на над 200 броя новоизградени детски площадки, както и ремонтиране на парковата мебел на градинките на територията на Община Варна.

Във връзка със събирането и извозването на излезлите от употреба автомобилни гуми, беше изградена специализирана площадка в местност „Абоба“ на територията на с. Тополи, която е съобразена с всички изисквания на РИОСВ.

 

ОП „КОМПЛЕКС ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ“

В периода 2015 – 2019 г. ОП „Комплекс за детско хранене“ осъществи следните дейности и инициативи:

 • Стартира пилотна програма за организиране храненето на деца със специфични хранителни нужди в детските ясли.
 • Откриване на детска ясла №6, в т.ч. кухненски блок (кухненско оборудване, кухненски инвентар).
 • Извършен основен ремонт на кухненския блок на СОУ „П. Яворов“ и предоставен за приготвяне на храна на деца от 10 м. до 3 год. възраст.
 • Закупен нов обект за информационен център и за продажба на купони в кв. “Чайка“.
 • Извършени основни ремонти в кухненските блокове на детска ясла №1, детска кухня №2 - бул.“Цар Освободител“ №64, детска кухня №5 - ул.“Яне Сандански“ №1, обект за раздаване на храна бл. №148 кв.“Младост“, разливочен пункт кв.“Възраждане“ бл.№3.
 • Откриване на нов разливочен пункт в кв.“Аспарухово“ към детска ясла №9.
 • Въведена е деловодна програма в предприятието.
 • Ежегодно закупуване на ново професионално технологично кухненско оборудване и климатици.
 • Изработен е официален сайт на предприятието – с цел по-добра информираност на гражданите.
 • Въведена е нова складова програма.
 • Осъществи се свързване на компютрите от кухненските блокове в обща мрежа.
 • Закупуване на два броя нови специализирани автомобили за разнос на храна.
 • Закупен нов лек автомобил за нуждите на предприятието.

 

ОП „ТАСРУД“

Дейностите, които ОП „ТАСРУД“ осъществява, са организация, координация, контрол, продажба на превозни документи, окачествяване и отчет на изпълнението на общинския автобусен и тролейбусен транспорт. Те се реализират съгласно приетия Правилник за дейността на общинското предприятие и клаузите от Договора за обществен превоз на пътници, подписан между Община Варна и „Градски Транспорт" ЕАД. Тези дейности ОП „ТАСРУД“ осъществява паралелно с приключването на довършителните работи по проект ВG161РО001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна".

Екипи на предприятието участваха при реконструкцията на светофарните уредби на 8 (осем) кръстовища: на бул. „Вл. Варненчик“ - „Съборни“; бул.“Мария Луиза“ – ул. “Шипка“; бул. “8-ми Приморски полк“ – бул. “Цар Освободител“; бул. “8-ми Приморски полк“ – ул. “Н. Й. Вапцаров“; бул.“Хр. Смирненски“ – ул. “Мир“; бул. “Цар Освободител“ – ул. “Вяра“; бул.“Цар Освободител“ – бул.“Република“; бул.“Цар Освободител“ – ул.“Атанас Москов“.

Екип на ОП „ТАСРУД“ участва в комисия по разработване на Наредба за обществен превоз на пътници и актуализация на Транспортна схема, които да се предложат за обсъждане и да се приемат от Общински съвет Варна.

Извършени са и аварийни ремонти на светофарните уредби в гр.Варна, след пътно - транспортни произшествия на кръстовища в града.

 

ОП „ЗООПАРК – СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР“

Общинско предприятие „Зоопарк - Спасителен център“ е с предмет на дейност отглеждане и развъждане на диви животни и излагането им в колекция за разглеждане, стопанисва площ от 23 декара, разполага с експонати от 60 вида, представени с около 450 броя животни, от които 330 броя птици, 40 броя гризачи и 80 броя бозайници. В зоопарка работят 25 човека – от които 5 човека охрана. ОП „Зоопарк - СЦ“ получава приходи от продажба на билети, няма регистрация по Търговския закон.

Справка за посещението и приходите

 • 2015 г. - 155 хил. души, приходи от 204 319 лв.
 • 2016 г.- 143 хил. души, приходи от 189 690 лв.
 • 2017 г. -155 хил. души, приходи от 205 171 лв.
 • 2018 г. - 167 хил. души, с приходи от 219 396 лв.
 • Към 31.08.2019 г. 131 хил. души, приходи от 289 944 лв.

През 2019 г. Зоопарк - Варна е изключително активен в дейностите, свързани с опазването на дивите животински видове, както и с образователните си събития. От началото на годината са се провели 9 събития, като предстоят още четири. На много от тях се акцентира върху поведенческите и хранителни навици на животните в зоопарка, като с това цели повишаване на екологичната култура на посетителите.

Зоопаркът приютява и животни с травми, които не позволяват пускането им в дивата природа (сърна, 20 бели щъркела, сокол скитник, мишелов, бухал, черношипа ветрушка, червен ангъч, малка белочела гъска, поен лебед, къдроглав и розов пеликан и др.).

През 2019 г. пациенти са били 43 диви животни, най-вече защитени видове птици. Около половината от тях са излекувани и освободени обратно в дивата природа.

През 2018 и 2019 г. са направени много подобрения по местообитанията на животните: изцяло са подменени дървените огради и къщички в сектор „Тревопасни“, изцяло обновени и ремонтирани са четири местообитания с водни басейни, в които са настанени някои от най-атрактивните ни видове водолюбиви птици. Най-новото и единствено по рода си кътче – контактната зона, се радва на постоянен посетителски интерес. Много родители водят децата си специално за да нахранят дружелюбните животни в зоната, като за много от малчуганите това са първите контакти с животни.

Родените в зоопарка животни за периода 2015 - 2019 г., са както следва:

 • 2015 г. – 80 бр.
 • 2016 г. – 120 бр.
 • 2017 г. – 95 бр.
 • 2018 г. – 78 бр.
 • 2019 г. до септември – 60 бр., сред които ръждивовра кенгуру, сив вълк, шотландско пони, елен лопатар, европейски муфлон,дългоносо мече, маймуни Зелена морска котка, пауни, фазани.

Бройката на родените бозайници през последните години плавно нараства, а при птиците тази година има контролирано мътене, тъй като през 2018-та година излюпените птици бяха над 80 броя.

Придобитите от зоопарка животни чрез дарение, закупуване или размяна, са следните: 2016 г. – 59 бр., 2017 г. – 22 бр., 2018г. – 17 бр., 2019 – 34 бр. животни, като от тях нови видове в зооколекцията са общо 23 бр. (къдроглав пеликан, сокол скитник, бухал, бял паун, черен лебед, няколко вида декоративни кокошки, патици, папагали и фазани, чинчила, алпака, ръждивоврату кенгуру, миещо мече).

За периода 2015 - 2019г. ежедневно се провеждат събития, чиято цел е повишаване на екологичната култура на посетителите и предоставяне на възможност на децата да се запознаят отблизо с много диви животни. В последните години се поддържат постоянни контакти с други зоопаркове от страната и чужбина, провежда се обмяна на опит и животни.

Зоопарк - Варна поддържа връзка и със Спасителния център за диви животни в Стара Загора, от който са настанени няколко защитени видове животни, които не могат да бъдат освободени в дивата природа - сокол скитник, розов пеликан, къдроглав пеликан, малка белочела гъска, бял щъркел, поен лебед.

Ремонтите, извършени в ОП „Зоопарк-СЦ“-  Варна са следните

2016г. – Оборудване на ветеринарно-медицинска амбулатория, реконструкция и модернизиране на кухня за приготвяне на храна на животните; монтиране на подово отопление на стаи за малки пилета в сектор „Птици“.

2017 – Реконструкция и създаване на Контактна зона, строеж на клетка за миещо мече, монтиране на климатици за отопление на животни в зимно помещение на маймуни и лъвове; изграждане на зимен заслон за бели щъркели; преграждане на отделение за материали и инструменти в сеновал.

2018 г. - Ремонт на дървени огради и къщички на сектор „Тревопасни“, ремонт и реконструкция на волиери за маймуни; ремонт на местообитание на кафява мечка; ремонт и реконструкция на клетка за лисици и клетка за дребни патици; монтиране на подово отопление в зимно помещение на лъвове; пребоядисване на зимни помещения в сектор „Птици“.

2019 г. – Реконструкция и ремонт на клетка за черни лебеди; монтиране на алейно видеонаблюдение.

През Спасителния център към зоопарка са преминали лечение и върнати в природата от 2015 – към този момент над 100 бр. бедстващи животни.

 

 

  Top